Navigácia

Obsah

Mesto Stupava

Hlavná 1/24, 900 31 Stupava
Tel.: 02 / 6020 0910
Fax: 02 / 6593 4773
IČO: 00305081, DIČ: 2020643724
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko a.s.

IBAN: SK14 5600 0000 0033 2064 4001                 

Mestský úrad v Stupave oznamuje,

že z dôvodu vykonávania ochranných opatrení proti šíreniu pandemického ochorenia COVID-19 Mestský úrad v Stupave

od 15.02.2021 do odvolania

pracuje v pohotovostnom režime nasledovne:

Mestský úrad Stupava je od 15.02.2021 do odvolania pre návštevy stránok zatvorený.

Stránkové hodiny pre elektronický a telefonický kontakt:

Pondelok

od 07:00 h  do 16:30 h

Utorok

od 07:00 h  do 15:00 h

Streda

od 08:00 h  do 17:30 h

Štvrtok

od 07:00 h  do 14:30 h

Piatok

od 07:00 h  do 12:00 h

 

Podateľňa je od 15.02.2021 do odvolania pre návštevníkov otvorená v nasledovnom režime:

Pondelok

od 08:00 h  do 12:00 h

Utorok

od 08:00 h  do 12:00 h

Streda

od 13:00 h  do 17:00 h

Štvrtok

od 08:00 h  do 12:00 h

Piatok

od 08:00 h  do 12:00 h

Odporúčame využívať zriadenú schránku pre doručenie písomností alebo písomnosti zasielať poštou.

 

Evidencia obyvateľov a matrika je od 15.02.2021 do odvolania pre návštevníkov zatvorená.

V objektívne nevyhnutných prípadoch (napr. pohreb) je potrebné si vopred dohodnúť termín stretnutia na telefónnych číslach alebo mailom (v maile prosíme uviesť tel. kontakt)

Evidencia obyvateľov

02 / 6020 0917

monika.vrabelova@stupava.sk

Matrika

02 / 6020 0916

miroslava.vrabelova@stupava.sk

 

Mestský úrad od 15.02.2021 do odvolania neoveruje ani listiny, ani podpisy.

Pokladňa je od 15.02.2021 do odvolania pre návštevníkov zatvorená.

Stavebný úrad je od 15.02.2021 do odvolania pre návštevníkov zatvorený.

 

V zmysle bodu C.24 uznesenia vlády SR č. 77 zo dňa 05.02.2021, ktoré je zverejnené v Zbierke zákonov pod č. 49/2021 Z.z., v znení uznesenia vlády SR č. 88 zo dňa 13.02.2021, ktoré je zverejnené v Zbierke zákonov pod č. 64/2021 Z.z., je možné na mestskom úrade vykonať úkon, ktorý nemôže byť vykonaný zaslaním zásielky alebo prostriedkami diaľkovej komunikácie ak ho vykonáva osoba, ktorá sa preukáže negatívnym výsledkom RT-PCR testu nie starším ako 7 dní alebo antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie na ochorenie COVID-19 nie starším ako 7 dní, alebo osoba, ktorá prekonala ochorenie COVID-19 a má o jeho prekonaní doklad nie starší ako tri mesiace, alebo ak táto osoba bola zaočkovaná proti ochoreniu COVID-19 aj druhou dávkou vakcíny a od tohto očkovania uplynulo aspoň 14 dní, alebo osoba, ktorej zdravotný stav alebo zdravotná kontraindikácia neumožňuje vykonanie testu na ochorenie COVID-19.

 

V takomto prípade je potrebné, aby ste si návštevu vopred dohodli s príslušným pracovníkom mestského úradu telefonicky alebo mailom. Kontakty na pracovníkov mesta Stupava sú zverejnené nižšie.

 

REGULOVANÝ VSTUP NA MESTSKÝ A STAVEBNÝ ÚRAD (s účinnosťou od 20.10.2020)

Z dôvodu zhoršenia epidemiologickej situácie v súvislosti s ochorením COVID-19 a rozhodnutia krízového štábu mesta Stupavy sa zavádza od 20. októbra 2020 regulovaný vstup do priestorov mestského úradu.  Občanom sa odporúča vybavovať úradné záležitosti prednostne elektronicky alebo telefonicky.

Vstup do podateľne bude umožnený naraz iba jednej osobe. Pre podávanie písomností sa odporúča prednostne využívať schránku umiestnenú pred vstupnými dverami do budovy mestského úradu.

Vstup návštevníkov na pracoviská mestského úradu (v hlavnej budove) je koordinovaný zamestnancom mestského úradu. Návštevníci majú k dispozícii vo vstupnej chodbe telefón, ktorým si privolajú príslušného referenta.

