Navigácia

Obsah

Ekonomické oddelenie

Vedúca oddelenia: 

Ing. Katarína Tomkovičová

1. poschodie, kancelária č. 2.10
Tel.: 02 / 6020 0921
e-mail: katarina.tomkovicova@stupava.sk

Všetky potrebné informácie a kontakty nájdete v sekcii ako vybaviť.
 

Ekonomické oddelenie plní najmä tieto úlohy:

 • zostavuje návrh rozpočtu mesta a jeho organizácií na príslušné obdobie, sleduje, kontroluje a vyhodnocuje jeho plnenie, navrhuje jeho zmeny v priebehu roka a v prípade potreby upozorňuje na riziká neplnenia rozpočtu,
 • zostavuje dlhodobé a krátkodobé plány tvorby príjmov a čerpania výdavkov rozpočtu mesta,
 • riadi, organizuje a zabezpečuje financovanie úloh mesta, preveruje opodstatnenosť a efektívnosť vynakladania finančných prostriedkov, vykonáva v zmysle smernice o finančnej kontrole a audite finančnú kontrolu, oznamuje prednostovi a primátorovi zistené nedostatky,
 • vypracováva smernice týkajúce sa ekonomického oddelenia,
 • spolupracuje s audítorom a hlavným kontrolórom mesta pri vykonávaní auditu a kontrolnej činnosti,
 • zostavuje záverečný účet mesta a výročnú správu,
 • zabezpečuje a plní úlohy mesta vyplývajúce zo zákona na ochranu osobných údajov v súlade s platnou legislatívou a Bezpečnostným projektom mesta na ochranu osobných údajov,
 • zabezpečuje platobný a zúčtovací styk s bankami a právnickými a fyzickými osobami,
 • vykonáva a zodpovedá za peňažné operácie podľa zmlúv a iných záväzkov mesta,
 • vedie evidenciu pohľadávok a záväzkov a zodpovedá za ich plnenie,
 • zabezpečuje fakturáciu v zmysle uzatvorených zmlúv,
 • zodpovedá za zverejňovanie faktúr,
 • zabezpečuje poistenie majetku, mimo majetku zvereného do správy a poistenie osôb pri zahraničných pracovných cestách,
 • zodpovedá za zúčtovanie nenávratných zdrojov financovania a darov poskytovateľom,
 • zabezpečuje archiváciu účtovných dokladov,
 • zodpovedá za správnosť zostatkov účtov v nadväznosti na rozpočet mesta,
 • inventarizuje majetok mesta a vedie jeho operatívnu evidenciu, s výnimkou pozemkov,
 • vykonáva účtovnú závierku mesačne,
 • zabezpečuje platobný styk a financovanie rozpočtových a príspevkových organizácií mesta,
 • zabezpečuje spracovanie výkazov pre potreby štátneho výkazníctva a štatistiky,
 • vedie a zabezpečuje kompletnú agendu personalistiky a miezd a náhrad súvisiacich s výkonom práce pre zamestnancov mesta a volených predstaviteľov mesta, (poslancov Mestského zastupiteľstva Stupava, členov Mestskej rady Stupava, komisií a jej predsedov a podpredsedov), pre osoby vykonávajúce zárobkovú činnosť na základe dohôd podľa Zákonníka práce, členov volebných komisií a podobne,
 • vykonáva správu dane z nehnuteľností, miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, miestnych daní a poplatku za rozvoj v zmysle platných zákonov a všeobecne záväzných nariadení mesta,
 • vymáha daňové pohľadávky mesta v zmysle platnej legislatívy, vydáva exekučné príkazy a zriaďuje záložné právo v súčinnosti s majetkovo-právnym oddelením,
 • vykonáva pokladničnú činnosť v plnom rozsahu,
 • vykonáva zriaďovateľskú a zakladateľskú funkciu k rozpočtovým a príspevkovým organizáciám mesta, pokiaľ nie je v tomto organizačnom poriadku uvedené inak
 • pripravuje a pripomienkuje interné predpisy, všeobecne záväzné nariadenia a iné právne podania za oblasť svojej vecnej príslušnosti.

