Navigácia

Obsah

Súpisné a orientačné číslo
– určenie / zrušenie / zmena

Čo vybavíte

 • určenie súpisného a orientačného čísla budovám, ich zmenu alebo zrušenie
 • žiadosti/návrhy na pomenovanie ulíc
 • potvrdenie mesta k zápisu geometrického plánu na zameranie stavby postavenej pred rokom 1976, ku ktorej sa nezachovali doklady (kolaudačné rozhodnutie)

Tabuľku so súpisným číslom zabezpečuje mesto na vlastné náklady.

Tabuľku s orientačným číslom si zabezpečuje stavebník na vlastné náklady; zabezpečuje si tiež pripevnenie a údržbu tabuľky so súpisným číslom a orientačným číslom na vlastné náklady.

Tabuľka so súpisným číslom a tabuľka s orientačným číslom sa umiestňujú vedľa seba tak, aby boli z ulice dobre viditeľné a nepôsobili rušivo na vzhľad budovy. 
Súpisné číslo sa určuje každej budove za účelom jednoznačnej identifikácie, každá budova má pridelené unikátne číslo.

Vlastník stavby je povinný mať viditeľne označenú budovu so súpisným a orientačným číslom, ak je určené. Ak je na správu budovy založené spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov, povinnosť plní spoločenstvo, ak je na správu domu uzatvorená zmluva o výkone správy, povinnosť plní správca.

 

Čo potrebujete

Žiadosť: osoba určená v kolaudačnom rozhodnutí (stavebník) je povinná požiadať o určenie súpisného a orientačného čísla do 30 dní odo dňa právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia.  


K žiadosti o určenie súpisného a orientačného čísla je potrebné predložiť

Novostavba:

 • právoplatné kolaudačné rozhodnutie s vyznačenou právoplatnosťou
 • pre stavby postavené pred rokom 1976 čestné vyhlásenie s overeným podpisom
 • doklad o vlastníctve (list vlastníctva)
 • geodetom zameraný adresný bod stavby (pri stavbách s viacerými vchodmi, rodinné dvojdomy, bytové domy, musí byť adresným bodom zameraný každý vchod samostatne)
 • geometrický plán (kópia z katastrálnej mapy, ak už je geometrický plán zapísaný v katastri)
 • v prípade, že sa jedná o bytový dom: údaj o tom, či sa v budove nachádzajú byty, a údaje o číslach bytov a podlažiach, na ktorých sa byty nachádzajú
 • splnomocnenie v prípade, že sa stavebník nechá zastupovať
 • V ojedinelých prípadoch (dvojdom, bytový dom a pod.) môže mesto požiadať o doloženie ďalších dokladov, z ktorých bude zrejmé, či sa jedná o jednu, resp. viac samostatných stavieb.

Odstránená stavba:

 • právoplatné búracie povolenie
 • doklad o vlastníctve (list vlastníctva)
 • kópia z katastrálnej mapy
 • splnomocnenie v prípade, že sa stavebník nechá zastupovať
 • K žiadosti o pomenovanie novej ulice stavebníci zabezpečia pred určením názvu ulice „Vyhotovenie zamerania geografickej osi ulice“.  

Súpisné číslo a orientačné číslo sa určujú budove v lehote 30 dní odo dňa doručenia úplnej žiadosti podľa poradia, v akom bola žiadosť obci doručená.

 

U koho vybavíte

Mgr. Martin Orbán– referát majetku mesta a súpisné a orientačné čísla
I.poschodie, kancelária č. 2.03
Tel.: 02 / 6020 0947
e-mail: martin.orban@stupava.sk