Navigácia

Obsah

Poplatok za rozvoj

Čo vybavíte

Dňa 1. 11. 2016 nadobudol účinnosť zákon č. 447/2015 Z.z. o miestnom poplatku za rozvoj. Tento zákon zavádza do daňovej a poplatkovej sústavy ďalší miestny poplatok, a to miestny poplatok za rozvoj. Tento poplatok nie je obligatórnym poplatkom, ale je fakultatívnym miestnym poplatkom. Mesto nie je povinné tento poplatok zaviesť. Zákon o miestnom poplatku za rozvoj určuje poplatkovú povinnosť za m2 novovzniknutej podlahovej plochy v nehnuteľnosti. Poplatok sa vyberá na základe údajov z právoplatného stavebného povolenia. Mesto  Stupava stanovilo prostredníctvom všeobecne záväzného nariadenia mesta sadzbu poplatku na úrovni 35- EUR/m2. Poplatok je splatný do 15 dní od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o vyrubení poplatku. Na základe žiadosti je možné stanoviť splatnosť poplatku v splátkach.

Poplatníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorej bolo ako stavebníkovi vydané:

  • stavebné povolenie,
  • rozhodnutie o povolení zmeny stavby pred jej dokončením,
  • rozhodnutie o dodatočnom povolení stavby,
  • alebo ktorá ako stavebník ohlásila stavbu stavebnému úradu.

V prípade, ak stavebník nezačne s výstavbou nehnuteľnosti a stavebné povolenie stratí platnosť, poplatková povinnosť zaniká a správca dane je povinný poplatok vrátiť. Ak poplatník neoznámi tento zánik poplatkovej povinnosti obci do 60 dní od dňa jej zániku, nárok na vrátenie poplatku zaniká.

Oznamovaciu povinnosť má stavebník len v prípade, ak je stavba multifunkčná alebo viacero stavebníkov má byť zastupovaných jedným z nich. Poplatok sa vyrubuje na základe údajov stavebného úradu.

 

U koho vybavíte

Soňa Vaicenbacher   referát daní, poplatkov a pokladne
prízemie, kancelária č. 1.04
Tel.: 02 / 6020 0932
e-mail: sona.vaicenbacher@stupava.sk