Navigácia

Obsah

Oddelenie všeobecnej a vnútornej správy

Vedúci oddelenia 
Ing. Ľubica Konswaldová

prízemie, kancelária č. 1.02
Tel.: 02 / 6020 0934
e-mail: lubica.konswaldova@stupava.sk

Všetky potrebné informácie a kontakty nájdete v sekcii ako vybaviť.


Oddelenie všeobecnej a vnútornej správy plní najmä tieto úlohy:

 

 • vedie evidenciu všeobecne záväzných nariadení mesta, uznesení mestskej rady a mestského zastupiteľstva,
 • prijíma a odosiela písomné a elektronické podania a vedie registratúrny denník mesta, pokiaľ nie je v tomto organizačnom poriadku uvedené inak,
 • vykonáva správu ústrednej registratúry mesta,
 • plní úlohy na úseku matriky,
 • pripravuje a prostredníctvom Zboru pre občianske záležitosti koordinuje a zabezpečuje výkon občianskych obradov a slávností,
 • plní úlohy na úseku evidencie obyvateľov a poskytuje údaje z evidencie obyvateľstva podľa osobitných predpisov,
 • vykonáva osvedčovanie listín a podpisov na listinách,
 • pripravuje návrhy na pomenovanie nových ulíc,
 • plní úlohy mesta na úseku volieb a referend,
 • pripravuje, realizuje a vyhodnocuje komunitný plán sociálnych služieb mesta, pripravuje, koordinuje a realizuje ďalšie sociálne programy mesta,
 • zabezpečuje a vykonáva sociálnu politiku mesta v rozsahu určenom právnymi predpismi, komunitným plánom sociálnych služieb mesta, ďalšími programovými a koncepčnými dokumentami a politikami mesta, VZN a inými opatreniami mesta najmä v oblasti starostlivosti o ťažko zdravotne postihnutých, seniorov, rodinu a deti a boja proti sociálnemu vylúčeniu,
 • pripravuje návrhy na poskytovanie jednorazových dávok v hmotnej núdzi v zmysle príslušných všeobecne záväzných nariadení a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov,
 • vyhotovuje posudky o odkázanosti na sociálnu službu a pripravuje rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu,
 • pripravuje návrhy na poskytovanie sociálnych služieb vrátane návrhov zmlúv o poskytovaní sociálnych služieb, organizuje a vykonáva poskytovanie sociálnych služieb,
 • vykonáva vyhľadávaciu činnosť a vedie evidenciu občanov, ktorí sú odkázaní na sociálnu intervenciu,
 • vedie evidenciu odídencov ubytovaných na území mesta a administratívne zabezpečuje ich mesačné hlásenia sa na meste, spracúva výkazy oprávnených fyzických a právnických osôb o výške príspevku za ubytovanie odídenca a spracúva jednotný prehľad o uplatnených príspevkoch za ubytovanie a tento zasiela Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky,
 • na dožiadanie vypracúva stanoviská pre orgány verejnej moci podľa osobitných predpisov (napr. Trestný poriadok, Civilný sporový poriadok, Civilný mimosporový poriadok),
 • zastupuje mesto na súdnych konaniach súvisiacich so sociálnoprávnou ochranou detí, sociálnou kuratelou a pozbavením alebo obmedzením spôsobilosti na právne úkony,
 • vykonáva úlohy mesta na úseku školstva a vzdelávania (okrem personálnych vecí, ekonomiky, rozpočtovania a financovania), najmä sleduje a kontroluje plnenie povinnej školskej dochádzky, vyhodnocuje úlohy mesta pri vytváraní predpokladov na plnenie povinnej školskej dochádzky a navrhuje opatrenia, spolupracuje so školami a školskými zariadeniami v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta pri plnení úloh na úseku vzdelávania vyplývajúcich z osobitných zákonov,
 • zabezpečuje prenesený výkon štátnej správy v prvom stupni vo veciach ohrozovania výchovy a vzdelávania maloletého alebo zanedbávania starostlivosti o povinnú školskú dochádzku žiaka,
