Navigácia

Obsah

Sadzobník správnych poplatkov
vyberaných mestom Stupava

Sadzobník úhrad za sprístupňovanie informácii v zmysle zákona 211/2000 Z.z.pdf

Dňom 1. 1. 2018 nadobudla účinnosť novela zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov. Nižšie uvádzame stručný prehľad sadzobníka správnych poplatkov vyberaných na jednotlivých referátoch Mesta Stupava.

Správne poplatky vyberané mestom Stupava platné od 1. 1. 2018

I. ČASŤ
VŠEOBECNÁ SPRÁVA

Položka 2

a)

Vyhotovenie odpisu (fotokópie), listinnej podoby elektronického dokumentu, výpisu alebo písomnej informácie z úradných kníh, úradných záznamov, evidencií, registrov listín a zo spisov alebo súkromných spisov v úradnej úschove, za každú aj začatú stranu

2 eurá

b)

Vyhotovenie výpisu z matričnej knihy alebo písomného potvrdenia matričným úradom alebo osobitnou matrikou s výnimkou prvého úradného výpisu z knihy narodení, knihy manželstiev, knihy úmrtí

5 eur

c)

Osvedčenie odpisu (fotokópie), listinnej podoby elektronického dokumentu, výpisu alebo písomnej informácie z úradných kníh, úradných záznamov, registrov listín a zo spisov alebo súkromných spisov v úradnej úschove, za každú aj začatú stranu 

 

v slovenskom jazyku

2 eurá

 

v cudzom jazyku (český jazyk)

3 eurá

Oslobodenie

Od poplatkov podľa písmen a) a c) tejto položky sú oslobodené osvetové strediská, hvezdárne, planetáriá, knižnice, múzeá, galérie a štátne divadlá. 

Poznámky

1. Poplatok podľa písmen a) a o) tejto položky sa vyberie po vykonaní úkonu na základe ústnej alebo písomnej výzvy.

2. Poplatok podľa písmena b) tejto položky sa nevyberie za vyhotovenie úradného výpisu z knihy narodení, knihy manželstiev, knihy úmrtí po oprave chybného údaja vykonaného z úradnej povinnosti. 

 

Položka 3

1.

Osvedčenie

 

a) podpisu na listine alebo na jej rovnopise, za každý podpis

2 eurá

 

c) podľa Dohovoru o zrušení požiadavky vyššieho overenia zahraničných verejných listín (apostilla)

10 eur

2.

overenie správnosti údajov v žiadosti o výpis z registra trestov a v žiadosti o odpis registra trestov

2 eurá

Oslobodenie

Od poplatku podľa písmena a) tejto položky je oslobodené osvedčenie podpisu na listinách potrebných na vykonanie zákona č. 255/1946 Zb. o príslušníkoch československej armády v zahraničí a o niektorých iných účastníkoch národného boja za oslobodenie. Od poplatku podľa písmena a) tejto položky je oslobodené osvedčenie podpisu na kúpnopredajných zmluvách medzi vlastníkmi a Slovenským pozemkovým fondom alebo správcom lesných pozemkov vo vlastníctve štátu, ak ide o úkony spojené s konaním o pozemkových úpravách. 

Splnomocnenie 

Správny orgán môže poplatok podľa tejto položky zvýšiť až o 100 %, ak úkon vyžaduje zvýšenú náročnosť, urýchlené vybavenie alebo vykonanie tohto úkonu mimo úradnej miestnosti. 

Poznámka

Poplatok podľa 2. bodu sa vyberá podľa zákona č. 311/1999 Z. z. o registri trestov v znení neskorších predpisov. 

