Navigácia

Obsah

Komunitný plán sociálnych služieb mesta Stupava na roky 2023 – 2030 

 

pdf. (2.59 MB)

Stupava

Ide o jeden zo základných plánovacích dokumentov pre rozvoj mesta v sociálnej oblasti za účelom predchádzania vzniku alebo predchádzania zhoršenia nepriaznivých sociálnych situácií a riešenia miestnych sociálnych problémov. Jeho úlohou je určiť ciele a priority rozvoja sociálnych služieb v meste podľa jednotlivých druhov sociálnych služieb, foriem sociálnych služieb a cieľových skupín, pričom základné cieľové skupiny sú: osoby v nepriaznivých životných situáciách / osoby ohrozené sociálnym vylúčením, seniori, rodina a deti, osoby so zdravotným postihnutím.

Na jeho tvorbe pracovali riadiaca skupina a tri pracovné skupiny pod vedením koordinátorky úlohy PhDr. Kataríny Ikrényiovej od apríla tohto roku.

Základným legislatívnym dokumentom pre prípravu komunitného plánu sociálnych služieb je zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o sociálnych službách“). § 80 písm. a) predmetného zákona určuje pre obec/mesto povinnosť vypracovať a schváliť komunitný plán sociálnych služieb pre svoj územný obvod.