Navigácia

Obsah

Zmena mena a priezviska

Čo vybavíte

Matričný úrad mesta Stupava vykonáva zápisy zmien mena a priezviska len u tých osôb, ktoré:

 • sa narodili na území mesta Stupava (sú zapísané v knihe narodení na matričnom úrade mesta Stupava),
 • uzavreli manželstvo na území mesta Stupava (sú zapísané v knihe manželstiev na matričnom úrade mesta Stupava).

Pozn.:
Osoby, ktoré sa narodili mimo územia mesta Stupava (napr. v zdravotníckom zariadení v Bratislave alebo v Malackách), nie sú zapísané v knihe narodení na matričnom úrade mesta Stupava.
Osoby, ktoré uzavreli manželstvo mimo územia mesta Stupava, nie sú zapísané v knihe manželstiev na matričnom úrade mesta Stupava.

Týmto osobám nie je preto možné zapísať alebo povoliť zmenu mena alebo zmenu priezviska na matričnom úrade mesta Stupava.

Matričný úrad zapíše zmenu mena a priezviska, ak je v jeho matrike zapísané meno alebo priezvisko štátneho občana Slovenskej republiky, ktorého sa zmena mena alebo priezviska týka. Zápis sa vykonáva na základe povolenia príslušného okresného úradu.

Povolenie okresného úradu nie je potrebné, ak ide o:

 • zmenu cudzojazyčného mena na slovenský ekvivalent a naopak,
 • zmenu mena dieťaťa po jeho právoplatnom osvojení,
 • zmenu mena z dôvodu zmeny pohlavia,
 • zmenu priezviska  po rozvode manželstva do troch mesiacov od právoplatného rozsudku o rozvode manželstva  na priezvisko, s ktorým osoba vstupovala do manželstva  (späťvzatie priezviska),
 • zmenu priezviska po nadobudnutí plnoletosti spočívajúcu v používaní iba jedného z dvoch alebo viac priezvisk,
 • zmenu priezviska spočívajúcu v zápise ženského priezviska osoby inej ako slovenskej národnosti bez koncovky slovenského prechyľovania,
 • úpravu  priezviska v súlade so slovenským pravopisom alebo pravopisom jazyka národnostnej menšiny podľa osobitného predpisu,
 • zmenu priezviska dieťaťa po jeho právoplatnom osvojení,
 • zmenu priezviska z dôvodu zmeny pohlavia,
 • zmenu priezviska maloletého dieťaťa, ktorého rodičia uzavreli manželstvo po jeho narodení, na priezvisko určené pre ich ostatné deti,
 • zmenu priezviska maloletého dieťaťa, ktorého otec nie je známy, na priezvisko jeho matky a jej manžela.

Na  zmenu mena alebo priezviska osoby staršej ako 15 rokov je potrebný jeho písomný  súhlas s úradne osvedčeným podpisom.
Ten, komu nebolo určené druhé a tretie meno, si môže  po nadobudnutí plnoletosti určiť druhé a tretie meno, maloletému môžu takto určiť zákonní zástupcovia.
Ten, komu bolo určené druhé a tretie meno, môže požiadať o ich zrušenie alebo zmenu poradia mien. Takéto zmeny je možné vykonať v matrike, kde je zapísané narodenie, iba jeden krát.
Ak je dieťa (štátny občan SR) zároveň občanom iného štátu, môže nadobudnúť priezvisko alebo priezviská v súlade s právnym predpisom alebo tradíciou cudzieho štátu. (tzv. zložené priezvisko otca a matky).


Čo potrebujete

 • Rodný list osoby, ktorá žiada o zmenu
 • Sobášny list (ak osoba, ktorej sa žiadosť týka, je ženatý muž alebo vydatá žena)
 • Právoplatné rozhodnutie súdu o rozvode (ak osoba, ktorej sa žiadosť týka, je rozvedená)
 • Úmrtný list manžela/manželky (ak osoba, ktorej sa žiadosť týka, je vdovec alebo vdova)
 • Občiansky preukaz alebo iný doklad totožnosti osoby, ktorá žiada o zmenu
 • Doklad o štátnom občianstve SR (nahrádza platný občiansky preukaz alebo pas)
 • Verejná listina alebo doklad o štátnom občianstve aj iného štátu (ak ide o zmenu mena alebo zmenu priezviska občana SR, ktorý je súčasne aj občanom iného štátu a zmenou sa má dosiahnuť meno/priezvisko, ktoré je v súlade s právnym poriadkom tohto štátu alebo tradíciou tohto štátu)


U koho vybavíte

Miroslava Vrábelová – Matrika
prízemie, kancelária č. 1.03
Tel.: 02 / 6020 0916
e-mail: miroslava.vrabelova@stupava.sk