 

Položka 8

Vydanie potvrdenia alebo písomného oznámenia o pobyte osoby alebo vydanie písomného oznámenia o držiteľovi vozidla a jeho pobyte (sídle) 

5 eur

Oslobodenie

Od poplatku za vydanie písomného oznámenia o pobyte osoby sú oslobodené pošty (inkasné strediská), zariadenia sociálnych služieb, právnické osoby a fyzické osoby, ktoré vykonávajú sociálnu prevenciu alebo poskytujú sociálne poradenstvo alebo sociálne služby za podmienok ustanovených osobitným zákonom11) a nevykonávajú sociálnu prevenciu na účely dosiahnutia zisku. 

 

Položka 9

Miestne zisťovanie, ak je nariadené podľa osobitných predpisov alebo sa koná z podnetu účastníka konania

16,50 eura 

Poznámky

Poplatok podľa tejto položky sa nevyberie pri miestnom zisťovaní vo všeobecnom záujme, napr. pri živelných pohromách a nehodách alebo pri miestnom zisťovaní podľa zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov.

Poplatok podľa tejto položky sa nevyberie, ak sa miestne zisťovanie vykonáva na účely vydania rozhodnutia spoplatňovaného podľa položiek 59 až 62a, 160 a 161.

Za miestne zisťovanie z podnetu účastníka konania sa považuje aj zisťovanie, ktoré vykonal správny orgán na dožiadanie iného správneho orgánu vybavujúceho podanie účastníka konania. 

 

II. ČASŤ
VNÚTORNÁ SPRÁVA

Položka 16

Nahliadnutie do matrík, za každý zväzok matrík

2 eurá

 

Položka 17

a) Žiadosť o zápis matričnej udalosti, ktorá nastala v cudzine do osobitnej matriky

10 eur 

b) Príprava podkladov k uzavretiu manželstva pred orgánom registrovanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti

10 eur. 

 

Položka 18

a) Povolenie uzavrieť manželstvo pred iným než príslušným matričným úradom15) medzi štátnymi občanmi Slovenskej republiky 

20 eur

b) Uzavretie manželstva pred iným než príslušným matričným úradom15) medzi štátnymi občanmi Slovenskej republiky 

20 eur

c) Povolenie uzavrieť manželstvo mimo určenej doby 

20 eur

d) Povolenie uzavrieť manželstvo mimo úradne určenej miestnosti15)

70 eur

e) Povolenie uzavrieť manželstvo pred iným než príslušným matričným úradom15) medzi štátnym občanom Slovenskej republiky a cudzincom alebo medzi cudzincami 

35 eur

f) Uzavretie manželstva medzi štátnym občanom Slovenskej republiky a cudzincom 

70 eur

g) Uzavretie manželstva medzi cudzincami 

200 eur

h) Uzavretie manželstva, ak ani jeden zo snúbencov nemá na území Slovenskej republiky trvalý pobyt16)

200 eur

Oslobodenie

Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodené osoby, ktorých život je priamo ohrozený, a držitelia preukazu osoby s ťažkým zdravotným postihnutím.

Od poplatku podľa písmen a) a b) tejto položky sú oslobodení snúbenci, ktorí uzavierajú manželstvo pred matričným úradom podľa miesta prechodného pobytu jedného z nich. 

Poznámky

Poplatok podľa tejto položky sa vyberie len od jedného zo snúbencov.

Poplatok podľa písmen f) až h) tejto položky vyberie matričný úrad, pred ktorým sa manželstvo v skutočnosti uzaviera a ktorý vykonáva zápis uzavretia manželstva do matriky. Ak sa manželstvo uzaviera pred orgánom registrovanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti, poplatok podľa písmen f) až h) tejto položky vyberie príslušný matričný úrad,15) ktorý pripravil podklady na uzavretie manželstva.

Ak sa vyberie poplatok podľa písmena h) tejto položky, poplatok podľa písmena f) alebo g) tejto položky sa nevyberie.

Poplatok podľa písmen a) a e) tejto položky vyberie matričný úrad, ktorý pripravil podklady na uzavretie manželstva (delegujúci matričný úrad).

Poplatok podľa písmen b) až d) tejto položky vyberie matričný úrad, pred ktorým sa manželstvo v skutočnosti uzaviera a ktorý vykonáva zápis uzavretia manželstva do matriky. 

