Navigácia

Obsah

NARODENIE DIEŤAŤA

Čo vybavíte

 • Zápis do knihy narodení – zapisujú sa deti, ktoré sa narodili na území mesta Stupava a obce Borinka (tzv. domáci pôrod). Narodenie je povinný oznámiť matričnému úradu lekár, ktorý pôsobil pri pôrode alebo ktorý po pôrode poskytol liečebný úkon; v ostatných prípadoch je povinný to urobiť jeden z rodičov. Ten, na koho sa vzťahuje oznamovacia povinnosť, je povinný urobiť oznámenie najneskôr do troch pracovných dní odo dňa pôrodu. Matka môže splniť oznamovaciu povinnosť aj po tejto lehote, hneď ako je schopná urobiť oznámenie. Ak vzniknú pochybnosti o tom, kto je matkou dieťaťa, pretože oznámenie nie je úplné, presné alebo nebolo urobené v lehote, postupuje sa podľa osobitného predpisu.
  Pri ústnom oznámení narodenia je oznamovateľ povinný preukázať svoju totožnosť. Ak je oznamovateľ nemý alebo hluchonemý, alebo ak urobí oznámenie v jazyku, ktorý matrikár neovláda, je potrebná prítomnosť úradne ustanoveného tlmočníka, v opačnom prípade musí tlmočník zložiť do rúk matrikára, pred ktorým vykonáva tlmočnícku funkciu, sľub predpísaný osobitným predpisom. Údaje o tlmočení a tlmočníkovi sa vyznačia v knihe narodení.
 • Určenie otcovstva – v prípade slobodnej matky, rozvedenej alebo vdovy je možné vykonať určenie otcovstva na ktoromkoľvek matričnom úrade, a to súhlasným vyhlásením rodičov do zápisnice. Nevyhnutnosťou je osobná prítomnosť oboch rodičov. V prípade, že jeden z nich alebo obaja sú cudzí štátni občania a neovládajú slovenský jazyk, je potrebná  aj prítomnosť súdneho tlmočníka. Určenie otcovstva je možné vykonať aj pred narodením dieťaťa, v čase ak je počaté, a to na ktoromkoľvek matričnom úrade, alebo pred súdom.
 • Žiadosť o príspevok  pri narodení dieťaťa – si uplatňuje matka na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny podľa svojho trvalého pobytu.
 • Narodenie mimo územia Stupavy príp. Borinky – sa vybavuje na príslušnom matričnom úrade podľa miesta narodenia.


Čo potrebujete

Ak sa dieťa narodilo v platnom manželstve

 • Rodný list vyzdvihne otec dieťaťa. Predloží k nahliadnutiu sobášny list a platné preukazy totožnosti. Meno, alebo mená dieťaťa určí matka v pôrodnici a otec dieťaťa ho potvrdí svojím podpisom na matrike. Priezvisko dieťaťa je dané podľa dohody rodičov  na sobášnom liste. U nezosobášených rodičov sa určuje meno a priezvisko  podľa dohody rodičov. V prípade, že sa rodičia nedohodnú, meno a priezvisko dieťaťa určí súd na podnet matričného úradu.

Ak sa dieťa narodilo slobodnej matke

 • Rodný list vyzdvihne matka dieťaťa, k nahliadnutiu predloží platný preukaz totožnosti a vyhlásenie o osobnom  stave. Rodný list môže vyzdvihnúť aj otec dieťaťa, ak bol určený pred narodením dieťaťa súhlasným vyhlásením oboch rodičov.

Ak sa dieťa narodilo rozvedenej matke

 • Rodný list vyzdvihne matka dieťaťa, k nahliadnutiu predloží platný preukaz totožnosti a právoplatný rozsudok o rozvode manželstva. Do 300 dní od právoplatného rozsudku o rozvode manželstva, musí byť podľa zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov zapísaný do matriky ako otec dieťaťa bývalý manžel matky. Až po úspešnom zapretí otcovstva na súde (matkou alebo bývalým manželom ako otcom dieťaťa), môže biologický otec určiť otcovstvo na matrike.

Ak sa dieťa narodilo vdove

 • Rodný list vyzdvihne matka dieťaťa, k nahliadnutiu predloží platný preukaz totožnosti a úmrtný list manžela.

Správny poplatok (v eurách)*

 • Prvý originál rodného listu sa vydáva bezplatne: 0,-
 • Za vydanie duplikátu rodného listu: 7,-

 

*Správne poplatky sa vyberajú na matrike v hotovosti, prevodom na účet alebo poštovým poukazom v zmysle zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch a sú príjmom mesta Stupava.

 


Prihláška na uvítanie dieťaťa do života pdf. Typ: PDF dokument, Velkosť: 438.66 kB

Informácia o spracúvaní osobných údajov pdf. (209.9 kB)

 

 

U koho vybavíte

Miroslava Vrábelová – Matrika
prízemie, kancelária č. 1.03
Tel.: 02 / 6020 0916
e-mail: miroslava.vrabelova@stupava.sk