Navigácia

Obsah

Zriadenie vjazdu a pripojenie na miestnu komunikáciu

Čo vybavíte

Mesto Stupava ako príslušný cestný správny orgán na miestnych komunikáciách zmysle zákona č. 135/1961 Zb. zákon o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov rozhoduje o pripájaní pozemných komunikácií, zriaďovaní vjazdov z cesty alebo miestnej komunikácie na susedné nehnuteľnosti, o úpravách alebo zrušení pripojenia pozemných komunikácií a vjazdov z cesty alebo miestnej komunikácie na susedné nehnuteľnosti.
Do siete miestnych komunikácií nepatrí cesta I/2 (Hlavná, Malacká, Hviezdoslavova), kde cestným správnym orgánom je Okresný úrad Bratislava, a cesty II. a III. triedy na ul. Nová, Ferdiša Kostku, Devínska cesta a časť komunikácie na ul. Záhumenská), kde cestným správnym orgánom je Okresný úrad Malacky.

 

Čo potrebujete

 

U koho vybavíte

Ing. Ľudmila Uhliariková referát územného plánovania a dopravy
prízemie, kancelária č. 1.06
Tel.: 02 / 6020 0945
Mobil: 0918 774 960
e-mail: ludmila.uhliarikova@stupava.sk