Navigácia

Obsah

Rybársky lístok

Čo vybavíte

Loviť a privlastňovať si ryby v rybárskych revíroch môžu len osoby, ktoré sú držiteľmi platného rybárskeho lístka a platného povolenia na rybolov. Rybárske lístky v meste Stupava vydáva mestský úrad, a to na základe § 10 ods. 2 zákona č. 139/2002 Z.z. o rybárstve v znení neskorších predpisov,
Rybársky lístok, povolenie na rybolov, prípadne osobitné povolenie na rybolov, je osoba povinná mať počas lovu rýb pri sebe a pri kontrole ich predložiť na požiadanie príslušníka Policajného zboru, príslušníka obecnej polície alebo členovi rybárskej stráže.


Čo potrebujete

  • Rybársky lístok sa vydáva na základe ústnej žiadosti fyzickej osoby, ktorá je spôsobilá na právne úkony.
  • Osoba musí predložiť občiansky preukaz, rybársky lístok bude vydaný po uhradení poplatku.
  • Deťom mladším ako 15 rokov sa rybársky lístok môže vydať iba so súhlasom zákonného zástupcu a sú oslobodené od poplatku.

 

Správny poplatok (v eurách)*

Vydanie rybárskeho lístka

  • týždenný – 1,50
  • mesačný – 3,-
  • ročný – 7,-
  • trojročný – 17,-

*Správne   poplatky   sa   vyberajú   v  hotovosti,   prevodom  z účtu,   alebo poštovým  poukazom v zmysle zákona o správnych poplatkoch a sú príjmom mesta Stupava.


U koho vybavíte

Emília Masárová – referát podateľne
prízemie, kancelária č. 1.01
Tel.: 02 / 6020 0910
e-mail: emilia.masarova@stupava.sk