Navigácia

Obsah

Prednosta mestského úradu

Ing. Mgr. Zuzana Baligová

1. poschodie, kancelária č. 2.07
Tel.: 02/60200912
e-mail: zuzana.baligova@stupava.sk 

             prednosta@stupava.sk

 

Mestský úrad vedie a jeho prácu organizuje prednosta, ktorý je zamestnancom mesta. Prednostu vymenúva a odvoláva primátor mesta a funkcia sa obsadzuje v súlade so zákonom č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov. Za svoju činnosť zodpovedá primátorovi mesta.

Prednosta mestského úradu plní najmä tieto úlohy: 

 • Mestský úrad vedie a jeho prácu organizuje prednosta mestského úradu (ďalej len „prednosta“), ktorého vymenúva a odvoláva primátor mesta.
 • Prednosta plní úlohy podľa pokynov primátora mesta a zodpovedá mu za svoju činnosť. Počas neprítomnosti prednostu riadi mestský úrad priamo primátor, ak prednosta písomne neurčil vedúceho zamestnanca, povereného zastupovaním.
 • Prednosta priamo riadi, koordinuje a kontroluje činnosť vedúcich oddelení a zamestnancov úseku prednostu.
 • Postavenie, úlohy, spôsob menovania prednostu mestského úradu určuje § 17 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a Štatút mesta Stupava.
 • Prednosta okrem toho najmä:
 • podpisuje spolu s primátorom zápisnice zo zasadnutia mestského zastupiteľstva,
 • zúčastňuje sa zasadnutí mestského zastupiteľstva a mestskej rady s hlasom poradným,
 • organizuje prípravu podkladov na zasadnutia mestskej rady a zasadnutia mestského zastupiteľstva,
 • organizuje vykonávanie rozhodnutí primátora mesta a uznesení mestského zastupiteľstva,
 • zabezpečuje ekonomický, hospodársky a správny chod mestského úradu a vytváranie podmienok pre prácu zamestnancov mesta,
 • zabezpečuje jednotný postup oddelení, vrátane ich spolupráce pri plnení úloh,
 • koordinuje a kontroluje plnenie úloh jednotlivých organizačných útvarov mestského úradu,
 • zodpovedá za účelné a hospodárne využívanie a dodržiavanie pridelených rozpočtových prostriedkov,
 • zabezpečuje dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov a ďalších normatívnych právnych aktov mesta v činnosti mestského úradu,
 • zabezpečuje prenesený výkon štátnej správy na samosprávu najmä z hľadiska dodržiavania zákonnosti a podľa potreby navrhuje opatrenia na zlepšenie ich výkonu,
 • vedie a organizuje operatívne porady a zodpovedá za včasnosť, správnosť a komplexnosť plnenia úloh z nich vyplývajúcich,
 • rozhoduje o tuzemských pracovných cestách zamestnancov mesta,
 • predkladá materiály na rokovania mestského zastupiteľstva a jeho poradných orgánov,
 • zabezpečuje spoluprácu s orgánmi verejnej moci, s inými inštitúciami, ako aj spoluprácu s rozpočtovými a príspevkovými organizáciami mesta v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, s obchodnými spoločnosťami, v ktorých má mesto majetkový podiel, a s inými právnickými osobami, ktorých je mesto zakladateľom, spoluzakladateľom alebo členom,
 • poskytuje súčinnosť kontrolným orgánom pri vykonávaní kontroly, pri prešetrovaní sťažností a petícií občanov,
 • vypracúva pracovné náplne pre priamo riadených zamestnancov a zabezpečuje ich aktualizáciu a navrhuje platové náležitosti priamo riadených zamestnancov,
 • koordinuje prípravu návrhov všeobecne záväzných nariadení a vnútorných predpisov mesta,
 • na základe písomného poverenia primátorom v rámci zvereného úseku vykonáva kontrolu v zmysle smernice o finančnej kontrole a audite,
 • zabezpečuje kontakt poslancov mestského zastupiteľstva a organizačných útvarov mestského úradu pri plnení úloh mestského zastupiteľstva, mestskej rady a komisií mestského zastupiteľstva.