Navigácia

Obsah

UZAVRETIE MANŽELSTVA

Čo vybavíte


Doklady potrebné na uzavretie manželstva predkladajú snúbenci na príslušnom matričnom úrade podľa miesta uzavretia manželstva bez rozdielu, či ide o obrad na matričnom úrade alebo pred orgánom registrovanej cirkvi, alebo náboženskej spoločnosti (ďalej len „orgán cirkvi“).
 

Manželstvo sa uzatvára súhlasným vyhlásením snúbencov o uzavretí manželstva, ktoré snúbenci vykonajú pred matričným úradom alebo pred orgánom cirkvi.

Uzavretie manželstva pred matričným úradom

 1. Vyhlásenie o uzavretí manželstva urobia snúbenci na matričnom úrade pred primátorom, alebo povereným poslancom mestského zastupiteľstva  (ďalej ako „MsZ“) za prítomnosti matrikára.
 2. Ak je život jedného zo snúbencov priamo ohrozený, manželstvo možno uzavrieť pred ktorýmkoľvek matričným úradom a na ktoromkoľvek mieste.

 

Sobášiaci

Mgr. Peter Novisedlák, MBA, primátor

MVDr. Robert Kazarka, zástupca primátora

Ing. Denisa Klačmanová, poslankyňa MsZ

Ing. Hana Haldová, poslankyňa MsZ

Zuzana Jánošíková, poslankyňa MsZ

Ing. Ján Kušnír, poslanec MsZ

Ing. Patrik Kollaroci, poslanec MsZ

 

Sobášne dni (obradné hodiny)

 • piatok od 12.00 do 15.00 hod.
 • sobota od 14.00 do 17.00 hod.

 

Miesto konania sobášov :      obradná miestnosť Mestského úradu Stupava

                                              obradná miestnosť obecného úradu v Borinke

 

Uzavretie manželstva pred orgánom cirkvi

 1. Vyhlásenie o uzavretí manželstva urobia snúbenci pred osobou vykonávajúcou činnosť duchovného registrovanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti ako príslušným orgánom.
 2. Manželstvo pred orgánom cirkvi sa uzaviera v kostole alebo na inom vhodnom mieste určenom vnútornými predpismi cirkvi alebo náboženskej spoločnosti na náboženské obrady alebo náboženské úkony.
 3. Ak je život jedného zo snúbencov priamo ohrozený, manželstvo možno uzavrieť na ktoromkoľvek vhodnom mieste.
 4. Orgán cirkvi, pred ktorým bolo manželstvo uzavreté, je povinný do troch pracovných dní doručiť zápisnicu o uzavretí manželstva s uvedením skutočností podľa osobitných predpisov matričnému úradu, v ktorého obvode bolo manželstvo uzavreté.


Čo potrebujete

Muž a žena, ktorí chcú spolu uzavrieť manželstvo (ďalej len „snúbenci”) pred uzavretím manželstva vyplnia predpísané tlačivo (Žiadosť o uzavretie manželstva). Ak ide o uzavretie manželstva pred orgánom cirkvi, matričný úrad potvrdí vyplnené tlačivo, ktoré snúbenci doručia príslušnému orgánu cirkvi.


Žiadosť o uzavretie manželstva treba vyplniť presne podľa predtlače, zrozumiteľne a čitateľne. Žiadosť podpíšu obaja snúbenci pred matrikárom. Žiadosť sa podáva na matričnom úrade, v obvode ktorého sa manželstvo uzatvára.

 

 • Žiadosť o zápis ženského priezviska bez koncovky slovenského prechyľovania

 

K žiadosti treba pripojiť tieto doklady (pokiaľ obidvaja snúbenci sú slovenskými občanmi):

A. slobodní:

 • platné občianske preukazy (občiansky preukaz nahrádza doklad o slovenskom štátnom občianstve a doklad o trvalom pobyte).

B. ovdovelí:

 • platné občianske preukazy (občiansky preukaz nahrádza doklad o slovenskom štátnom občianstve a doklad o trvalom pobyte),
 • úmrtný list manžela / ky, alebo právoplatné súdne rozhodnutie o dôkaze smrti,

    alebo vyhlásenie manžela za mŕtveho.

C. rozvedení:

 • platné občianske preukazy (občiansky preukaz nahrádza doklad o slovenskom štátnom občianstve a doklad o trvalom pobyte),
 • právoplatné súdne rozhodnutie, ktorým bolo skoršie manželstvo rozvedené.

