Obsah

Sociálne príspevky

Čo vybavíte

a) Dotácie pre deti v hmotnej núdzi na stravu a na školské pomôcky

  • Dotácie poskytuje Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny. Žiadateľom a prijímateľom dotácií je mesto Stupava, ktoré postupuje tieto dotácie základnej škole a materským školám. Od rodičov dieťaťa v hmotnej núdzi sa vyžaduje súčinnosť, poskytovanie požadovaných informácií a súhlas so spracovaním osobných údajov.

b) Jednorazovú dávku v hmotnej núdzi

  • Jednorazová dávka je určená na čiastočnú úhradu mimoriadnych výdavkov členov domácnosti, ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi. Jednorazová dávka je určená najmä na zabezpečenie nevyhnutného ošatenia, bielizne, obuvi, nevyhnutného vybavenia domácnosti, a to postele, stola, stoličky, chladničky, sporáku, variča, vykurovacieho telesa, paliva, práčky, periny, posteľnej bielizne, bežného kuchynského riadu, mimoriadnych liečebných nákladov alebo školských potrieb.
  • Jednorazovú dávku možno priznať jednorazovo do výšky preukázaných skutočných výdavkov, najviac do výšky trojnásobku sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu. Súčet súm opakovane priznanej jednorazovej dávky v tom istom kalendárnom roku nesmie presiahnuť sumu podľa predchádzajúcej vety.

Sumy životného minima platné od 1. 7. 2022
Za životné minimum fyzickej osoby alebo fyzických osôb, ktorých príjmy sa posudzujú, sa považuje suma alebo úhrn súm:

  • 234,42 € mesačne, ak ide o jednu plnoletú fyzickú osobu,
  • 163,53 € mesačne, ak ide o ďalšiu spoločne posudzovanú plnoletú fyzickú osobu,
  • 107,03 € mesačne, ak ide o nezaopatrené dieťa alebo zaopatrené neplnoleté dieťa.


c) Finančný príspevok na prepravnú službu pre odkázaných občanov

Finančným príspevkom na prepravnú službu mesto Stupava prispieva svojim občanom, ktorí:

  • sú ťažko zdravotne postihnutí a odkázaní na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom,
  • majú nepriaznivý zdravotný stav s obmedzenou možnosťou pohybu po rovine alebo po schodoch, alebo
  • majú obmedzenú schopnosť orientácie.

 

Čo potrebujete

 

U koho vybavíte

Mgr. Soňa Tomeková – referát sociálnych vecí
Tel.: 02 / 6020 0914
Mobil: 0905 701 345
e-mail: sona.tomekova@stupava.sk