 

Položka 19

Zmena

a) hanlivého alebo neosobného mena alebo hanlivého priezviska

3 eurá

b) priezviska maloletých detí

33 eur

c) mena alebo priezviska v ostatných prípadoch

100 eur

Oslobodenie

Od poplatku podľa tejto položky je oslobodená zmena mena alebo priezviska podľa § 7 ods. 1 a 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 300/1993 Z. z. o mene a priezvisku v znení neskorších predpisov.

Od poplatku podľa tejto položky je oslobodená zmena mena alebo zmena priezviska v dôsledku nesprávneho alebo neúplného zápisu v matrike. 

Poznámky

Za zmenu priezviska manželov a ich maloletých detí alebo za zmenu priezviska rodiča a maloletých detí na spoločné priezvisko sa vyberie jeden poplatok.

Podľa písmena a) tejto položky sa vyberie poplatok za povolenie zmeny priezviska dieťaťa zvereného do náhradnej osobnej starostlivosti na priezvisko osoby, ktorej bolo zverené, na spoločné priezvisko pestúnov alebo na priezvisko dohodnuté pre ich vlastné deti, ak osobou, ktorej bolo zverené, alebo pestúnmi sú starí rodičia alebo súrodenci rodičov maloletých detí.

Za zmenu priezviska viacerých maloletých detí toho istého rodiča sa vyberie len jeden poplatok.

Poplatok podľa tejto položky sa vyberie až po vykonaní úkonu. 

 

III. ČASŤ
PÔDOHOSPODÁRSTVO

Položka 38

Vydanie rybárskeho lístka

a) týždenný

1,50 eura

b) mesačný

3 eurá

c) ročný

7 eur

d) trojročný

17 eur

Oslobodenie

Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodení žiaci a študenti stredných a vysokých škôl študijných odborov s výučbou rybárstva, zamestnanci štátnej správy s ústredným riadením rybárstva, ktorí majú v pracovnej zmluve aktívne vykonávanie rybárstva, odborní zamestnanci na úseku rybárstva, ak majú vykonávanie rybárstva vo svojej pracovnej zmluve, zamestnanci Slovenského rybárskeho zväzu, rybárski hospodári a ich zástupcovia a osoby ustanovené ako rybárska stráž po predložení potvrdenia o výkone pracovnej náplne alebo povolania.

Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodení cudzinci, ktorí prídu do Slovenskej republiky na pozvanie alebo so súhlasom prezidenta Slovenskej republiky, Národnej rady Slovenskej republiky a vlády Slovenskej republiky.

Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodené osoby do pätnásť rokov. 

 

V. ČASŤ
STAVEBNÁ SPRÁVA

Položka 59

a)

Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby alebo rozhodnutia o využití územia alebo rozhodnutia o zmene územného rozhodnutia 

 

1.

pre fyzickú osobu

40 eur

 

2.

pre právnickú osobu

100 eur

b)

Návrh na predĺženie platnosti rozhodnutia o umiestnení stavby

20 eur

Oslobodenie

Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodení poskytovatelia sociálnych služieb, ktorí neposkytujú sociálne služby s cieľom dosiahnuť zisk za podmienok ustanovených osobitným zákonom,11), osvetové strediská, hvezdárne, planetáriá, knižnice, múzeá, galérie, divadlá, ktorých zriaďovateľom je štát alebo vyšší územný celok, a profesionálne hudobné inštitúcie, ktorých zriaďovateľom je štát alebo vyšší územný celok. 

Poznámky

Poplatok sa nevyberie, ak je územné konanie zlúčené so stavebným konaním a vydáva sa jedno rozhodnutie.

Ak územné rozhodnutie zahŕňa umiestnenie viacerých samostatných objektov, vyberie sa podľa písmena a) súhrnný poplatok za všetky samostatné objekty uvedené v územnom rozhodnutí okrem prípojok. 

