Obsah

Sociálne posudzovanie

Čo vybavíte

Posúdenie odkázanosti na sociálnu službu podľa zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov vykonáva mesto Stupava pre žiadateľov o poskytnutie sociálnej služby.
Posudková činnosť vykonávaná mestom Stupava sa nevzťahuje na fyzické osoby, ktorým sa poskytuje sociálna služba v zariadení sociálnych služieb podľa zákona účinného do 31. 12. 2008 (zákon č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci), alebo ktoré sú na základe rozhodnutia zaradení do poradovníka čakateľov na poskytovanie starostlivosti v zariadení sociálnych služieb podľa zákona účinného do 31. 12. 2008 (zákon č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci).
Mesto Stupava vydáva na základe posudku o sociálnej odkázanosti rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu v zariadení pre seniorov, v zariadení opatrovateľskej služby, v dennom stacionári a o odkázanosti na opatrovateľskú službu.


Čo potrebujete

Riadne vyplnenú žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu spolu s lekárskym nálezom na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu treba doručiť na Mestský úrad Stupava. Odporúčame žiadosť vybavovať osobne na  referáte sociálnych vecí mestského úradu. Na základe týchto dokladov bude vypracovaný posudok o odkázanosti na sociálnu službu a vydané rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu.


U koho vybavíte

Mgr. Soňa Tomeková – referát sociálnych vecí
Tel.: 02 / 6020 0914
Mobil: 0905 701 345
e-mail: sona.tomekova@stupava.sk