Obsah

Trvalý pobyt

Čo vybavíte

Trvalý pobyt je pobyt občana spravidla v mieste jeho stáleho bydliska na území Slovenskej republiky. Občan má v tom istom čase iba jeden trvalý pobyt.
Trvalý pobyt má občan len v budove alebo jej časti, ktorá je označená súpisným číslom alebo súpisným a orientačným číslom a je určená na bývanie, ubytovanie alebo na individuálnu rekreáciu, pokiaľ zákon neustanovuje inak. Za časť budovy sa považuje aj byt. Prihlásenie občana na trvalý pobyt nezakladá nijaké právo k takejto budove ani k jej vlastníkovi a má evidenčný charakter.
Miestom trvalého pobytu dieťaťa v čase jeho narodenia je miesto trvalého pobytu jeho matky.  Ak ide o dieťa narodené na území Slovenskej republiky, je začiatkom trvalého pobytu deň jeho narodenia. Ak ide o dieťa narodené v zahraničí, je začiatkom trvalého pobytu deň jeho prihlásenia v ohlasovni.
Trvalý pobyt je povinný hlásiť každý občan, ak sa trvalo nezdržiava v zahraničí.


A. Ohlásenie trvalého pobytu

Trvalý pobyt je povinný nahlásiť každý občan (ak sa trvalo nezdržiava v zahraničí). Občan nahlasuje tieto údaje:

 • meno, priezvisko a rodné priezvisko,
 • dátum, miesto a okres narodenia; štát narodenia, ak sa občan narodil v zahraničí,
 • rodné číslo,
 • údaje o novom trvalom pobytu v rozsahu:
  – okres pobytu,
  – obec pobytu,
  – časť obce,
  – ulicu, ak sa obec člení na ulice,
  – súpisné číslo a orientačné číslo domu a číslo bytu, ak sa dom člení na byty,
 • údaje o predchádzajúcom trvalom pobyte v rozsahu:
  – okres pobytu,
  – obec pobytu,
  – časť obce,
  – ulicu, ak sa obec člení na ulice,
  – súpisné číslo a orientačné číslo domu a číslo bytu, ak sa dom člení na byty.


Pri hlásení trvalého pobytu môže občan uviesť aj svoju národnosť a akademický titul. Tieto údaje nahlasuje občan tak, že vyplní a podpíše prihlasovací lístok. Ten, kto hlási trvalý pobyt za občana mladšieho ako 18 rokov, je povinný za neho vyplniť a podpísať samostatný prihlasovací lístok na trvalý pobyt.
Ak sa občan chystá trvalo žiť v zahraničí, je povinný pred vycestovaním ohlásiť skončenie trvalého pobytu ohlasovni (deň začiatku pobytu v zahraničí je zároveň dňom skončenia trvalého pobytu).
Za členov rodiny (resp. domácnosti) môže trvalý pobyt nahlásiť aj jeden z členov tejto rodiny (resp. domácnosti). Ak je občan mladší ako 18 rokov, nahlasuje za neho zákonný zástupca alebo opatrovník. To isté platí aj v prípade občana, ktorý je pozbavený spôsobilosti na právne úkony, alebo ju má obmedzenú. Za občana mladšieho ako 18 rokov, u ktorého súd nariadil ústavnú starostlivosť, sú povinní hlásiť trvalý pobyt vedúci príslušných zariadení (ak si povinnosť nesplnil zákonný zástupca, či opatrovník). Za občana, ktorému to neumožňuje zdravotný stav, môže túto povinnosť vybaviť zástupca, ktorého splnomocní.
 

Trvalý pobyt v zariadeniach sociálnych služieb s celoročným pobytom

Zariadenia sociálnych služieb, v ktorých sa poskytuje bývanie, sú povinné dať písomný súhlas na prihlásenie na trvalý pobyt občanom, ktorí sú v nich celoročne umiestnení; súhlas vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov budovy alebo jej časti sa v týchto prípadoch nevyžaduje.
 