D. Maloleté osoby (od 16 do 18 rokov):

 • platné občianske preukazy (občiansky preukaz nahrádza doklad o slovenskom štátnom občianstve a doklad o trvalom pobyte),
 • právoplatné súdne rozhodnutie, ktorým bolo skoršie manželstvo rozvedené,
 • právoplatné rozhodnutie súdu o povolení uzavrieť manželstvo.

E. Cudzinci predložia:

 • platné občianske preukazy (občiansky preukaz nahrádza doklad o slovenskom štátnom občianstve a doklad o trvalom pobyte),
 • doklad o spôsobilosti na uzavretie manželstva s príslušnými overeniami,
 • ak majú vyššie uvedené doklady písané v cudzom jazyku, je potrebné k nim doložiť

    aj preklad súdneho prekladateľa (to neplatí, ak ide o doklady napísané v českom    

    jazyku),

 • vyššie uvedené doklady sú snúbenci povinní predložiť matričnému úradu najmenej

   14 dní pred uzavretím manželstva (§ 28 zákona č. 154/1994 Z. z. o matrike v znení   

   neskorších predpisov).


Určenie priezviska

Snúbenci sa môžu dohodnúť, že:

 • priezvisko jedného z nich bude spoločným priezviskom, alebo
 • si ponechajú každý svoje doterajšie priezvisko, alebo
 • priezvisko jedného z nich bude ich spoločným priezviskom a druhý si ponechá aj svoje doterajšie priezvisko.

Ak si ponechajú každý svoje doterajšie priezvisko, vyhlásia, ktoré z ich priezvisk bude priezviskom spoločných deti. Ak si jeden z nich ponechá popri spoločnom priezvisku aj svoje doterajšie priezvisko, priezviskom spoločných deti bude ich spoločné priezvisko.
Ak nevesta má už dieťa, ktorého otec nie je známy, môže sa so snúbencom dohodnúť, že ich spoločné priezvisko bude aj priezviskom tohto jej dieťaťa. Manžel matky dieťaťa sa takýmto určením priezviska dieťaťu nestáva otcom dieťaťa. Ak rodičia uzavrú manželstvo po narodení svojho maloletého dieťaťa, bude mať dieťa priezvisko určené pre ich ostatné deti.
Ak ženích alebo nevesta majú deti, ktorých otec alebo matka sú známi, priezvisko dieťaťa (detí) sa uzavretím manželstva nemení. Zmena priezviska týchto deti sa môže vykonať len podľa osobitných predpisov.

Správny poplatok (v eurách)*:

 1. Uzavretie manželstva pred iným než príslušným matričným úradom medzi  štátnymi občanmi Slovenskej republiky: 30,-
 2. Povolenie uzavrieť manželstvo mimo určenej doby: 30,-
 3. Povolenie uzavrieť manželstvo mimo úradne určenej miestnosti: 100,-
 4. Uzavretie manželstva medzi štátnym občanom Slovenskej republiky a cudzincom: 100,-
 5. Uzavretie manželstva medzi cudzincami: 280,-
 6. Uzavretie manželstva, ak ani jeden zo snúbencov nemá na území Slovenskej republiky trvalý pobyt: 280,-

 

Iné poplatky (v eurách)*:

a) náklady spojené s vykonaním sobášneho obradu v obradnej miestnosti, ak ani jeden zo snúbencov nemá trvalý pobyt v Stupave, resp. Borinke 

 • v pracovné dni 25,- 
 • mimo pracovných dní 50,-

b) náklady spojené s vykonaním sobášneho obradu v pracovné dni, mimo obradných hodín 50,- 

c)      náklady spojené s vykonaním sobášneho obradu mimo pracovné dni (okrem         obradných hodín), t. j. štátne sviatky a dni pracovného pokoja a pracovného voľna 120,-

d)      náklady spojené s vykonaním sobášneho obradu mimo obradnú miestnosť na ktorom - koľvek vhodnom mieste 120,-

Ak snúbenci kombinujú rôzne varianty – sobášny obrad mimo obradnú miestnosť, mimo sobášne dni, resp. sobášne hodiny, jednotlivé položky (a – d) sa sčítavajú. Snúbenci musia o vykonanie obradu mimo obradnú miestnosť požiadať písomne. Súhlas udeľuje primátor. Ak je aspoň jeden zo snúbencov občan Stupavy, poplatok sa znižuje o 50 %. 

*Správne poplatky sa vyberajú na matrike v hotovosti, prevodom na účet alebo poštovým  poukazom v zmysle zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch a sú príjmom mesta Stupava.

 

U koho vybavíte

Miroslava Vrábelová – Matrika
prízemie, kancelária č. 1.03
Tel.: 02 / 6020 0916
e-mail: miroslava.vrabelova@stupava.sk