Navigácia

Obsah

Oddelenie všeobecnej a vnútornej správy

Vedúci oddelenia 
Ing. Pavol Baxa

1. poschodie, kancelária č. 2.08
Tel.: 02 / 6020 0934
e-mail: pavol.baxa@stupava.sk

Všetky potrebné informácie a kontakty nájdete v sekcii ako vybaviť.


Oddelenie všeobecnej a vnútornej správy plní najmä tieto úlohy:

 • sleduje a zabezpečuje dodržiavanie termínov a lehôt na vybavenie písomností, koordinuje podpisovanie dokumentov mesta oprávnenými osobami,
 • zabezpečuje riadny chod kancelárie primátora mesta a prednostu úradu,
 • vedie centrálnu evidenciu žiadostí o sprístupnenie informácií v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov a vybavuje ich,
 • vedie evidenciu všeobecne záväzných nariadení mesta a ostatných vnútorných predpisov mesta a zmlúv,
 • vykonáva správu ústrednej registratúry mestského úradu,
 • zodpovedá za zverejňovanie objednávok, zmlúv, materiálov na MsZ na webovej stránke mesta a za ich včasnú aktualizáciu,
 • zabezpečuje koordináciu, prípravu a realizáciu projektov,
 • kontroluje a koordinuje činnosť výkonu občianskych obradov, vysielanie v mestskom rozhlase,
 • zodpovedá za zabezpečenie výkonu osvedčovania listín a podpisov na listinách,
 • zodpovedá za zabezpečenie úloh na úseku vedenia matriky,
 • zodpovedá za zabezpečenie vydávania oznámení na zrušenie trvalého pobytu v zmysle platných predpisov,
 • zodpovedá za zabezpečenie úloh v oblasti sociálnej pomoci a sociálnych služieb, kontroluje ich plnenie,
 • zabezpečuje úlohy preneseného výkonu štátnej správy na úseku matriky, evidencie  obyvateľov, sociálnej pomoci, sociálnych služieb a zdravotníctva,
 • vedie stály zoznam voličov a s tým súvisiacu agendu pri zabezpečovaní volieb a hlasovaní obyvateľov,
 • metodicky riadi, koordinuje a zabezpečuje plnenie úloh na úseku prípravy na obranu, ochrany utajovaných skutočností, civilnej ochrany obyvateľstva, BOZP a ochrany pred požiarmi a prípravu zamestnancov mesta vo vymedzených oblastiach,
 • zabezpečuje a plní úlohy mesta subjektu hospodárskej mobilizácie, zabezpečuje prípravu  zamestnancov, jednotiek civilnej obrany a obyvateľstva mesta k civilnej obrane,
 • pripravuje návrhy na poskytovanie jednorazových peňažných dávok a vecné dávky sociálnej starostlivosti na preklenutie nepriaznivej sociálnej situácie občanov mesta v zmysle prijatých VZN a platných právnych predpisov,
 • určuje súpisné a orientačné čísla budov.