 

Položka 60

Žiadosť o stavebné povolenie alebo na zmeny dokončených stavieb (nadstavba, prístavba) a na zmeny stavieb pred dokončením (za každú samostatnú stavbu) 

a)

na stavby na bývanie

 

1.

na stavbu rodinného domu

50 eur

 

2.

na stavbu bytového domu

200 eur

b)

na stavby na individuálnu rekreáciu, napríklad chaty, rekreačné domy alebo na zmeny dokončených stavieb (nadstavba, prístavba) a na zmeny týchto stavieb pred dokončením 

 

1.

ak zastavaná plocha nepresahuje 25 m2

25 eur

 

2.

ak zastavaná plocha presahuje 25 m2

50 eur

c)

na stavebné úpravy dokončených stavieb vyžadujúce stavebné povolenie

 

1.

rodinných domov a stavieb na individuálnu rekreáciu

35 eur

 

2.

bytových domov

100 eur

d)

na stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom rodinných domov alebo stavieb na individuálnu rekreáciu 

 

1.

garáže s jedným alebo dvoma miestami

30 eur

 

2.

na prípojky na existujúcu verejnú rozvodnú sieť

30 eur

 

3.

na vodné stavby, napríklad studne, vsaky nad 5 m2, malé čistiarne odpadových vôd, jazierka

30 eur

 

4.

na spevnené plochy a parkoviská

30 eur

 

5.

na stavby s doplnkovou funkciou k týmto stavbám, napríklad letné kuchyne, bazény, sklady

30 eur

e)

na stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom k bytovým domom a ostatným budovám 

 

1.

garáže s jedným alebo dvoma miestami

50 eur

 

2.

na prípojky na existujúcu verejnú rozvodnú sieť

50 eur

 

3.

na vodné stavby, napríklad studne, vsaky nad 5 m2, malé čistiarne odpadových vôd, jazierka

50 eur

 

4.

na spevnené plochy a parkoviská

50 eur

 

5.

na stavby s doplnkovou funkciou, napríklad prístrešky, sklady

50 eur

f)

na zmeny dokončených stavieb a na zmeny týchto stavieb pred dokončením podľa písmen d) a e)

20 eur

g)

na ostatné neuvedené stavby a na zmeny týchto dokončených stavieb a na zmeny stavieb pred dokončením pri predpokladanom rozpočtovom náklade 

 

do 50 000 eur vrátane

100 eur

 

nad 50 000 eur do 100 000 eur vrátane

200 eur

 

nad 100 000 eur do 500 000 eur vrátane

400 eur

 

nad 500 000 eur do 1 000 000 eur vrátane

600 eur

 

nad 1 000 000 eur do 10 000 000 eur vrátane

800 eur

 

nad 10 000 000 eur

1 000 eur

h)

na stavby dočasných objektov zariadení staveniska, ak sa vydáva samostatné stavebné povolenie na stavby 

50 eur

i)

na reklamnú stavbu, na ktorej najväčšia informačná plocha má veľkosť od 3 m2 do 20 m2 

60 eur 

j)

na reklamnú stavbu, na ktorej najväčšia informačná plocha je väčšia ako 20 m2 

150 eur 

Oslobodenie 

Od poplatku za vydanie stavebného povolenia na zmeny dokončených stavieb na bývanie sú oslobodení držitelia preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom. 

Oslobodenie od poplatku tu platí obdobne ako pri položke 59. 

Od poplatku za vydanie stavebného povolenia podľa písmena g) tejto položky je oslobodená Národná diaľničná spoločnosť, a. s. 

Poznámky 

Ak stavebné povolenie zahŕňa stavbu viacerých samostatných objektov, vyberie sa súhrnný poplatok za všetky samostatné objekty uvedené v stavebnom povolení okrem prípojok [písmená a) a b)]. 

Hotelové a iné ubytovacie zariadenia sa posudzujú ako nebytová výstavba. 

Garáže s viac ako dvoma miestami sa posudzujú ako samostatné stavby. 

