Navigácia

Obsah

Stavebný úrad

Vedúci oddelenia
JUDr. Andrej Šuba

Hlavná č. 8, budova oproti MsÚ
Tel.: 02 / 6020 0930
e-mail: andrej.suba@stupava.sk

Všetky potrebné informácie a kontakty nájdete v sekcii ako vybaviť.
 

Oddelenie územného konania a stavebného poriadku plní najmä tieto úlohy:

 • vedie evidenciu a ukladá rozhodnutia vrátane spisov a iných opatrení vyplývajúcich z činnosti stavebného úradu,
 • vykonáva prenesený výkon štátnej správy na úseku územného rozhodovania a stavebného poriadku,
 • vedie územné konania, okrem územia vojenských obvodov, a vydáva územné rozhodnutia v zmysle platnej legislatívy a v súlade s územným plánom mesta,
 • vedie stavebné konania a vydáva stavebné povolenia na stavby a ich zmeny v zmysle platnej legislatívy a v súlade s územným plánom mesta,
 • povoľuje terénne úpravy,
 • vedie kolaudačné konania a vydáva kolaudačné rozhodnutie na stavby, ktoré vyžadovali stavebné povolenie, povoľuje zmeny v užívaní stavby,
 • nariaďuje údržbu stavby, nevyhnutné úpravy a zabezpečovacie práce na stavbe alebo stavebnom pozemku, na terénnych úpravách a zariadeniach, nariaďuje alebo povoľuje odstraňovanie stavieb, terénnych úprav a zariadení,
 • vydáva súhlas na povolenie stavby špeciálnym stavebným úradom, zabezpečuje výkon štátneho stavebného dohľadu,
 • zabezpečuje výkon rozhodnutí podľa správneho poriadku,
 • vykonáva stavebný úrad pri drobných stavbách, stavebných úpravách a udržiavacích prácach,
 • vykonáva štátny stavebný dohľad.