 • kontroluje kvalitu podávaných jedál v školských jedálňach,
 • prerokúva školský vzdelávací program a výchovný program predkladaný riaditeľmi škôl a školských zariadení mesta Stupava,
 • vedie personálnu agendu riaditeľov škôl a školských zariadení, ktorých zriaďovateľom je mesto a vykonáva ich hodnotenie,
 • vedie evidenciu detí vo veku plnenia povinného predprimárneho vzdelávania a žiakov vo veku plnenia povinnej školskej dochádzky, ktorí majú v meste trvalé bydlisko a vedie evidenciu, v ktorých školách ju plnia,
 • oznamuje obci, v ktorej má žiak trvalé bydlisko, jeho prijatie do základnej školy vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti,
 • rozhoduje v druhom stupni vo veciach, v ktorých v prvom stupni rozhodol riaditeľ materskej školy, ktorej je mesto zriaďovateľom,
 • ako školský úrad vykonáva štátnu správu v druhom stupni vo veciach, v ktorých v prvom stupni rozhodol riaditeľ základnej školy,
 • vydáva organizačné pokyny pre riaditeľov, najmä organizačné pokyny na príslušný kalendárny rok a kontroluje dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti výchovy a vzdelávania s výnimkou podľa § 13 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v oblasti školského stravovania,
 • spracúva štatistické prehľady a výkazy pre MŠVVaŠ SR a Regionálny úrad štátnej správy,
 • organizačne zabezpečuje výberové konania na obsadenie miest riaditeľov škôl a školských zariadení, pripravuje podklady k ich odvolaniu,
 • metodicky usmerňuje a poskytuje odbornú a poradenskú činnosť školám a školským zariadeniam, ktorých je zriaďovateľom, a to najmä v oblastiach riadenia a zabezpečovania výchovnovzdelávacieho procesu, školského stravovania, ustanovovania a činnosti orgánov školskej samosprávy v základných školách, materských školách a v základnej umeleckej škole,
 • zabezpečuje činnosti spojené so zriaďovateľskou pôsobnosťou mesta Stupava a pripravuje podklady vo veciach zriaďovania, spájania a rušenia škôl a školských zariadení,
 • vybavuje sťažnosti a petície občanov a zákonných zástupcov detí a žiakov škôl a školských zariadení v rozsahu vymedzenej odbornej pôsobnosti,
 • spolupracuje s riaditeľmi pri zabezpečovaní personálneho obsadenia škôl a školských zariadení,
 • prerokúva s riaditeľom školy alebo školského zariadenia koncepciu rozvoja školy a správ o výsledkoch výchovno-vzdelávacej činnosti a podmienkach v škole a školskom zariadení,
 • zabezpečuje podklady na zriadenie mestskej školskej rady a ustanovenie orgánov školskej samosprávy,
 • zabezpečuje analýzy a rozbory v oblasti školstva, spracováva a poskytuje informácie v oblasti výchovy a vzdelávania orgánom štátnej správy a verejnosti,
 • spracúva žiadosti zriaďovateľa o granty pre školy a školské zariadenia,
 • spolupracuje pri zabezpečovaní predmetných olympiád a súťaží žiakov a detí,
 • predkladá mestskej školskej rade na vyjadrenie informácie, správy a návrhy podľa § 6 ods. 8 písm. h) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 • zabezpečuje a koordinuje prípravu, aktualizáciu a monitorovanie Plánu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Stupava,
 • poskytuje súčinnosť pri sprístupňovaní informácií podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám,
 • pripravuje a pripomienkuje interné predpisy, všeobecne záväzné nariadenia a iné právne podania za oblasť svojej vecnej príslušnosti,
 • pripravuje podklady pre návrh rozpočtu v rozsahu pôsobnosti oddelenia, sleduje jeho čerpanie a vyhodnocuje plnenie úloh oddelenia podľa schváleného rozpočtu.