Obsah

Prechodný pobyt

Čo vybavíte

Prechodný pobyt v Slovenskej republike

Prechodný pobyt je pobyt občana mimo miesta trvalého pobytu, kde sa občan dočasne zdržiava, ak má trvať viac ako 90 dní. Prechodný pobyt je tiež pobyt občana trvalo žijúceho v zahraničí, ktorý má na území Slovenskej republiky trvať viac ako 90 dní.
Občan má právo ohlásiť ohlasovni v mieste prechodného pobytu začiatok, miesto a predpokladanú dobu prechodného pobytu. Ustanovenia hlásenia prechodného pobytu sú obdobné ako pri hlásení trvalého pobytu.
Predpokladaná doba prechodného pobytu môže byť najviac 5 rokov. Ak prechodný pobyt trvá aj po skončení predpokladanej doby, občan je povinný hlásiť prechodný pobyt znova. Ak sa prechodný pobyt skončí pred uplynutím doby, na ktorú bol ohlásený, občan je povinný túto skutočnosť ohlásiť. V prípade, že tak neurobí, ohlasovňa záznam o prechodnom pobyte zruší na návrh vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov budovy alebo jej časti.


Prechodný pobyt občana SR v zahraničí

Občan, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a ktorý sa pripravuje na vycestovanie do zahraničia na obdobie dlhšie ako 90 dní, má právo pred vycestovaním ohlásiť túto skutočnosť ohlasovni v mieste trvalého pobytu. V ohlásení uvedie štát a miesto pobytu a predpokladaný čas pobytu.


Ohlásenie prechodného pobytu

Pri hlásení prechodného pobytu občan hlási:

 • meno, priezvisko a rodné priezvisko,
 • dátum, miesto a okres narodenia; štát narodenia, ak sa občan narodil v zahraničí,
 • rodné číslo,
 • okres pobytu,
 • obec pobytu,
 • časť obce,
 • ulicu, ak sa obec člení na ulice,
 • súpisné číslo a orientačné číslo domu, prípadne aj číslo bytu, ak sa dom člení na byty,
 • dobu prechodného pobytu,
 • ak ide o občanov, ktorí nemajú trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, štát a miesto pobytu.

Občan má právo ohlasovni mestského úradu nahlásiť začiatok, miesto a predpokladanú dobu prechodného pobytu. Po skončení tejto doby, ak má prechodný pobyt trvať ďalej, môže nahlásiť prechodný pobyt opäť. Ak ukončí občan prechodný pobyt skôr, ako bola ohlásená doba, musí to oznámiť.
Za členov rodiny (resp. domácnosti) môže prechodný pobyt nahlásiť aj jeden z členov tejto rodiny (resp. domácnosti). Ak je občan mladší ako 15 rokov, nahlasuje za neho zákonný zástupca alebo opatrovník. To isté platí aj v prípade občana, ktorý je pozbavený spôsobilosti na právne úkony, alebo ju má obmedzenú. Za občana mladšieho ako 15 rokov, u ktorého súd nariadil ústavnú starostlivosť, sú povinní hlásiť prechodný pobyt vedúci príslušných zariadení (ak si povinnosť nesplnil zákonný zástupca, či opatrovník). Za občana, ktorému to neumožňuje zdravotný stav, môže túto povinnosť vybaviť zástupca, ktorého splnomocní.


Čo potrebujete

Občan je povinný predkladať pri hlásení prechodného pobytu tieto doklady:

 • platný občiansky preukaz alebo potvrdenie o občianskom preukaze.
 • občan trvalo žijúci v zahraničí predkladá namiesto občianskeho preukazu platný cestovný doklad Slovenskej republiky alebo osvedčenie o štátnom občianstve Slovenskej republiky,
 • písomné potvrdenie o súhlase s prihlásením občana na prechodný pobyt s osvedčeným podpisom vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov budovy alebo jej časti s určenými údajmi; toto potvrdenie sa nevyžaduje, ak:
  – ide o prihlásenie vlastníka alebo spoluvlastníka,
  – ide o prihlásenie občana, ktorý má zriadené vecné bremeno doživotného užívania nehnuteľnosti,
  – ide o prihlásenie manžela alebo nezaopatreného dieťaťa vlastníka alebo ak
  – vlastník alebo všetci spoluvlastníci budovy alebo jej časti potvrdia svojím podpisom na prihlasovacom lístku súhlas
      s prihlásením občana na prechodný pobyt pred zamestnancom ohlasovne.

Ohlasovňa vydáva na požiadanie občanovi potvrdenie o trvalom pobyte.

 

Správny poplatok (v eurách)*

 • Vydanie potvrdenia o pobyte: 5,-

* Správne poplatky sa obvykle vyberajú v kancelárii v hotovosti, prevodom z účtu alebo poštovým poukazom v zmysle zákona o správnych poplatkoch a sú príjmom mesta Stupava.


U koho vybavíte

Monika Vrábelová – referát evidencie obyvateľov
prízemie, kancelária č. 1.03
Tel.: 02 / 6020 0917
e-mail: monika.vrabelova@stupava.sk