Navigácia

Obsah

Oddelenie územného rozvoja a životného prostredia 

Vedúci oddelenia:                                                                                                                                    
Róbert Bujna

prízemie, kancelária č. 1.08
Tel.: 02 / 6020 0923
Mobil: 0917 882 680
e-mail:robert.bujna@stupava.sk 

Všetky potrebné informácie a kontakty nájdete v sekcii ako vybaviť.
 

Oddelenie územného rozvoja a životného prostredia plní najmä tieto úlohy:

 • komplexne zabezpečuje územný rozvoj mesta, prípravu, realizáciu a kontrolu všetkých investičných projektov mesta,
 • zabezpečuje dotačné zdroje pre investičné projekty a kontroluje ich čerpanie,
 • zabezpečuje investičnú činnosť mesta v rámci investičného rozpočtu mesta,
 • zabezpečuje prípravu a uskutočnenie investičných zámerov mesta,
 • zabezpečuje odovzdanie príslušnej projektovej dokumentácie a staveniska zhotoviteľovi dodávok a prác,
 • zabezpečuje stavebný dozor prác a stavieb, preberá dokončené investičné stavebné práce, dodávky a stavby podľa platných právnych predpisov,
 • kontroluje správnosť fakturácie realizovaných investičných dodávok, prác a stavieb podľa zmluvy o dielo, objednávky, dohody a pod.,
 • zabezpečuje podklady a realizáciu pre verejné obstarávanie stavebných prác,
 • zabezpečuje spracovanie územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie, koordinuje a kontroluje realizáciu schválenej územnoplánovacej dokumentácie sídelného útvaru a zón, architektonicko – urbanistických štúdií a všetky ďalšie nástroje riadenia výstavby a rozvoja mesta,
 • zabezpečuje archiváciu územnoplánovacej dokumentácie mesta a dokumentácie objektov mesta,
 • spolupracuje s orgánmi územného plánovania, regionálneho rozvoja a s orgánmi pamiatkovej starostlivosti a ostatnými orgánmi a inštitúciami,
 • pripravuje vstupné podklady pre spracovávanie územnoplánovacích podkladov, ÚPD a projektovú dokumentáciu, poskytuje podklady pre vypisovanie urbanistických súťaží,
 • pripravuje podklady pre vymedzenie funkcií územia a riešenie ich optimálneho usporiadania,
 • posudzuje a hodnotí územno – technické a ekologické dôsledky pripravovaných stavieb, posudzuje rozsah stavieb a funkčné využitie,
 • vykonáva koncepčnú a koordinačnú činnosť v oblasti obstarávania a exekutívy vyplývajúcej z legislatívy v oblasti investičnej výstavby na území mesta, tvorbu zásad koncepčnej, metodickej a koordinačnej činnosti na úrovni mesta v oblasti urbanistických systémov,
 • zabezpečuje odbornú koordináciu rozvojových dokumentov pre územie mesta v oblasti urbanizmu – medzinárodných, celoslovenských a regionálnych väzieb rozvoja jednotlivých funkčných systémov,
 • zabezpečuje monitoring a vyhodnocuje aktuálny stav územia a podieľa sa na tvorbe informačného systému v územnom plánovaní,
 • zabezpečuje vydávanie územnoplánovacích informácií k spôsobu využitia územia na podklade platných územnoplánovacích dokumentov,
 • zabezpečuje spracovanie programu odpadového hospodárstva mesta,
 • vykonáva metodické riadenie a kontrolu zabezpečovania zvozu a spracovania tuhého komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu vrátane separovaného zberu,
 • vykonáva kontrolu dodržiavania VZN o odpadoch,
 • vykonáva evidenciu množstva a druhu produkovaných a zneškodňovaných odpadov na území mesta,
 • plní úlohy štátnej správy prenesené na obce na úseku ochrany životného prostredia v rozsahu stanovenom zákonom a vykonáva kontrolu v oblasti ochrany ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami, ochrany prírody v prvom stupni a ochrany vôd, vyplývajúcich z príslušných právnych noriem,
 • plní úlohy v spolupráci s regionálnym hygienikom a veterinárnou správou v rozsahu príslušných zákonov a v súlade so zákonom o obecnom zriadení,
 • zabezpečuje v prenesenom výkone štátnu správu ochrany ovzdušia v zmysle platných právnych predpisov zabezpečuje priestupkovú agendu na úseku štátnej správy ochrany ovzdušia,
 • vykonáva správu poplatkov za znečisťovanie ovzdušia vrátane kompletnej agendy a vyhľadávacej činnosti,
 • zabezpečuje prenesený výkon pôsobnosti na úseku štátnej vodnej správy v zmysle platných právnych predpisov,
 • zabezpečuje priestupkovú agendu na úseku štátnej vodnej správy,
 • zabezpečuje prenesený výkon štátnej správy na úseku cestného hospodárstva,
 • pripravuje rozhodnutia o povolení zvláštneho užívania miestnych komunikácií (rozkopávky, letné terasy, lešenia, zariadenia staveniska, kultúrne podujatia, uloženie stavebného materiálu atď.),
 • pripravuje povolenia na uzávierky a obchádzky miestnych komunikácií,
 • pripravuje oznámenia o povolení vyhradeného parkovania,
 • pripravuje povolenia na pripájanie komunikácií na miestne komunikácie a povolenia zriadenia vjazdov na miestne komunikácie,
 • vypracúva projekty organizácie dopravy na osadenie nových dopravných značení a zariadení na miestnych komunikáciách podľa požiadaviek mesta,
 • zabezpečuje správu a opravy miestnych komunikácií, dopravného značenia a dopravných zariadení na miestnych komunikáciách v spolupráci s VPS Stupava,
 • preberá vykonané opravy a spätné úpravy miestnych komunikácií po realizácii rozkopávkových prác na miestnych komunikáciách,
 • prerokúva priestupky a správne delikty za oblasť svojej vecnej príslušnosti,
 • pripravuje a pripomienkuje interné predpisy, všeobecne záväzné nariadenia a iné právne podania za oblasť svojej vecnej príslušnosti.

