Navigácia

Obsah

Narodenie dieťaťa

Čo vybavíte

 • Zápis do knihy narodení – zapisujú sa deti, ktoré sa narodili na území mesta Stupava. Narodenie je povinný oznámiť matričnému úradu lekár, ktorý pôsobil pri pôrode alebo ktorý po pôrode poskytol liečebný úkon; v ostatných prípadoch je povinný to urobiť jeden z rodičov. Ten, na koho sa vzťahuje oznamovacia povinnosť, je povinný urobiť oznámenie najneskôr do troch pracovných dní odo dňa pôrodu. Matka môže splniť oznamovaciu povinnosť aj po tejto lehote, hneď ako je schopná urobiť oznámenie. Ak vzniknú pochybnosti o tom, kto je matkou dieťaťa, pretože oznámenie nie je úplné, presné alebo nebolo urobené v lehote, postupuje sa podľa osobitného predpisu.
  Pri ústnom oznámení narodenia je oznamovateľ povinný preukázať svoju totožnosť. Ak je oznamovateľ nemý alebo hluchonemý, alebo ak urobí oznámenie v jazyku, ktorý matrikár neovláda, je potrebná prítomnosť tlmočníka; ak nejde o úradne ustanoveného tlmočníka, musí tlmočník zložiť do rúk matrikára, pred ktorým vykonáva tlmočnícku funkciu, sľub predpísaný osobitným predpisom. Údaje o tlmočení a tlmočníkovi sa vyznačia v knihe narodení.
 • Rodný list –  prvý výpis je bez poplatku. Odporúčame použiť neosvedčené fotokópie rodného listu na vybavovanie  úradných  záležitostí, ako príspevok pri narodení dieťaťa, prihlásenie  na trvalý pobyt, do zdravotnej a  sociálnej poisťovne a pod. Rodný list treba vyzdvihnúť čo najskôr po narodení, odporúčame  kontaktovať matriku, či má doručené Hlásenie o narodení z pôrodnice. Zákonná lehota pre  zápis novorodeniatka do matriky je 2 mesiace odo dňa jeho narodenia.
 • Určenie otcovstva – v prípade slobodnej matky, rozvedenej alebo vdovy je možné vykonať na ktoromkoľvek matričnom úrade, a to súhlasným vyhlásením rodičov do Zápisnice. Nevyhnutnosťou je osobná prítomnosť oboch rodičov. V prípade, že jeden z nich alebo obaja sú cudzí štátni občania a neovládajú slovenský jazyk, je potrebná  aj prítomnosť súdneho tlmočníka. Určenie otcovstva je možné vykonať aj pred narodením dieťaťa, v čase ak je počaté, a to na ktoromkoľvek matričnom úrade, alebo pred súdom.
 • Žiadosť o príspevok  pri narodení dieťaťa – si uplatňuje matka na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny podľa svojho trvalého pobytu.


Čo potrebujete

Ak sa dieťa narodilo v platnom manželstve

 • Rodný list vyzdvihne otec dieťaťa. Predloží k nahliadnutiu sobášny list a platné preukazy totožnosti. Meno, alebo mená dieťaťa určí matka v pôrodnici a otec dieťaťa ho potvrdí svojím podpisom na matrike. Priezvisko dieťaťa je dané podľa dohody rodičov  na sobášnom liste. U nezosobášených rodičov sa určuje meno a priezvisko  podľa dohody rodičov. V prípade, že sa rodičia nedohodnú, meno a priezvisko dieťaťa určí súd na podnet matričného úradu.

Ak sa dieťa narodilo slobodnej matke

 • Rodný list vyzdvihne matka dieťaťa, k nahliadnutiu predloží platný preukaz totožnosti a vyhlásenie o osobnom  stave. Rodný list môže vyzdvihnúť aj otec dieťaťa, ak bol určený pred narodením dieťaťa súhlasným vyhlásením oboch rodičov.

Ak sa dieťa narodilo rozvedenej matke

 • Rodný list vyzdvihne matka dieťaťa, k nahliadnutiu predloží platný preukaz totožnosti a právoplatný rozsudok o rozvode manželstva. Do 300 dní od právoplatného rozsudku o rozvode manželstva, musí byť podľa zákona o rodine zapísaný do matriky ako otec dieťaťa manžel matky. Až po úspešnom zapretí otcovstva na súde (matkou alebo otcom dieťaťa), môže biologický otec určiť otcovstvo na matrike.

Ak sa dieťa narodilo vdove

 • Rodný list vyzdvihne matka dieťaťa, k nahliadnutiu predloží platný preukaz totožnosti a úmrtný list manžela.

Správny poplatok (v eurách)*

 • Prvý originál rodného listu sa vydáva bezplatne: 0,-
 • Za vydanie duplikátu rodného listu: 5,-

* Správne poplatky sa vyberajú na matrike v hotovosti, prevodom z účtu alebo poštovým poukazom v zmysle zákona o správnych poplatkoch a sú príjmom mesta Stupava.


Prihláška na uvítanie dieťaťa do života pdf. (1.07 MB)

Informácia o spracúvaní osobných údajov pdf. (208.93 kB)

U koho vybavíte

Miroslava Vrábelová – Matrika
prízemie, kancelária č. 1.02
Tel.: 02 / 6020 0916
e-mail: miroslava.vrabelova@stupava.sk