 

 1. referát účtovníctva a fakturácií,
 2. referát personalistiky a miezd,
 3. referát dane z nehnuteľnosti,
 4. referát miestnych daní a pokladňa,
 5. referát poplatku za odpady.

 

1. referát účtovníctva a fakturácií

 • zabezpečuje platobný a zúčtovací styk s bankami a právnickými a fyzickými osobami, vykonáva a zodpovedá za peňažné operácie podľa zmlúv a iných záväzkov mesta, vedie evidenciu všetkých objednávok,
 • vedie evidenciu pohľadávok a záväzkov a zodpovedá za ich plnenie, vedie a zodpovedá za účtovníctvo a evidenciu majetku mesta v zmysle platných právnych predpisov, zodpovedá za účtovnú evidenciu majetku mesta a vysporiadanie zistených rozdielov pri inventarizácii majetku,
 • zabezpečuje poistenie majetku, mimo majetku zvereného do správy a poistenie osôb pri zahraničných pracovných cestách,
 • zabezpečuje archiváciu účtovných dokladov ekonomického oddelenia,
 • zodpovedá za správnosť zostatkov účtov v nadväznosti na rozpočet mesta,
 • vedie knihu faktúr dodávateľov a odberateľov, vystuvuje likvidačné listy k faktúram, zabezpečuje zverejňovanie účtovných dokladov,
 • vykonáva úhrady a likvidáciu faktúr
 • inventarizuje dlhodobý hmotný majetok mesta a vedie jeho operatívnu evidenciu, vykonáva účtovnú závierku mesačne.

Jana Jankovičová
1. poschodie, kancelária č. 2.10
Tel.: 02 / 6020 0920, 02 / 6593 4243
e-mail: jana.jankovicova@stupava.sk

Hore

 

 

2. referát personalistiky a miezd

 • zabezpečuje úlohy a činnosti vyplývajúce zo zamestnávateľskej funkcie mesta,
 • zodpovedá za dodržiavanie pracovno – právnych a mzdových predpisov mesta,
 • vedie kompletnú agendu miezd a personalistiky zamestnancov mesta a volených predstaviteľov mesta, (poslancov Mestského zastupiteľstva Stupava, členov Mestskej rady Stupava, komisií a jej predsedov a tajomníkov, členov Zboru pre občianske záležitosti), pre osoby vykonávajúce zárobkovú činnosť na základe dohôd, pre členov volebných komisií a podobne vypracováva návrh rozpočtu na čerpanie miezd pre vedúceho oddelenia ekonomiky,
 • zabezpečuje styk so sociálnymi a zdravotnými poisťovňami a daňovými úradmi ohľadne príjmov zo závislej činnosti,
 • vedie evidenciu čerpania mzdových prostriedkov, spracováva štatistické hlásenia o zamestnancoch a čerpaní mzdových prostriedkov,
 • pripravuje dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru a vedie evidenciu všetkých uzavretých dohôd,
 • vykonáva likvidáciu cestovných náhrad podľa platných právnych predpisov, eviduje spotrebu pohonných hmôt pre všetky strediská podľa vyúčtovaní, ktoré predkladajú zodpovední pracovníci za prevádzku dopravného prostriedku,
 • vystavuje odberateľské faktúry a sleduje ich úhrady,
 • zabezpečuje evidenciu úhrad miestnych daní a poplatkov uhradených bankovým prevodom, za zriaďovateľa zabezpečuje úkony a spoluprácu so školami a školskými zariadeniami a Krajským školským úradom v oblasti miezd a personalistiky, vypracováva potrebné štatistické výkazy za zriaďovateľa v oblasti miezd a personalistiky podľa potreby,
 • zabezpečuje administratívne a ostatné potrebné činnosti pre Rezortný informačný systém na prenos dát zo škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta do centrálnej databázy v správe Ústavu informácií a prognóz školstva,
 • zabezpečuje kompletnú agendu dotácií z rozpočtu mesta Stupava vrátane ich vyúčtovaní, zabezpečuje bezhotovostné platby týkajúce sa zverenej agendy (mzdy, odvody na poistné, dane, dotácie a pod.) a hotovostné platby prostredníctvom Slovenskej pošty a.s., spolupracuje s úradom práce v oblasti realizácie rôznych projektov a príspevkov, zabezpečuje tvorbu a čerpanie sociálneho fondu.

