Navigácia

Obsah

Oddelenie územného rozvoja a životného prostredia 

Vedúci oddelenia 
Ing. Boris Kačani

prízemie, kancelária č. 1.08
Tel.: 02 / 6020 0923
Mobil:
e-mail: boris.kacani@stupava.sk

Všetky potrebné informácie a kontakty nájdete v sekcii ako vybaviť.
 

Oddelenie územného rozvoja a životného prostredia plní najmä tieto úlohy:

 • komplexne zabezpečuje územný rozvoj mesta, prípravu, realizáciu a kontrolu všetkých investičných projektov mesta,
 • zabezpečuje investičnú činnosť mesta v rámci investičného rozpočtu mesta,
 • zabezpečuje prípravu a uskutočnenie investičných zámerov mesta,
 • zabezpečuje spracovanie, koordinuje a kontroluje realizáciu schválenej územno- plánovacej dokumentácie sídelného útvaru a zón, architektonicko-urbanistických štúdií a všetky ďalšie nástroje riadenia výstavby a rozvoja mesta,
 • pripravuje vstupné podklady pre spracovávanie územnoplánovacích podkladov, ÚPD a projektovú dokumentáciu, poskytuje podklady pre vypisovanie urbanistických súťaží,
 • zabezpečuje monitoring a vyhodnocuje aktuálny stav územia a podieľa sa na tvorbe informačného systému v územnom plánovaní,
 • zabezpečuje vydávanie územnoplánovacích informácií k spôsobu využitia územia na podklade platných územnoplánovacích dokumentov,
 • zabezpečuje plnenie úloh štátnej správy, prenesených na obce, na úseku ochrany životného prostredia v rozsahu stanovenom zákonom a vykonáva kontrolu v oblasti ochrany ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami, ochrany prírody v prvom stupni a ochrany vôd, vyplývajúcich z príslušných právnych noriem,
 • zabezpečuje v prenesenom výkone štátnu správu ochrany ovzdušia v zmysle platných právnych predpisov, zabezpečuje priestupkovú agendu na úseku štátnej správy ochrany ovzdušia,
 • vykonáva správu poplatkov za znečisťovanie ovzdušia vrátane kompletnej agendy a vyhľadávacej činnosti,
 • zabezpečuje prenesený výkon pôsobnosti na úseku štátnej vodnej správy v zmysle platných právnych predpisov,
 • zabezpečuje spracovanie programu odpadového hospodárstva mesta,
 • zabezpečuje metodické riadenie a kontrolu zabezpečovania zvozu a spracovania tuhého komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu vrátane separovaného zberu,
 • zabezpečuje kontrolu dodržiavania VZN o odpadoch,
 • vykonáva evidenciu množstva a druhu produkovaných a zneškodňovaných odpadov na území mesta.