Navigácia

Obsah

Oddelenie územného rozvoja a životného prostredia 

Vedúci oddelenia 
PhDr., Ing. Peter Fischer

prízemie, kancelária č. 1.08
Tel.: 02 / 6020 0923
Mobil: 0917 882 680
e-mail: peter.fischer@stupava.sk

Všetky potrebné informácie a kontakty nájdete v sekcii ako vybaviť.
 

Oddelenie územného rozvoja a životného prostredia plní najmä tieto úlohy:

 • komplexne zabezpečuje územný rozvoj mesta, prípravu, realizáciu a kontrolu všetkých investičných projektov mesta,
 • zabezpečuje dotačné zdroje pre investičné projekty a kontroluje ich čerpanie,
 • zabezpečuje investičnú činnosť mesta v rámci investičného rozpočtu mesta,
 • zabezpečuje prípravu a uskutočnenie investičných zámerov mesta,
 • zabezpečuje odovzdanie príslušnej projektovej dokumentácie a staveniska zhotoviteľovi dodávok a prác,
 • zabezpečuje stavebný dozor prác a stavieb, preberá dokončené investičné stavebné práce, dodávky a stavby podľa platných právnych predpisov,
 • kontroluje správnosť fakturácie realizovaných investičných dodávok, prác a stavieb podľa zmluvy o dielo, objednávky, dohody a pod.,
 • zabezpečuje podklady a realizáciu pre verejné obstarávanie stavebných prác,
 • zabezpečuje spracovanie územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie, koordinuje a kontroluje realizáciu schválenej územnoplánovacej dokumentácie sídelného útvaru a zón, architektonicko – urbanistických štúdií a všetky ďalšie nástroje riadenia výstavby a rozvoja mesta,
 • zabezpečuje archiváciu územnoplánovacej dokumentácie mesta a dokumentácie objektov mesta,
 • spolupracuje s orgánmi územného plánovania, regionálneho rozvoja a s orgánmi pamiatkovej starostlivosti a ostatnými orgánmi a inštitúciami,
 • pripravuje vstupné podklady pre spracovávanie územnoplánovacích podkladov, ÚPD a projektovú dokumentáciu, poskytuje podklady pre vypisovanie urbanistických súťaží,
 • pripravuje podklady pre vymedzenie funkcií územia a riešenie ich optimálneho usporiadania,
 • posudzuje a hodnotí územno – technické a ekologické dôsledky pripravovaných stavieb, posudzuje rozsah stavieb a funkčné využitie,
 • vykonáva koncepčnú a koordinačnú činnosť v oblasti obstarávania a exekutívy vyplývajúcej z legislatívy v oblasti investičnej výstavby na území mesta, tvorbu zásad koncepčnej, metodickej a koordinačnej činnosti na úrovni mesta v oblasti urbanistických systémov,
 • zabezpečuje odbornú koordináciu rozvojových dokumentov pre územie mesta v oblasti urbanizmu – medzinárodných, celoslovenských a regionálnych väzieb rozvoja jednotlivých funkčných systémov,
 • zabezpečuje monitoring a vyhodnocuje aktuálny stav územia a podieľa sa na tvorbe informačného systému v územnom plánovaní,
 • zabezpečuje vydávanie územnoplánovacích informácií k spôsobu využitia územia na podklade platných územnoplánovacích dokumentov,
 • zabezpečuje spracovanie programu odpadového hospodárstva mesta,
 • vykonáva metodické riadenie a kontrolu zabezpečovania zvozu a spracovania tuhého komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu vrátane separovaného zberu,
 • vykonáva kontrolu dodržiavania VZN o odpadoch,
 • vykonáva evidenciu množstva a druhu produkovaných a zneškodňovaných odpadov na území mesta,
 • plní úlohy štátnej správy prenesené na obce na úseku ochrany životného prostredia v rozsahu stanovenom zákonom a vykonáva kontrolu v oblasti ochrany ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami, ochrany prírody v prvom stupni a ochrany vôd, vyplývajúcich z príslušných právnych noriem,
 • plní úlohy v spolupráci s regionálnym hygienikom a veterinárnou správou v rozsahu príslušných zákonov a v súlade so zákonom o obecnom zriadení,
 • zabezpečuje v prenesenom výkone štátnu správu ochrany ovzdušia v zmysle platných právnych predpisov zabezpečuje priestupkovú agendu na úseku štátnej správy ochrany ovzdušia,
 • vykonáva správu poplatkov za znečisťovanie ovzdušia vrátane kompletnej agendy a vyhľadávacej činnosti,
 • zabezpečuje prenesený výkon pôsobnosti na úseku štátnej vodnej správy v zmysle platných právnych predpisov,
 • zabezpečuje priestupkovú agendu na úseku štátnej vodnej správy,
 • zabezpečuje prenesený výkon štátnej správy na úseku cestného hospodárstva,
 • pripravuje rozhodnutia o povolení zvláštneho užívania miestnych komunikácií (rozkopávky, letné terasy, lešenia, zariadenia staveniska, kultúrne podujatia, uloženie stavebného materiálu atď.),
 • pripravuje povolenia na uzávierky a obchádzky miestnych komunikácií,
 • pripravuje oznámenia o povolení vyhradeného parkovania,
 • pripravuje povolenia na pripájanie komunikácií na miestne komunikácie a povolenia zriadenia vjazdov na miestne komunikácie,
 • vypracúva projekty organizácie dopravy na osadenie nových dopravných značení a zariadení na miestnych komunikáciách podľa požiadaviek mesta,
 • zabezpečuje správu a opravy miestnych komunikácií, dopravného značenia a dopravných zariadení na miestnych komunikáciách v spolupráci s VPS Stupava,
 • preberá vykonané opravy a spätné úpravy miestnych komunikácií po realizácii rozkopávkových prác na miestnych komunikáciách,
 • prerokúva priestupky a správne delikty za oblasť svojej vecnej príslušnosti,
 • pripravuje a pripomienkuje interné predpisy, všeobecne záväzné nariadenia a iné právne podania za oblasť svojej vecnej príslušnosti.