Navigácia

Obsah

Poskytovanie dotácií

Čo vybavíte

Dotácia je nenávratný finančný príspevok, ktorý môže poskytnúť mesto Stupava zo svojho rozpočtu s cieľom podporiť všeobecne prospešné služby. Týmito službami je napr.  poskytovanie zdravotnej starostlivosti, poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárna a charitatívna starostlivosť, tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt, regionálnych a národných tradícií, ochrana ľudských práv a základných slobôd, vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry, výskum, vývoj, vedecko-technické služby a informačné služby, tvorba a ochrana životného prostredia a ochrana zdravia obyvateľstva, služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti, zabezpečovanie bývania, správy, údržby a obnovy bytového fondu, majetku mesta.
 
Dotáciu  možno poskytnúť:

  • právnickým osobám, ktorých zakladateľom je mesto, a to na konkrétne úlohy a akcie vo verejnom záujme alebo v prospech rozvoja územia mesta Stupava,
  • obciam alebo mestám, ak ide o poskytnutie pomoci pri likvidácii následkov živelnej pohromy, havárie alebo inej podobnej udalosti na ich území,
  • iným právnickým osobám ako uvedeným v predchádzajúcich dvoch bodoch, ktorých zakladateľom nie je mesto Stupava, a ktoré majú sídlo na území mesta Stupava (napr. občianskemu združeniu, nadácii, neziskovej organizácii, registrovanej cirkvi, obchodnej spoločnosti) alebo ktoré pôsobia a vykonávajú činnosť na území mesta alebo poskytujú služby obyvateľom mesta, a fyzickým  osobám – podnikateľom,  ktorí majú sídlo alebo trvalý pobyt alebo podnikajú na území mesta Stupava.

Cieľovými oblasťami pre prideľovanie dotácií sú športové aktivity, aktivity detí a mládeže, výchova a vzdelávanie, záujmová umelecká činnosť, kultúrne aktivity a všeobecne prospešná činnosť, charita v sociálnej oblasti, zdravotníctvo a zdravotne postihnutí, a ekológia a životné prostredie.

Dotáciu možno poskytnúť na základe písomnej žiadosti podanej do podateľne mestského úradu alebo doručenej na adresu sídla mesta Stupava.  Dotácie môžu byť poskytnuté žiadateľovi za predpokladu, že ku dňu podania majú žiadatelia vysporiadané svoje záväzky voči mestu a žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Stupava na príslušný kalendárny rok je predložená najneskôr do 31.10. predchádzajúceho roka. Dotácie je možné poskytnúť v jednom rozpočtovom roku tomu istému príjemcovi na ten istý účel iba raz. Na poskytnutie dotácie nemá žiadateľ  právny nárok. Dotácie nesmú byť poskytnuté fyzickým osobám a právnickým osobám, ktorým bola uložená povinnosť vrátiť dotáciu, resp. jej časť poskytnutú z rozpočtu mesta v predchádzajúcom roku pre nedodržanie podmienok poskytnutia dotácie. Úspešný žiadateľ vykoná propagáciu mesta Stupava najmä informovaním verejnosti o tom, že projekt, resp. predmet dotácie sa realizuje s finančnou podporou mesta Stupava.

 

Čo potrebujete

 

U koho vybavíte

Monika Ivánková – referát účtovníctva, personalistiky a miezd
1. poschodie, kancelária č. 2.10
Tel.: 02 / 6020 0919, 02 / 6593 4243
e-mail: monika.ivankova@stupava.sk