Vstup návštevníkov na pracoviská stavebného úradu je koordinovaný zamestnancom stavebného úradu. Na vstupných dverách na stavebný úrad budú zverejnené telefónne čísla, cez ktoré si návštevníci môžu príslušného referenta privolať.

Žiadame návštevníkov pracovísk mesta Stupava, aby dodržiavali tieto pokyny:

  • vstupovať na pracovisko s prekrytými hornými dýchacími cestami (rúško, šál, šatka),
  • nenavštevovať pracovisko, ak majú príznaky ochorenia COVID-19 alebo sú v karanténe,
  • pri vstupe na pracovisko dezinfikovať si ruky alebo použiť jednorazové rukavice,
  • nepodávať si ruky,
  • zdržiavať sa na pracovisku iba v nevyhnutnej miere.

Upozorňujeme, že ak má návštevník príznaky ochorenia COVID-19, zamestnanec mesta Stupava má právo:

  • zmerať tomuto návštevníkovi teplotu bezkontaktným teplomerom,
  • upozorniť tohto návštevníka, že má príznaky ochorenia COVID-19,
  • nevybaviť tohto návštevníka,
  • vyzvať tohto návštevníka, aby opustil pracovisko mesta Stupava, ak ho návštevník nebude chcieť dobrovoľne opustiť.

 

Podateľňa, spojovateľka, informácie: 02 / 6020 0910 

KONTAKTY MESTSKÝ ÚRAD STUPAVA
 
primátor mesta Mgr. Peter Novisedlák, MBA 02 / 6020 0912 primator@stupava.sk
viceprimátor mesta MVDr. Robert Kazarka 02 / 6020 0936

robert.kazarka@stupava.sk

viceprimator@stupava.sk

prednosta úradu JUDr. Artúr Soldán 02 / 6020 0912 prednosta@stupava.sk
sekretariát Iveta Tureková 02 / 6020 0912

iveta.turekova@stupava.sk

sekretariat@stupava.sk

referát komunikácie Denisa Komíneková

02 / 6020 0937

0915 911 284

denisa.kominekova@stupava.sk
referát projektov Ing. Bibiana Švárna 02/  6020 0949

bibiana.svarna@stupava.sk

HLAVNÝ KONTROLÓR

  

Mgr. Margita Hricová

02 / 6020 0938

0905 391 687

margita.hricova@stupava.sk

hlavny.kontrolor@stupava.sk

ODDELENIE VŠEOBECNEJ A VNÚTORNEJ SPRÁVY
vedúci oddelenia Ing. Pavol Baxa 02 / 6020 0934
0905 496 084
pavol.baxa@stupava.sk
referát zverejňovania,
IT a autodopravy
Róbert Bubnič 02 / 6020 0933
0917 760 244
robert.bubnic@stupava.sk

matrika

Miroslava Vrábelová 02 / 6020 0916 miroslava.vrabelova@stupava.sk
referát evidencie obyvateľov Monika Vrábelová 02 / 6020 0917 monika.vrabelova@stupava.sk
podateľňa Emília Masárová 02 / 6020 0910 emilia.masarova@stupava.sk
súpisné a orientačné čísla Daniela Komínková 02 / 6020 0948 daniela.kominkova@stupava.sk
referát sociálnych vecí Mgr. Soňa Tomeková 02 / 6020 0914
0905 701 345
sona.tomekova@stupava.sk
koordinátor opatrovateľskej služby Bc. Ivana Nechybová 02 / 6020 0914
0905 405 232
ivana.nechybova@stupava.sk
EKONOMICKÉ ODDELENIE

vedúca oddelenia

Daniela Drahošová

02 / 6020 0921
02 / 6593 4243

0908 734 055

daniela.drahosova@stupava.sk

referát rozpočtu Neobsadené 02 / 6020 0922  
referát účtovníctva, personalistiky a miezd Monika Ivánková 02 / 6020 0919 monika.ivankova@stupava.sk
referát účtovníctva, personalistiky a miezd Jana Jankovičová 02 / 6020 0920 jana.jankovicova@stupava.sk
referát daní Mgr. Dominika Mištinová 02 / 6020 0918 dominika.mistinova@stupava.sk
Mgr. Michaela Valentová 02 / 6020 0918 michaela.valentova@stupava.sk
pokladňa Zdenka Obermárová 02 / 6020 0932 zdenka.obermarova@stupava.sk
referát poplatkov
za odpady
Denisa Belošičová 02 / 6020 0911 denisa.belosicova@stupava.sk
Bc. Zuzana Jánošíková 02 / 6020 0915 zuzana.janosikova@stupava.sk
ODDELENIE ÚZEMNÉHO ROZVOJA A ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
vedúci oddelenia PhDr., Ing. Peter Fischer 02 / 6020 0923
0917 882 680

