Navigácia

Obsah

Stavebný úrad

Hlavná č. 8, budova oproti MsÚ
 

Podľa nového organizačného poriadku Mestského úradu Stupava - úplné znenie - platného od 01.05.2024, Stavebný úrad spadá pod oddelenie územného rozvoja a životného prostredia. pdf. 

Vedúci oddelenia územného rozvoja, životného prostredia a stavebného úradu: Róbert Bujna

Všetky potrebné informácie a kontakty nájdete v sekcii ako vybaviť.

Oddelenie územného konania a stavebného poriadku plní najmä tieto úlohy:

 • . V oblasti územného rozhodovania a stavebného poriadku zabezpečuje:

 • územné konanie a pripravuje územné rozhodnutia, ich zmeny a rozhodnutia o stavebnej uzávere v zmysle platnej legislatívy a v súlade s územným plánom mesta,
 • vyjadrenia podľa § 120 stavebného zákona,
 • interné vyjadrenia k spojeným územným a stavebným konaniam,
 • spojené územné a stavebné konania a pripravuje povolenia na stavby a ich zmeny,
 • vedie stavebné konania a vydáva stavebné povolenia na stavby a ich zmeny v zmysle platnej legislatívy a v súlade s územným plánom mesta,
 • povoľuje terénne úpravy,
 • kolaudačné konania a pripravuje kolaudačné rozhodnutia na stavby, ktoré vyžadovali stavebné povolenie, povoľuje zmeny v užívaní stavby,
 • nariaďuje údržbu stavby, nevyhnutné úpravy a zabezpečovacie práce na stavbe alebo stavebnom pozemku a na terénnych úpravách a zariadeniach, nariaďuje alebo povoľuje odstraňovanie stavieb, terénnych úprav a zariadení,
 • prípravu rozhodnutí o vyprataní stavby,
 • prípravu rozhodnutí o nariadení urobiť nápravu na stavbe, zastaviť práce na stavbe a zrušiť stavebné povolenie,
 • prípravu rozhodnutí o rozsahu oprávnenia zamestnancov stavebného úradu vstupovať na pozemky a stavby a rozhodnutí o opatreniach na susednom pozemku alebo stavbe,
 • prípravu vyvlastňovacieho konania a prípravu vyvlastňovacieho rozhodnutia,
 • prípravu rozhodnutí o zrušení vyvlastňovacieho rozhodnutia,
 • prijímanie ohlásení pri drobných stavbách, pri stavebných úpravách, ktorými sa nemení vzhľad stavby a pri niektorých udržiavacích prácach,
 • oznámenia podľa § 57 stavebného zákona,
 • vydáva súhlas k povoleniu stavby špeciálnym stavebným úradom, zabezpečuje výkon štátneho stavebného dohľadu,
 • vedie stavebné konania a vydáva stavebné povolenia na komunikácie podľa osobitného predpisu a ich zmeny v zmysle platnej legislatívy a v súlade s územným plánom mesta,
 • prípravu rozhodnutí o povolení a kolaudácii informačných, reklamných a propagačných zariadení, ak sú spojené so stavbou alebo pozemkom,
 • kolaudačné konanie a povoľuje zmeny v užívaní stavby,
 • vykonáva štátny stavebný dohľad podľa osobitného predpisu,
 • vedie konania a vydáva rozhodnutia na základe zistení štátneho stavebného dohľadu,
 • prejednáva priestupky a iné správne delikty proti stavebnému poriadku podľa osobitného predpisu a zabezpečuje výkon rozhodnutí podľa správneho poriadku, zabezpečuje ich údržbu, opravy a upratovanie, ak nie sú tieto údržby a opravy zabezpečované prevádzkovateľmi alebo užívateľmi budov, alebo nie sú zabezpečené inými zmluvnými vzťahmi s tretími osobami,
 • plní ďalších úloh súvisiacich s výkonom prenesenej štátnej správy podľa osobitných predpisov,
 • pripravuje a pripomienkuje interné predpisy, všeobecne záväzné nariadenia a iné právne podania za oblasť svojej vecnej príslušnosti.
 • B. V oblasti obslužných činností zabezpečuje:

 • evidenciu prijatej a odoslanej pošty stavebného úradu, expedovanie pošty,
 • zakladanie doručeniek do spisov,
 • overovanie právoplatností územných, stavebných, kolaudačných rozhodnutí,
 • overovanie projektovej dokumentácie, ktorá je podkladom pre územné rozhodnutie, stavebné povolenie, kolaudačné rozhodnutie a rozhodnutie o zmene stavby pred dokončením,
 • overovanie jednoduchého situačného výkresu v zmysle § 57 stavebného zákona,
 • pomocné a doplnkové administratívne práce,
 • archiváciu spisov v súlade s registratúrnym poriadkom,
 • evidenciu stavebných povolení a kolaudačných rozhodnutí a iných rozhodnutí a opatrení a s nimi súvisiacej dokumentácie,
 • styk s účastníkmi konania vo veci predloženia spisu na nahliadnutie, legitimovanie účastníka konania a vyhotovenie úradného záznamu o nahliadnutí do spisu,
 • odovzdanie právoplatných stavebných povolení na príslušný referát mesta Stupava pre potreby vyrubenia poplatku za rozvoj.

Pracovníci stavebného úradu:

Adriana Rompfová 02 / 6020 0950 adriana.rompfova@stupava.sk
Ing. Karin Farkašová 02 / 6020 0927 karin.farkasova@stupava.sk
Ing. Estera Herrmannová 02 / 6020 0929 estera.herrmannova@stupava.sk
Ing. Martina Kalaberová 02 / 6020 0928 martina.kalaberova@stupava.sk
Neobsadené