Navigácia

Obsah

Uzavretie manželstva

Čo vybavíte

Uzavretie manželstva sa začína vybavovať na príslušnom matričnom úrade podľa trvalého bydliska ktoréhokoľvek zo snúbencov.
Doklady potrebné na uzavretie manželstva predkladajú snúbenci na príslušnom matričnom úrade podľa miesta uzavretia manželstva alebo pred orgánom registrovanej cirkvi, alebo náboženskej spoločnosti (ďalej len „orgán cirkvi“).
Ak ide o uzavretie manželstva pred orgánom obce alebo mestskej časti, ktorý nie je príslušný podľa miesta trvalého pobytu jedného zo snúbencov, matričný úrad príslušný podľa miesta trvalého pobytu jedného zo snúbencov prevezme doklady potrebné na uzavretie manželstva a vyhotoví povolenie na uzavretie manželstva pred iným ako miestne príslušným orgánom obce alebo mestskej časti (delegácia sobáša).
Doklady a povolenie príslušný matričný úrad zasiela matričnému úradu, v ktorého obvode sa bude manželstvo uzatvárať.
Ak ide o uzavretie manželstva pred orgánom cirkvi, príslušný matričný úrad (podľa miesta trvalého pobytu jedného zo snúbencov), ktorý prevzal od snúbencov vyplnené predpísané tlačivo (žiadosť o uzavretie manželstva) a potrebné doklady na uzavretie manželstva, ich prekontroluje a overí správnosť údajov v tlačive svojím podpisom a odtlačkom úradnej pečiatky.

Manželstvo sa uzatvára súhlasným vyhlásením snúbencov o uzavretí manželstva, ktoré snúbenci vykonajú pred príslušným matričným úradom alebo pred orgánom cirkvi.

Uzavretie manželstva pred matričným úradom

 1. Vyhlásenie o uzavretí manželstva urobia snúbenci na matričnom úrade určenom pre obvod, v ktorom má jeden z nich trvalý pobyt, pred starostom alebo primátorom, alebo povereným poslancom obecného zastupiteľstva alebo mestského zastupiteľstva za prítomnosti matrikára.
 2. Matričný úrad určený podľa bodu 1 môže povoliť uzavretie manželstva pred iným matričným úradom alebo na ktoromkoľvek inom vhodnom mieste.
 3. Ak je život jedného zo snúbencov priamo ohrozený, manželstvo možno uzavrieť pred ktorýmkoľvek matričným úradom a na ktoromkoľvek mieste. Povolenie podľa bodu 2 sa nevyžaduje.

Sobášiaci

Mgr. Peter Novisedlák,MBA    primátor
MVDr. Robert Kazarka, poslanec MsZ
Ing. Denisa Klačmanová, poslankyňa MsZ

Sobášne dni (obradné hodiny)

 • piatok od 14.00 do 15.00 hod.
 • sobota od 14.00 do 17.00 hod.

Miesto konania sobášov (obradná miestnosť) Mestský úrad Stupava, Hlavná 1/24.

Uzavretie manželstva pred orgánom cirkvi

 1. Vyhlásenie o uzavretí manželstva urobia snúbenci pred osobou vykonávajúcou činnosť duchovného registrovanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti ako príslušným orgánom.
 2. Manželstvo pred orgánom cirkvi sa uzaviera v kostole alebo na inom vhodnom mieste určenom vnútornými predpismi cirkvi alebo náboženskej spoločnosti na náboženské obrady alebo náboženské úkony.
 3. Ak je život jedného zo snúbencov priamo ohrozený, manželstvo možno uzavrieť na ktoromkoľvek vhodnom mieste.
 4. Orgán cirkvi, pred ktorým bolo manželstvo uzavreté, je povinný do troch pracovných dní doručiť zápisnicu o uzavretí manželstva s uvedením skutočností podľa osobitných predpisov matričnému úradu, v ktorého obvode bolo manželstvo uzavreté.