Podľa tejto položky spoplatňujú stavebné povolenia stavebné úrady, špeciálne stavebné úrady, vojenské a iné stavebné úrady podľa ustanovení § 117, 120 a 121 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov. 

 

Položka 60a

a)

Žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia pre

 

1.

právnickú osobu

100 eur

 

2.

fyzickú osobu

30 eur

b)

Žiadosť o zmenu doby trvania

 

1.

reklamnej stavby, na ktorej najväčšia informačná plocha má veľkosť od 3 m2 do 20 m2 

60 eur 

 

2.

reklamnej stavby, na ktorej najväčšia informačná plocha je väčšia ako 20 m2 

150 eur 

c)

Ohlásenie jednoduchej stavby pre

 

1.

právnickú osobu

50 eur

 

2.

fyzickú osobu

20 eur

d)

Ohlásenie reklamnej stavby, na ktorej najväčšia informačná plocha je menšia ako 3 m2 

30 eur 

e)

Ohlásenie drobnej stavby, stavebných úprav a udržiavacích prác pre

 

1.

právnickú osobu

30 eur

 

2.

fyzickú osobu

10 eur

f)

Ohlásenie stavby elektronickej komunikačnej siete, jej prízemnej stavby a výmeny a doplnenia telekomunikačného zariadenia 

80 eur

g)

Žiadosť o potvrdenie pasportu stavby, ak sa nezachovala pôvodná dokumentácia stavby 

10 eur

h)

Žiadosť o uložení opatrenia na susednom pozemku alebo stavbe

30 eur

i)

Žiadosť o predĺženie termínu dokončenia stavby

10 eur

Oslobodenie

Od poplatku sú oslobodení držitelia preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom.

Od poplatku podľa písmena d) tejto položky je oslobodené označenie prevádzky vyplývajúce zo zákona o živnostenskom podnikaní. 

 

Položka 61

Žiadosť o dodatočné povolenie stavby, ktorá bola postavená po 1. októbri 1976 bez stavebného povolenia alebo v rozpore so zákonom, a o dodatočné povolenie zmeny stavby 

trojnásobok sadzby ustanovenej v položke 60

 

Položka 62

a)

Žiadosť o povolenie

 

1.

na zmenu užívania stavby, ak nie je spojené so stavebným konaním podľa položky 60 

30 eur

 

2.

na odstránenie stavby (poplatok sa vyberá za každý objekt) pre

 

 

 

právnickú osobu

50 eur

 

 

fyzickú osobu

20 eur

 

3.

terénnych úprav pre

 

 

 

právnickú osobu

100 eur

 

 

fyzickú osobu

20 eur

b)

Návrh na vyvlastnenie nehnuteľnosti

100 eur

c)

Žiadosť o zrušenie vyvlastňovacieho rozhodnutia

20 eur

Oslobodenie

Oslobodenie od poplatku tu platí obdobne ako pri položke 59.

Od poplatku podľa písmena b) tejto položky je oslobodená Národná diaľničná spoločnosť, a. s. 

 

Položka 62a

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia

a)

na stavby na bývanie a na zmeny dokončených stavieb na bývanie

 

1.

rodinný dom .....

35 eur

 

2.

bytový dom .....

120 eur

b)

na stavby na individuálnu rekreáciu, napríklad chaty, rekreačné domy alebo na zmeny dokončených stavieb (nadstavba, prístavba) 

 

1.

ak zastavaná plocha nepresahuje 25 m

25 eur

 

2.

ak zastavaná plocha presahuje 25 m

50 eur

c)

na stavebné úpravy dokončených stavieb, na ktoré bolo vydané stavebné povolenie

 

1.

rodinných domov a stavieb na individuálnu rekreáciu

25 eur

 

2.

bytových domov

50 eur

d)

na stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom rodinných domov alebo stavieb na individuálnu rekreáciu 

 

1.

garáže s jedným alebo dvoma miestami

20 eur

 

