Obsah

Úmrtie

Čo vybavíte

Zápis do matriky (knihy úmrtí) a vydanie úmrtného listu.
Úmrtia vybavujú pozostalí priamo alebo prostredníctvom pohrebnej služby na základe splnomocnenia. Mesto Stupava zapisuje do matriky všetky úmrtia, ktoré nastali na jeho území, a to na základe Listu o prehliadke mŕtveho, ktorý vystaví prehliadajúci lekár.


Čo potrebujete

  • Listy o prehliadke mŕtveho (3x, z toho 2x zostáva na matrike)
  • Preukaz totožnosti zomrelého – občiansky preukaz, u dieťaťa rodný list
  • Pas, ak ide o cudzieho štátneho občan


Správny poplatok (v eurách)*

  • Prvý originál úmrtného listu bezplatne: 0,-
  • Za vydanie duplikátu úmrtného listu: 5,-
  • Vydanie výpisu z matrík (úmrtný list): 5,-

*Správne poplatky sa vyberajú na matrike v hotovosti, prevodom na účet alebo poštovým poukazom v zmysle zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch a sú príjmom mesta Stupava.


U koho vybavíte

Miroslava Vrábelová – Matrika
prízemie, kancelária č. 1.03
Tel.: 02 / 6020 0916
e-mail: miroslava.vrabelova@stupava.sk