Navigácia

Obsah

Oddelenie všeobecnej a vnútornej správy

Vedúci oddelenia 
Ing. Ľubica Konswaldová

prízemie, kancelária č. 1.02
Tel.: 02 / 6020 0934
e-mail: lubica.konswaldova@stupava.sk

Všetky potrebné informácie a kontakty nájdete v sekcii ako vybaviť.


Oddelenie všeobecnej a vnútornej správy plní najmä tieto úlohy:

 • vedie evidenciu všeobecne záväzných nariadení mesta, uznesení mestskej rady a mestského zastupiteľstva,
 • prijíma a odosiela písomné a elektronické podania a vedie registratúrny denník mesta, pokiaľ nie je v tomto organizačnom poriadku uvedené inak,
 • vykonáva správu ústrednej registratúry mestského úradu,
 • plní úlohy na úseku matriky,
 • pripravuje a prostredníctvom Zboru pre občianske záležitosti koordinuje a zabezpečuje výkon občianskych obradov a slávností,
 • plní úlohy na úseku evidencie obyvateľov a poskytuje údaje z evidencie obyvateľstva podľa osobitných predpisov,
 • vykonáva osvedčovanie listín a podpisov na listinách,
 • poskytuje služby integrovaného obslužného miesta podľa osobitného predpisu,
 • prideľuje súpisné čísla a orientačné čísla stavbám
 • plní úlohy mesta podľa osobitného predpisu na úseku registra adries,
 • pripravuje návrhy na pomenovanie nových ulíc;
 • zodpovedá za zverejňovanie objednávok, materiálov na zasadnutia mestskej rady a mestského zastupiteľstva na webovej stránke mesta a za ich včasnú aktualizáciu,
 • zverejňuje potrebné informácie na webovom sídle mesta a zodpovedá za ich včasnú aktualizáciu, pokiaľ tento organizačný poriadok neurčuje inak,
 • zabezpečuje prevádzku, údržbu, obnovu a rozvoj informačných a komunikačných technológií mestského úradu a mestskej polície okrem mobilných telefónov;
 • zabezpečuje a kontroluje bezpečnosť počítačovej siete mesta Stupava vrátane príslušnej dokumentácie, rieši bezpečnostné incidenty a navrhuje príslušné opatrenia,
 • usmerňuje a zabezpečuje činnosť Dobrovoľného hasičského zboru mesta Stupava,
 • zabezpečuje a vykonáva zásobovanie organizačných zložiek mesta Stupava bez právnej subjektivity a zabezpečuje skladovanie materiálov, pokiaľ tento organizačný poriadok neurčuje inak,
 • zabezpečuje prevádzkyschopnosť vozového parku mesta a vedie príslušné evidencie na úseku autodopravy,
 • plní úlohy na úseku volieb a referenda, najmä vedie stály zoznam voličov a s tým súvisiacu agendu pri zabezpečovaní volieb, referend a hlasovaní obyvateľov, organizačne zabezpečuje výkon volieb a referend, navrhuje orgánom mesta počty volebných obvodov a počty poslancov pre voľby do orgánov samosprávy mesta, navrhuje primátorovi mesta volebné okrsky a volebné miestnosti, organizuje prípravu volebných komisií a zapisovateľov volebných komisií,
 • metodicky riadi, koordinuje a zabezpečuje plnenie úloh na úseku prípravy na obranu, ochrany utajovaných skutočností, krízového riadenia, BOZP a ochrany pred požiarmi, prípravu zamestnancov mesta vo vymedzených oblastiach,
 • zabezpečuje a plní úlohy mesta ako subjektu hospodárskej mobilizácie,
 • zabezpečuje prípravu zamestnancov, jednotiek civilnej obrany a obyvateľstva mesta k civilnej obrane;
 • pripravuje a vyhodnocuje komunitný plán sociálnych služieb mesta, pripravuje, koordinuje a realizuje ďalšie sociálne programy mesta,
 • zabezpečuje a vykonáva sociálnu politiku mesta v rozsahu určenom právnymi predpismi, komunitným plánom sociálnych služieb mesta, ďalšími programovými a koncepčnými dokumentami a politikami mesta, VZN a inými opatreniami mesta najmä v oblasti starostlivosti o ťažko zdravotne postihnutých, seniorov, rodinu a deti, a boja proti sociálnemu vylúčeniu,
 • pripravuje návrhy na poskytovanie jednorazových peňažných dávok a vecných dávok sociálnej pomoci na preklenutie nepriaznivej sociálnej situácie občanov mesta v zmysle príslušných všeobecne záväzných nariadení a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov,
 • vyhotovuje posudky o odkázanosti na sociálnu službu a pripravuje rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu,
 • pripravuje návrhy na poskytovanie sociálnych služieb vrátane návrhov zmlúv o poskytovaní sociálnych služieb, organizuje a vykonáva poskytovanie sociálnych služieb,
 • zabezpečuje vyhľadávaciu činnosť a vedie evidenciu občanov, ktorí sú odkázaní na sociálnu intervenciu,
 • na dožiadanie vypracúva stanoviská pre orgány verejnej moci podľa osobitných predpisov (napr. TP. C.s.p.)
 • zastupuje mesto na súdnych konaniach súvisiacich so sociálnoprávnou ochranou detí, sociálnou kuratelou a pozbavením alebo obmedzením spôsobilosti na právne úkony,
 • vedie a organizuje klub dôchodcov,
 • vykonáva úlohy mesta na úseku školstva a vzdelávania okrem personálnych vecí, ekonomiky, rozpočtovania a financovania, najmä sleduje a kontroluje plnenie povinnej školskej dochádzky, vyhodnocuje úlohy mesta pri vytváraní predpokladov na plnenie povinnej školskej dochádzky a navrhuje opatrenia, spolupracuje so školami a školskými zariadeniami v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta pri plnení úloh na úseku vzdelávania vyplývajúcich z osobitných zákonov;
 • zabezpečuje a koordinuje prípravu, aktualizáciu a monitorovanie Plánu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Stupava,
 • pripravuje a pripomienkuje interné predpisy, všeobecne záväzné nariadenia a iné právne podania za oblasť svojej vecnej príslušnosti.