 

 1. referát územného rozvoja
 2. referát dopravy - cestný správny orgán
 3. referát odpadového hospodárstva
 4. referát životného prostredia
 5. referát údržby a prevádzky
 6. referát správy miestných komunikácií

 

1. Referát územného rozvoja plní najmä tieto úlohy: 

 • Poskytuje územnoplánovacie informácie
 • Poskytuje stanoviská k investičnej činnosti
 • rieši návrhy na zmeny územného plánu

Vladimír Valachovič
Tel.: 02 / 6020 0935
e-mail: vladimir.valachovic@stupava.sk 

2. Referát dopravy - cestný správny orgán plní najmä tieto úlohy: 

 • rozkopávky
 • uzávierky, obchádzky
 • záväzné stanoviská cestného správneho orgánu k územnému konaniu
 • zriadenie vjazdu, pripojenie na miestnú komunikáciu
 • vyhradené parkovanie
 • určenie dopravného značenia
 • návrhy na zmenu dopravného značenia

Ing. Ľudmila Uhliariková
Tel.: 02 / 6020 0945
e-mail: ludmila.uhliarikova@stupava.sk

3. Referát odpadového hospodárstva plní najmä tieto úlohy:

 • čierne skládky
 • autovraky

Neobsadené
Tel.: 02 / 6020 0925
e-mail:  

4. Referát životného prostredia plní najmä tieto úlohy:

 • malé zdroje znečistenia (MZZO)
 • poplatky za znečisťovanie ovzdušia
 • povolovanie a kolaudácia studní
 • Vyjadrenia k projektovej dokumentácií žúmp
 • povolenie a osobitné užívanie vôd
 • výrub drevín
 • deratizácia a dezinsekcia
 • Chov, vodenie a držanie psov - priestupky
 • včely

Ing. Malvína Tóthová
Tel.: 02 / 6020 0931
e-mail: malvina.tothova@stupava.sk

5. Referát údržby majetku mesta  plní najmä tieto úlohy:

 • zabezpečuje dohľad nad bytovým hospodárstvom a budovami vo vlastníctve mesta,
 • zabezpečuje ich údržbu, opravy a upratovanie, ak nie sú tieto údržby a opravy zabezpečované prevádzkovateľmi alebo užívateľmi budov, alebo nie sú zabezpečené inými zmluvnými vzťahmi s tretími osobami,
 • zabezpečuje úlohy spojené s odberom energií (teplo, voda, plyn, elektrina, stočné),
 • vykonáva preberanie prác a služieb od dodávateľov v rámci svojej pôsobnosti,
 • predkladá návrhy na opravy a údržbu budov vo vlastníctve a prevádzke mesta,
 • zabezpečuje revízie elektro, plynu, bleskozvodov a pod.,
 • zabezpečuje údržbu a upratovanie budov vo vlastníctve mesta,
 • zabezpečuje prevádzkyschopnosť budov vo vlastníctve mesta,
 • zabezpečuje odstraňovanie havárií na majetku mesta.
 • zabezpečuje úlohy v oblasti nahlasovania a riešenia škodových udalostí na majetku mesta, mimo majetku zvereného do správy
 • zabezpečuje zametanie chodníkov a zbieranie odpadkov v okolí budovy, odhŕňanie snehu pred budovou, kosenie, a pod.
 • zabezpečuje upratovanie priestorov Mestského úradu, Mestskej polície a zdravotného strediska

Ján Ventruba
Tel.: 02 / 6020 0972
e-mail: jan.ventruba@stupava.sk

Štefan Holúbek
Tel.: 02 / 6020 0972
e-mail: stefan.holubek@stupava.sk

6. Referát správy miestnych komunikácií

Milan Hollý
Tel.: 02 / 6020 0942
e-mail: milan.holly@stupava.sk