peter.fischer@stupava.sk

referát  územného rozvoja Vladimír Valachovič

02 / 6020 0935

0917 760 559

vladimir.valachovic@stupava.sk

referát územného plánovania a dopravy

Ing. Lívia Štulajterová

02 / 6020 0945
0905 176 644

livia.stulajterova@stupava.sk

referát životného prostredia

Ing. Malvína Tóthová

02 / 6020 0931

malvina.tothova@stupava.sk

referát odpadového hospodárstva  RNDr. Božena Orgoňová 02 / 6020 0925 bozena.orgonova@stupava.sk
ODDELENIE MAJETKOVO-PRÁVNE A ÚDRŽBY MAJETKU
vedúci oddelenia JUDr. Ľubica Hofmannová

02/  6020 0939

0917 646 055

lubica.hofmannova@stupava.sk
právnik JUDr. Lucia Ďuris Grambličková 02/  6020 0940 lucia.gramblickova@stupava.sk
referát majetku mesta Ing. Alexander Teleky 02 / 6020 0926 alexander.teleky@stupava.sk
referát majetku mesta Renata Mištinová 02 / 6020 0926 renata.mistinova@stupava.sk
referát údržby majetku Ján Ventruba 02 / 6020 0972
0905 219 944
jan.ventruba@stupava.sk
referát údržby majetku Štefan Holúbek 0918 604 972 stefan.holubek@stupava.sk
STAVEBNÝ ÚRAD
vedúci oddelenia JUDr. Andrej Šuba 02 / 6020 0924 andrej.suba@stupava.sk
referát stavebného úradu Adriana Rompfová 02 / 6020 0950 adriana.rompfova@stupava.sk
Ing. Jana Georgievska 02 / 6020 0930 jana.georgievska@stupava.sk
Ing. Estera Herrmannová 02/  6020 0929 estera.herrmannova@stupava.sk
Ing. Jana Jamnická 02 / 6020 0927 jana.jamnicka@stupava.sk
  Ing. Martina Kalaberová 02/  6020 0928 martina.kalaberova@stupava.sk

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV - ZODPOVEDNÁ OSOBA 

  Ing. Miroslav Ilavský    zodpovednaosoba@stupava.sk
ORGANIZÁCIE MESTA STUPAVA

     MESTSKÁ POLÍCIA

   Hlavná 9, 900 31  Stupava

náčelník Milan Válek

0905 621 454

0915 440 828

nacelnik@stupava.sk
stála služba   159
02 / 6593 4100
 

    VEREJNOPROSPEŠNÉ  SLUŽBY 

    Dlhá 11/1248, 900 31 Stupava

 riaditeľ

Mgr. Marián Závodný

02 / 6593 4112

riaditel@vps-stupava.sk

 autodoprava

Michal Ďurica 02 / 6593 4515, 0905 854 151 doprava@vps-stupava.sk

 údržba mesta

Milan Hoďa 0911 930 016 vps@vps-stupava.sk

VODÁRNE  A  KANALIZÁCIE

Devínska cesta 30, 900 31 Stupava

riaditeľ Ing. Michal Polakovič 0905 480 010 info@vak-stupava.sk
administratíva ekonomika 0911 277 909 ekonomika@vak-stupava.sk

MESTSKÉ KULTÚRNE A INFORMAČNÉ CENTRUM   

Agátová 9, 900 31  Stupava

riaditeľ 

Mgr. Barbora Rajtárová

02 / 6593 5096

barbora.rajtarova@mkic.sk

 

kultúrny referát PhDr. Natália Hoppanová

02 / 6593 4312
0905 536 205

natalia.hoppanova@mkic.sk

ekonóm

Milada Kamrlová 02 / 6593 4312 milada.kamrlova@mkic.sk
správca/technik               Ing. Milan Pavlík        0918 576 089     milan.pavlik@mkic.sk

MESTSKÁ KNIŽNICA RUDA MORICA  

Hlavná ulica č. 90/A, 900 31 Stupava

vedúci knižnice Mgr. František Brunner 0911 107 116 frantisek.brunner@mkic.sk
knihovníčka Beáta Tomkovičová 02 / 6593 4818 beata.tomkovicova@mkic.sk
knihovníčka Mgr. Michaela Víchová 02 / 6593 4818 michaela.vichova@mkic.sk