2.

na prípojky na existujúcu verejnú rozvodnú sieť

20 eur

 

3.

na vodné stavby, napríklad studne, vsaky nad 5 m2, malé čistiarne odpadových vôd, jazierka 

20 eur

 

4.

na spevnené plochy a parkoviská

20 eur

 

5.

na stavby s doplnkovou funkciou k týmto stavbám, napríklad letné kuchyne, bazény, sklady 

20 eur

e)

na stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom k bytovým domom a ostatným budovám 

 

1.

garáže s jedným alebo dvoma miestami

30 eur

 

2.

na prípojky na existujúcu verejnú rozvodnú sieť

30 eur

 

3.

na vodné stavby, napríklad studne, vsaky nad 5 m2, malé čistiarne odpadových vôd, jazierka 

30 eur

 

4.

na spevnené plochy a parkoviská

30 eur

 

5.

na stavby s doplnkovou funkciou, napríklad prístrešky, sklady

30 eur

f)

na zmeny dokončených stavieb podľa písmen d) a e)

20 eur

g)

na ostatné neuvedené stavby a na zmeny týchto dokončených stavieb pri predpokladanom rozpočtovom náklade 

 

do 50 000 eur vrátane

60 eur

 

nad 50 000 eur do 100 000 eur vrátane

120 eur

 

nad 100 000 eur do 500 000 eur vrátane

250 eur

 

nad 500 000 eur do 1 000 000 eur vrátane

400 eur

 

nad 1 000 000 eur do 10 000 000 eur vrátane

530 eur

 

nad 10 000 000 eur

660 eur

h)

na reklamné stavby, na ktorých najväčšia informačná plocha je väčšia ako 20 m2 

50 eur 

Oslobodenie 

Od poplatku za vydanie kolaudačného rozhodnutia na zmeny dokončených stavieb na bývanie sú oslobodení držitelia preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom. 

Oslobodenie od poplatku tu platí obdobne ako pri položke 59. 

Od poplatku za vydanie kolaudačného rozhodnutia podľa písmena g) tejto položky je oslobodená Národná diaľničná spoločnosť, a. s. 

Poznámky 

Ak kolaudačné rozhodnutie zahŕňa stavbu viacerých samostatných objektov, vyberie sa súhrnný poplatok za všetky samostatné objekty uvedené v kolaudačnom rozhodnutí okrem prípojok [písmená a) a b)]. 

Hotelové a iné ubytovacie zariadenia sa posudzujú ako nebytová výstavba. 

Garáže s viac ako dvoma miestami sa posudzujú ako samostatné stavby. 

Podľa tejto položky spoplatňujú kolaudačné rozhodnutia stavebné úrady, špeciálne stavebné úrady, vojenské a iné stavebné úrady podľa ustanovení § 117, 120 a 121 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov. 

 

VI. ČASŤ
DOPRAVA

Položka 82

Povolenie na zvláštne užívanie25af)

a)

diaľnic a rýchlostných ciest

200 eur

b)

ciest

120 eur

c)

miestnych komunikácií

80 eur

Splnomocnenie

Správny orgán môže v odôvodnených prípadoch znížiť, prípadne odpustiť poplatok podľa tejto položky. V závislosti od rozsahu a doby užívania komunikácie môže správny orgán zvýšiť poplatok až na päťnásobok. 


Položka 83

e)

Povolenie uzávierky, prípadne obchádzky ciest III. triedy a miestnych komunikácií 

70 eur

f)

Povolenie o zmenu termínu uzávierky, prípadne obchádzky ciest I., II., III. triedy a miestnych komunikácií 

40 eur


Položka 84

a)

Povolenie na pripojenie miestnej komunikácie alebo účelovej komunikácie na cestu I., II. a III. triedy 

75 eur

b)

Povolenie na pripojenie účelovej komunikácie na miestnu komunikáciu

40 eur

Splnomocnenie

Správny orgán môže v odôvodnených prípadoch poplatok podľa tejto položky znížiť, prípadne ho odpustiť. V závislosti od dopravného významu dotknutej štátnej cesty môže správny orgán poplatok zvýšiť až na päťnásobok. 