Čo potrebujete

Muž a žena, ktorí chcú spolu uzavrieť manželstvo (ďalej len „snúbenci”) pred uzavretím manželstva vyplnia predpísané tlačivo (Žiadosť o uzavretie manželstva); v odôvodnených prípadoch to môže urobiť iba jeden z nich. Ak ide o uzavretie manželstva pred orgánom cirkvi, matričný úrad potvrdí vyplnené tlačivo, ktoré snúbenci doručia príslušnému orgánu cirkvi.
Žiadosť o uzavretie manželstva treba vyplniť presne podľa predtlače, zrozumiteľne a čitateľne. Žiadosť podpíšu obaja snúbenci pred matrikárom.
Žiadosť sa podáva na matričnom úrade, v obvode ktorého sa manželstvo uzatvára; pri uzatvorení manželstva pred orgánom štátu vždy na príslušnom matričnom úrade podľa miesta trvalého pobytu jedného zo snúbencov.

K žiadosti treba pripojiť tieto doklady (pokiaľ obidvaja snúbenci sú slovenskými občanmi):

A. slobodní:

 • vlastné rodné listy
 • platné občianske preukazy (občiansky preukaz nahrádza doklad o slovenskom štátnom občianstve a doklad o trvalom pobyte).

B. ovdovelí:

 • všetky doklady uvedené pod bodom A, a okrem toho ešte
 • úmrtný list manžela(ky), alebo právoplatné súdne rozhodnutie o dôkaze smrti, alebo vyhlásenie manžela za mŕtveho.

C. rozvedení:

 • všetky doklady uvedené pod bodom A, a okrem toho ešte
 • právoplatné súdne rozhodnutie, ktorým bolo skoršie manželstvo rozvedené.

D. Maloleté osoby (od 16 do 18 rokov):

 • všetky doklady uvedené pod bodom A, a okrem toho ešte
 • právoplatné súdne rozhodnutie, ktorým bolo skoršie manželstvo rozvedené,
 • predkladajú tiež právoplatné rozhodnutie súdu o povolení uzavrieť manželstvo.

E. Cudzinci predložia:

 • všetky doklady uvedené pod bodom A (príp. B, C), a okrem toho ešte:
 • doklad o spôsobilosti na uzavretie manželstva s príslušnými overeniami
 • ak majú vyššie uvedené doklady písané v cudzom jazyku, je potrebné k nim doložiť aj preklad súdneho prekladateľa (to neplatí, ak ide o doklady napísané v českom jazyku).
 • vyššie uvedené doklady sú snúbenci povinní predložiť matričnému úradu najmenej 14 dni pred uzavretím manželstva (§ 28 zákona č. 154/1994 Z.z. o matrike v znení neskorších predpisov).


Určenie priezviska

Snúbenci sa môžu dohodnúť, že

 • priezvisko jedného z nich bude spoločným priezviskom, alebo
 • si ponechajú každý svoje doterajšie priezvisko, alebo
 • priezvisko jedného z nich bude ich spoločným priezviskom a druhý si ponechá aj svoje doterajšie priezvisko.

Ak si ponechajú každý svoje doterajšie priezvisko, vyhlásia, ktoré z ich priezvisk bude priezviskom spoločných deti. Ak si jeden z nich ponechá popri spoločnom priezvisku aj svoje doterajšie priezvisko, priezviskom spoločných deti bude ich spoločné priezvisko.
Ak nevesta má už dieťa, ktorého otec nie je známy, môže sa so snúbencom dohodnúť, že ich spoločné priezvisko bude aj priezviskom tohto jej dieťaťa. Manžel matky dieťaťa sa takýmto určením priezviska dieťaťu nestáva otcom dieťaťa.
Ak rodičia uzavrú manželstvo po narodení svojho maloletého dieťaťa, bude mäť dieťa priezvisko určené pre ich ostatné deti.
Ak ženích alebo nevesta majú deti, ktorých otec alebo matka sú známi, priezvisko dieťaťa (detí) sa uzavretím manželstva nemení. Zmena priezviska týchto deti sa môže vykonať len podľa osobitných predpisov.