Monika Ivánková
1. poschodie, kancelária č. 2.10
Tel.: 02 / 6020 0919, 02 / 6593 4243
e-mail: monika.ivankova@stupava.sk

Hore

 

 

3. referát dane z nehnuteľnosti

 • vykonáva správu dane z nehnuteľností v zmysle platných právnych predpisov a všeobecne záväzných nariadení mesta,
 • vedie a zodpovedá za kompletnú agendu daňovníkov tejto dane,
 • vymáha nedoplatky na daniach v zmysle platných právnych predpisov, pripravuje rozhodnutia na vydanie exekučných príkazov a zriaďuje záložné právo,
 • posudzuje uplatnenie úľav a oslobodení dane z nehnuteľností v rozsahu príslušných právnych predpisov,
 • vykonáva a vyhodnocuje kontrolnú činnosť vo veci dane z nehnuteľnosti, vedie úradné záznamy z kontrolnej činnosti,
 • rieši žiadosti, sťažnosti a odvolania vo veci dane z nehnuteľnosti v rozsahu platných právnych predpisov a všeobecne záväzných nariadení mesta o dani z nehnuteľnosti.

Mgr. Dominika Mištinová
prízemie, kancelária č. 1.15
Tel.: 02 / 6020 0918
e-mail: dominika.mistinova@stupava.sk

Mgr. Michaela Valentová
prízemie, kancelária č. 1.15
Tel.: 02 / 6020 0918
e-mail: michaela.valentova@stupava.sk

Hore

 

 

4. referát miestnych daní a pokladňa

 • vykonáva správu miestnych daní okrem dane z nehnuteľností v zmysle platných právnych predpisov, pripravuje rozhodnutia o zabratí verejného priestranstva, vedie a zodpovedá za kompletnú agendu poplatníkov týchto daní,
 • vykonáva vyhľadávaciu činnosť,
 • vymáha nedoplatky na daniach v zmysle platných právnych predpisov, pripravuje rozhodnutia na vydávanie exekučných príkazov,
 • vykonáva pokladničnú činnosť v plnom rozsahu, obstaráva, eviduje a uschováva kolkové známky a pokutové bloky, zabezpečuje ich vydávanie a zúčtovanie,
 • vykonáva činnosť súvisiacu s kompetenciami mesta v oblasti hazardných hier v zmysle platných právnych predpisov,
 • vykonáva povoľovanie výherných hracích prístrojov a lotérií v zmysle platných právnych predpisov,
 • rieši žiadosti, sťažnosti a odvolania vo veci miestnych daní v rozsahu platných právnych predpisov a všeobecne záväzných nariadení mesta
 • vyrubuje a spravuje daňovú agendu poplatku za rozvoj.

Soňa Vaicenbacher
prízemie, kancelária č. 1.04
Tel.: 02 / 6020 0932
e-mail: sona.vaicenbacher@stupava.sk

Hore

 

 

5. referát poplatku za odpady

 • vykonáva správu miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v zmysle platných právnych predpisov a všeobecne záväzných nariadení mesta,
 • vedie a zodpovedá za kompletnú agendu platiteľov poplatku, vykonáva vyhľadávaciu činnosť,
 • zabezpečuje vymáhanie nedoplatkov v zmysle platných právnych predpisov, pripravuje rozhodnutia na vydanie exekučných príkazov,
 • rieši žiadosti, sťažnosti a odvolania vo veci poplatku za odpady v zmysle platných právnych predpisov.

Denisa Belošičová
prízemie, kancelária č. 1.14
Tel.: 02 / 6020 0911
e-mail: denisa.belosicova@stupava.sk

Zuzana Jánošíková
prízemie, kancelária č. 1.14
Tel.: 02 / 6020 0915
e-mail: zuzana.janosikova@stupava.sk

Hore