Osobitné prípady

Občan, ktorému bol trvalý pobyt zrušený podľa § 7 ods. 1 písm. d) až g) zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a ktorý sa nemôže prihlásiť na trvalý pobyt podľa § 3 alebo 4 tohto zákona, sa môže prihlásiť na trvalý pobyt v ohlasovni v mieste, kde sa zdržiava. V takom prípade občan predkladá iba doklad podľa § 3 ods. 8 písm. a) tohto zákona,, ak ho nemá, doklad podľa § 3 ods. 8 písm. b) tohto zákona a ako miesto trvalého pobytu sa uvedie iba obec pobytu.
Adresa sídla obecného úradu tejto obce je adresou takého občana na účely doručovania písomností od orgánov verejnej správy a iných štátnych orgánov a na účely zápisu do zoznamu voličov. Obec je povinná spôsobom v mieste obvyklým, najmä oznámením na úradnej tabuli, upozorniť prihláseného občana, že mu bola alebo že mu má byť doručená písomnosť.


Čo potrebujete

 • Platný občiansky preukaz alebo potvrdenie o občianskom preukaze.
 • Platný cestovný doklad Slovenskej republiky alebo osvedčenie o štátnom občianstve Slovenskej republiky, ak nemá občiansky preukaz alebo potvrdenie o občianskom preukaze.
 • Písomné potvrdenie o súhlase s prihlásením občana na trvalý pobyt s osvedčeným podpisom vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov budovy alebo jej časti s údajmi nájomcu, ak je budova alebo jej časť v nájme. Toto potvrdenie sa nevyžaduje v prípade, že:
  – ide o prihlásenie vlastníka alebo spoluvlastníka,
  – ide o prihlásenie občana, ktorý má zridené vecné bremeno doživotného užívania nehnuteľnosti,
  – ide o prihlásenie manžela alebo nezaopatreného dieťaťa vlastníka,
  – vlastník alebo všetci spoluvlastníci budovy alebo jej časti potvrdia svojím podpisom na prihlasovacom lístku na trvalý pobyt súhlas s prihlásením občana na trvalý pobyt pred zamestnancom ohlasovne.


Správny poplatok (v eurách)*

 • Vydanie potvrdenia o pobyte: 5,-

* Správne poplatky sa obvykle vyberajú v kancelárii v hotovosti, prevodom z účtu alebo poštovým poukazom v zmysle zákona o správnych poplatkoch a sú príjmom mesta Stupava.


U koho vybavíte

Monika Vrábelová – referát evidencie obyvateľov
prízemie, kancelária č. 1.03
Tel.: 02 / 6020 0917
e-mail: monika.vrabelova@stupava.sk

 

B. Skončenie a zrušenie trvalého pobytu

Ak sa občan chystá trvalo žiť v zahraničí, je povinný pred vycestovaním ohlásiť skončenie trvalého pobytu (deň začiatku pobytu v zahraničí je zároveň dňom skončenia trvalého pobytu).

V ohlásení uvedie:

 • štát a miesto pobytu, kam hodlá vycestovať,
 • deň začiatku pobytu v zahraničí, ktorý je zároveň dňom skončenia trvalého pobytu.

Občanovi sa pôvodný trvalý pobyt zruší, ak:

 • je prihlásený na nový trvalý pobyt,
 • občan zomrel alebo bol vyhlásený za mŕtveho,
 • končí trvalý pobyt na základe jeho ohlásenia z dôvodu trvalého pobytu v zahraničí,
 • sa mu zruší trvalý pobyt na základe osobitných dôvodov uvedených v § 7 ods. 1 písm. d) až g) zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov,
 • na návrh občana oprávneného užívať budovu alebo jej časť na základe právoplatného súdneho rozhodnutia o obmedzení alebo zrušení užívacieho práva,
 • na návrh vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov budovy alebo jej časti občanovi, ktorý nemá k budove alebo jej časti žiadne užívacie právo; návrh nemožno podať voči vlastníkovi alebo spoluvlastníkovi budovy alebo jej časti, manželovi alebo nezaopatrenému dieťaťu vlastníka alebo spoluvlastníka budovy alebo jej časti,
 • ak budova zanikla.


U koho vybavíte

Monika Vrábelová – referát evidencie obyvateľov
prízemie, kancelária č. 1.03
Tel.: 02 / 6020 0917
e-mail: monika.vrabelova@stupava.sk