Navigácia

Obsah

Výpisy z matrík

Čo vybavíte

O úradný výpis (rodný, sobášny, úmrtný list) môže požiadať oprávnená osoba ktorýkoľvek matričný úrad, pripojený na informačný systém elektronickej matriky.

Matričný úrad vyhotoví úradný výpis (rodný, sobášny alebo úmrtný list), alebo umožní  nazrieť do matriky a urobiť z nej výpisy:

  • osobe, ktorej sa zápis týka, alebo členom jej rodiny,
  • splnomocnenému zástupcovi po predložení písomného plnomocenstva s úradne osvedčeným podpisom osoby, ktorej sa zápis týka,
  • osobe, ktorá má právoplatným rozhodnutím súdu zverené dieťa do osobnej náhradnej starostlivosti podľa osobitného zákona,
  • osobe, ktorá má právoplatným rozhodnutím príslušného orgánu zverené dieťa do dočasnej osobnej starostlivosti,
  • osobe, ktorá má právoplatným rozhodnutím súdu zverené dieťa do pestúnskej starostlivosti,
  • poručníkovi, ak sa o dieťa osobne stará,
  • súdom ustanovenému opatrovníkovi,
  • na úradné potreby štátnych orgánov, obcí a iných ustanovizní, ak to ustanoví osobitný zákon.

Za člena rodiny sa považuje manžel/manželka, rodičia, deti, vnuci, súrodenci a ich deti a v prípade preukázania oprávneného záujmu aj iná blízka osoba.
Matričný úrad vyhotoví úradný výpis z matriky s menom v pôvodnom znení, aj v prípade, ak osoba, ktorej sa zápis týka, alebo člen jej rodiny preukáže, že k zápisu mena v slovenskom ekvivalente došlo až dodatočne, bez súhlasu osoby, ktorej sa zápis týka.
V rodnom liste alebo v sobášnom liste ženy, ktorej sa tento úradný výpis týka, sa jej priezvisko uvedie bez koncovky slovenského prechyľovania, ak o to písomne požiada. Všetky ďalšie úradné výpisy a potvrdenia o údajoch zapísaných v matrike sa vyhotovia s takýmto tvarom priezviska.
Výpisy z matrík pre použitie v zahraničí musia mať vyššie overenie (Apostil), ak SR nemá s krajinou určenia medzištátnu zmluvu o uznávaní verejných listín. Legalizáciu výpisov, ktoré vydala naša matrika, vykonáva okresný úrad.


Čo potrebujete

  • Občiansky preukaz alebo iný doklad totožnosti, ktorý ho nahrádza


Správny poplatok (v eurách)*

  • Vydanie výpisu z matrík (rodný, sobášny, úmrtný list): 5,-

*Správne poplatky sa vyberajú na matrike v hotovosti, prevodom na účet alebo poštovým poukazom v zmysle zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch a sú príjmom mesta Stupava.


U koho vybavíte

Miroslava Vrábelová – Matrika
prízemie, kancelária č. 1.03
Tel.: 02 / 6020 0916
e-mail: miroslava.vrabelova@stupava.sk