Navigácia

Obsah

Zápis do osobitnej matriky

Čo vybavíte

Do osobitnej matriky sa zapisujú narodenie, uzavretie manželstva alebo úmrtie štátnych občanov SR, ktoré nastali:

 • v cudzine,
 • na zastupiteľskom úrade SR v zahraničí,
 • na lodi alebo v lietadle mimo územia SR, alebo
 • na území nepatriacom žiadnemu štátu.

Osobitnú matriku vedie a zápisy do nej vykonáva Ministerstvo vnútra SR.
Žiadosť o zápis sa podáva na:

 • zastupiteľskom úrade SR v zahraničí,
 • na matričnom úrade podľa miesta trvalého pobytu,
 • na matričnom úrade podľa miesta posledného trvalého pobytu slovenského občana  na území SR,
 • na ktoromkoľvek matričnom úrade, ak občan nemal na území SR trvalý pobyt.


Čo potrebujete

 • Originál alebo osvedčená fotokópia cudzozemského matričného dokladu, v prípade potreby overeného  podľa medzištátnych zmlúv
 • Všetky cudzozemské listiny úradne preložené do slovenského jazyka súdnym prekladateľom
 • Doklad o štátnom občianstve SR – platný občiansky preukaz, alebo pas vydaný pred dátumom matričnej  udalosti, alebo Listinu a Osvedčenie o štátnom občianstve
 • U rozvedených osôb právoplatný rozsudok o rozvode manželstva
 • U ovdovelých osôb úmrtný list manžela/manželky
 • Sobášny list rodičov pri zápise narodenia detí z manželstva
 • Žiadosť rodičov o zápis priezviska bez koncovky slovenského prechyľovania (pokiaľ požadujete)


Správny poplatok (v eurách)*

 • Žiadosť o zápis matričnej udalosti, ktorá nastala v cudzine do osobitnej matriky: 10,-

*Správne poplatky sa vyberajú na matrike v hotovosti, prevodom na účet alebo poštovým poukazom v zmysle zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch a sú príjmom mesta Stupava.


U koho vybavíte

Miroslava Vrábelová – Matrika
prízemie, kancelária č. 1.03
Tel.: 02 / 6020 0916
e-mail: miroslava.vrabelova@stupava.sk