Poznámky

Poplatok podľa tejto položky sa nevyberie pri zaisťovaní bezpečnosti cestnej premávky alebo, ak technologické postupy neumožňujú iné riešenie.

Poplatok podľa tejto položky sa nevyberie ani, ak ide o povolenie podmienené vyvolanými investíciami. 


Položka 85

a)

Povolenie výnimky zo zákazu činnosti v ochrannom pásme pozemnej komunikácie

115 eur

b)

Povolenie výnimky zo zákazu činnosti v ochrannom pásme pozemnej komunikácie na umiestnenie

 

1.

reklamnej stavby, na ktorej najväčšia informačná plocha je menšia ako 3 m2 

30 eur 

 

2.

reklamnej stavby, na ktorej najväčšia informačná plocha má veľkosť od 3 m2 do 20 m2 

60 eur 

 

3.

reklamnej stavby, na ktorej najväčšia informačná plocha je väčšia ako 20 m2 

150 eur 

c)

Povolenie na zriadenie zjazdu z pozemnej komunikácie na susedné nehnuteľnosti

30 eur

d)

Povolenie výnimky na zriadenie úrovňového priecestia železnice s

 

1.

cestou

115 eur

 

2.

miestnou komunikáciou

75 eur

Splnomocnenie

Správny orgán môže v odôvodnených prípadoch poplatok podľa písmena a), c) alebo d) tejto položky zvýšiť až na päťnásobok, prípadne ho znížiť alebo odpustiť. Správny orgán môže v odôvodnených prípadoch poplatok podľa písmena b) tejto položky zvýšiť až na dvojnásobok, prípadne ho znížiť alebo odpustiť. 

Poznámka

Poznámka 1 k položke 84 tu platí obdobne. 


VIII. ČASŤ
FINANČNÁ SPRÁVA A OBCHODNÁ ČINNOSŤ

Položka 140

a) udelenie individuálnej licencie na prevádzkovanie týchto hazardných hier:

 

1. číselné lotérie

350 eur

2. okamžité lotérie

350 eur

3. výherné prístroje, za každý výherný prístroj

1 500 eur

4. charitatívne lotérie alebo stávkové hry okrem kurzových stávok

350 eur

5. žrebové peňažné lotérie alebo žrebové peňažno-vecné lotérie

350 eur

6. kurzové stávky

4 000 eur

7. hazardné hry v kasíne

7 000 eur

8. bingo vrátane špeciálneho binga

4 000 eur

9. hry prevádzkované prostredníctvom technických zariadení obsluhovaných priamo hráčmi hazardných hier alebo prevádzkované prostredníctvom telekomunikačných zariadení a videohry

1 700 eur

10. hazardné hry neuvedené v prvom bode až deviatom bode

1 700 eur

b) oznámenie právnickej osoby alebo prevádzkovateľa o zámere prevádzkovať žrebovú vecnú lotériu, tombolu alebo kartovú hru mimo kasína alebo o zámere pokračovať v prevádzkovaní

100 eur

c) zmena licencie na základe oznámenia alebo požiadania prevádzkovateľa hazardnej hry pri 

1. hazardných hrách uvedených v písmene a) prvom až piatom bode

200 eur

2. hazardných hrách uvedených v písmene a) šiestom až desiatom bode 

800 eur 

d) oznámenie prevádzkovateľa žrebovej vecnej lotérie, tomboly alebo kartovej hry mimo kasína o zmenách v údajoch alebo dokladoch, na základe ktorých bola právnická osoba zapísaná do evidencie prevádzkovateľov hazardných hier na základe všeobecnej licencie

30 eur

e) vydanie vyjadrenia k umiestneniu technických zariadení alebo zariadení používaných pri prevádzkovaní videohier, za každé vyjadrenie

