Navigácia

Obsah

Určenie dopravného značenia

Čo vybavíte

Mesto Stupava ako príslušný cestný správny orgán na miestnych komunikáciách v zmysle zákona č. 135/1961 Zb. zákon o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov určuje použitie dopravného značenia na miestnych a účelových komunikáciách.
Cestný správny orgán a obec môžu určovať používanie dopravných značiek a dopravných zariadení len so súhlasom dopravného inšpektorátu. Príslušným dopravným inšpektorátom pre miestne komunikácie mesta Stupava je Okresný dopravný inšpektorát Malacky so sídlom: Zámocká 5, Malacky.

 

Čo potrebujete

 

U koho vybavíte

Ing. Ľudmila Uhliariková referát územného plánovania a dopravy
prízemie, kancelária č. 1.06
Tel.: 02 / 6020 0945
Mobil: 0918 774 960
e-mail: ludmila.uhliarikova@stupava.sk