Správny poplatok (v eurách)*

 1. Príprava podkladov k uzavretiu manželstva pred orgánom registrovanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti: 10,-
 2. Povolenie uzavrieť manželstvo pred iným než príslušným matričným úradom medzi štátnymi občanmi Slovenskej republiky: 20,-
 3. Uzavretie manželstva pred iným než príslušným matričným úradom medzi štátnymi občanmi Slovenskej republiky: 20,-
 4. Povolenie uzavrieť manželstvo mimo určenej doby: 20,-
 5. Povolenie uzavrieť manželstvo mimo úradne určenej miestnosti: 70,-
 6. Povolenie uzavrieť manželstvo pred iným než príslušným matričným úradom medzi štátnym občanom Slovenskej republiky a cudzincom alebo medzi cudzincami: 35,-
 7. Uzavretie manželstva medzi štátnym občanom Slovenskej republiky a cudzincom: 70,-
 8. Uzavretie manželstva medzi cudzincami: 200,-
 9. Uzavretie manželstva, ak ani jeden zo snúbencov nemá na území Slovenskej republiky trvalý pobyt: 200,-


Oslobodenie

 1. Od poplatku podľa bodov 2 až 9 sú oslobodené osoby, ktorých život je priamo ohrozený, a držitelia preukazu osoby s ťažkým zdravotným postihnutím.
 2. Od poplatku podľa bodov 2 a 3 sú oslobodení snúbenci, ktorí uzavierajú manželstvo pred matričným úradom podľa miesta prechodného pobytu jedného z nich.


Poznámky

 • Poplatok podľa bodov 2 až 9 sa vyberie len od jedného zo snúbencov.
 • Poplatok podľa bodov 7 až 9 vyberie matričný úrad, pred ktorým sa manželstvo v skutočnosti uzaviera a ktorý vykonáva zápis uzavretia manželstva do matriky. Ak sa manželstvo uzaviera pred orgánom registrovanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti, poplatok podľa bodov 7 až 9 vyberie príslušný matričný úrad, ktorý pripravil podklady na uzavretie manželstva.
 • Ak sa vyberie poplatok podľa bodu 9, poplatok podľa bodov 7 a 8 sa nevyberie.
 • Poplatok podľa bodu 2 a 6 vyberie matričný úrad, ktorý pripravil podklady na uzavretie manželstva (delegujúci matričný úrad).
 • Poplatok podľa bodov 2 až 5 vyberie matričný úrad, pred ktorým sa manželstvo v skutočnosti uzaviera a ktorý vykonáva zápis uzavretia manželstva do matriky.

 

Iné poplatky (v eurách)*

a) náklady spojené s vykonaním sobášneho obradu v obradnej miestnosti, ak ani jeden zo snúbencov nemá trvalý pobyt v Stupave, resp. Borinke 

 • v pracovné dni 25,- 
 • mimo pracovných dní 50,-

b) náklady spojené s vykonaním sobášneho obradu v pracovné dni, mimo obradných hodín 50,- 

c) náklady spojené s vykonaním sobášneho obradu mimo pracovné dni (okrem obradných hodín) t.j. štátne sviatky a dni pracovného pokoja a pracovného voľna 120,-

d) náklady spojené s vykonaním sobášneho obradu mimo obradnú miestnosť na ktoromkoľvek vhodnom mieste 120,-

Ak snúbenci kombinujú rôzne varianty – sobášny obrad mimo obradnú miestnosť, mimo sobášne dni, resp. sobášne hodiny, jednotlivé položky (a – d) sa sčítavajú. Snúbenci musia o vykonanie obradu mimo obradnú miestnosť požiadať písomne. Súhlas udeľuje primátor. Ak je aspoň jeden zo snúbencov občan Stupavy, poplatok sa znižuje o 50 %. 

* Správne poplatky sa vyberajú na matrike v hotovosti, prevodom z účtu alebo poštovým  poukazom v zmysle zákona o správnych poplatkoch a sú príjmom mesta Stupava.

 

U koho vybavíte

Miroslava Vrábelová – Matrika
prízemie, kancelária č. 1.02
Tel.: 02 / 6020 0916
e-mail: miroslava.vrabelova@stupava.sk