100 eur


Položka 142

a) Vydanie osvedčenia o zápise samostatne hospodáriaceho roľníka do evidencie 

6,50 eura

b) Za zmenu priezviska alebo trvalého pobytu v osvedčení o zápise samostatne hospodáriaceho roľníka 

1,50 eura


Položka 143

a) Vydanie rozhodnutia o delegovaní miestnej príslušnosti na správu dane, vydanie rozhodnutia o predĺžení lehoty, vydanie rozhodnutia o odpustení zmeškanej lehoty, vydanie rozhodnutia o povolení odkladu platenia dane alebo platenia dane v splátkach, vydanie rozhodnutia o povolení úľavy na dani alebo odpustení daňového nedoplatku na dani v daňovom konaní na základe žiadosti daňového subjektu podľa osobitného predpisu32a) 

9,50 eura

b) Vydanie potvrdenia obcou32a) alebo orgánom finančnej správy podľa osobitného predpisu32aa) 

3 eurá

c) Doplnenie údajov na predtlačenom tlačive, ktoré predloží žiadateľ 

1,50 eura

Oslobodenie

Od poplatku podľa tejto položky je oslobodené vydanie potvrdenia o daňovej rezidencii a vydanie potvrdenia o zaplatení dane na území Slovenskej republiky pre nerezidentné osoby na účely aplikácie medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná.

Od poplatku podľa tejto položky je oslobodené potvrdenie o registrácii podľa výnosu Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 63/161/1995 o náležitostiach žiadosti o vydanie povolenia na nákup liehu oslobodeného od spotrebnej dane z liehu. 

Poznámka

Poplatok podľa položky 143 písmena b) sa nevyberie, ak sa potvrdenie vydáva na účely prepustenia zo štátneho zväzku Slovenskej republiky. 


Položka 144

b) Žiadosť o písomný súhlas správcu dane s výmazom z obchodného registra 

9,50 eura

c) Povolenie úľavy zo sankcie alebo odpustenie sankcie podľa osobitného predpisu32a)

16,50 eura

e) Udelenie súhlasu s nakladaním s predmetom záložného práva32a) 

9,50 eura

f) Žiadosť o prerušenie daňového konania32a) 

9,50 eura


X. ČASŤ
ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Položka 160

Podanie žiadosti o vydanie, zmenu alebo zrušenie súhlasu podľa osobitného zákona36p):

žiadosť o vydanie, zmenu alebo zrušenie súhlasu na výrub drevín.  

1. fyzická osoba ..... 

10 eur

2. Právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na podnikanie, ktorej predmet činnosti súvisí s podanou žiadosťou 

100 eur


Položka 162

ac) Vydanie súhlasu na zmeny používaných palív a surovín, na zmeny technologických zariadení stacionárnych zdrojov a na zmeny ich užívania a na prevádzku stacionárnych zdrojov po vykonaných zmenách38b) 

5 eur

af) Vydanie súhlasu na inštaláciu technologických celkov patriacich do kategórie veľkých zdrojov, stredných zdrojov alebo malých zdrojov, na ich zmeny a na ich prevádzku, ak ich povoľovanie nepodlieha stavebnému konaniu38e) 

10 eur

ag) Vydanie súhlasu na technický výpočet údajov o dodržaní emisných limitov, technických požiadaviek a podmienok prevádzkovania, určenie výnimiek alebo osobitných podmienok a osobitných lehôt zisťovania množstiev vypúšťaných znečisťujúcich látok a údajov o dodržaní určených emisných limitov, technických požiadaviek a podmienok prevádzkovania stacionárnych zdrojov a monitorovania úrovne znečistenia ovzdušia a na predĺženie lehoty alebo na upustenie od oprávnených meraní38f) 

10 eur

 

Sadzobník správnych poplatkov vyberaných mestom Stupava.pdf


Zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch:
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1995/145/20171201?ucinnost=01.01.2018