Navigácia

Obsah

OBECNÉ A MESTSKÉ NOVINY

Mesto Stupava má viac ako tridsaťročnú tradíciu vydávania obecných/mestských novín. Spolu s okresným mestom Malacky sa tak zaraďuje medzi dve mestá na Záhorí (s výnimkou Skalice) s najdlhšou samosprávnou vydavateľskou kontinuitou. Zachované periodiká sú cenným zdrojom informácií o živote v Stupave počas uplynulých troch desaťročí.

Štatút mestských novín pdf. Typ: PDF dokument, Velkosť: 278.71 kB

Cenník inzercie na rok 2024 pdf. Typ: PDF dokument, Velkosť: 607.76 kB

Inzertné tlačivo 2024 pdf. Typ: PDF dokument, Velkosť: 68.04 kB

STUPAVSKÉ NOVINY

Mesto Stupava začalo opätovne vydávať vlastné noviny v roku 2019 pod názvom Stupavské noviny. Prvé číslo vyšlo v apríli 2019 a ďalšie vždy v polovici nasledujúceho mesiaca ako mesačník v náklade 6 tisíc kusov.
Stupavské noviny sú zaregistrované v zozname periodickej tlače Ministerstva kultúry Slovenskej republiky pod číslom EV
5773/19 ISSN 1339-9136 podľa zákona NR SR č. 265/2022 Z .z. o vydavateľoch publikácií a o registri v oblasti médií a audiovízie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o publikáciách).
Noviny sa vydávajú za účelom sprostredkovávania informácií o spoločenskom, kultúrnom, športovom a politickom dianí na území mesta Stupavy pre obyvateľov mesta Stupavy. Do každej schránky ich do troch pracovných dní od ich vytlačenia distribuuje Slovenská pošta, a. s. Redakčná rada schválená mestským zastupiteľstvom vykonáva okrem dohľadu nad obsahom aj kompletnú redakčnú činnosť, teda tvorí a spracováva príspevky tvoriace obsah novín.

Zloženie redakčnej rady od 15.3.2023:

PhDr. Stanislav Rumann, PhDr. Eva Švoňavová, Mgr. Silvia Blahútová Nagyová, Mgr. Erika Piesecká

Predsedsedníčka redakčnej rady: Mgr. Erika Piesecká

Šéfredaktor:  PhDr. Eva Švoňavová
Fotografie: Peter Kubička
Grafické spracovanie: Ing. Matej Kotuľa
Tlač: Petit Press, a. s.

 

HARMONOGRAM VYCHÁDZANIA STUPAVSKÝCH NOVÍN V ROKU 2024

ČÍSLO 2/3 FEBRUÁR/MAREC uzávierka 2. 2. distribúcia 23. 2.

ČÍSLO 4 APRÍL uzávierka 25. 3. distribúcia 12. 4.

ČÍSLO 5 MÁJ uzávierka 3. 5. distribúcia 24. 5.

ČÍSLO 6/7 JÚN/JÚL uzávierka 4. 6. distribúcia 28. 6.

ČÍSLO 8/9 AUGUST/SEPTEMBER uzávierka 11. 9. distribúcia 27. 9.

ČÍSLO 10 OKTÓBER uzávierka 7. 10. distribúcia 25. 10.

ČÍSLO 11 NOVEMBER uzávierka 5. 11. distribúcia 22. 11.

ČÍSLO 12/1 DECEMBER/JANUÁR uzávierka 27. 11. distribúcia 13. 12.

                                     Aktuálne číslo 

                        Stupavské noviny -  Jún 2024 pdf. Typ: PDF dokument, Velkosť: 18.73 MB

                                                      Stupavské noviny                                         

                                  Z histórie 

Stupavské noviny 1/2015Prvé číslo Stupavských novín vyšlo 27. 2. 2015, zameranie periodika je prinášať informácie zo samosprávy, z kultúrneho, spoločenského a športového  života v Stupave. Noviny zmenou názvu získali aj novú hlavičku a celový grafický dizajn. Novinkou bolo aj  personálne posilnenie a profesionalizácia redakcie, ktorá sa skladala zo šéfredaktora, externého redaktora a grafičky. Grafické práce boli zabezpečované s novým technickým vybavením internou formou. Adresné a pravidelné doručovanie do poštových schránok domácností zabezpečovali externí doručovatelia. Redakčná rada mala trojčlenné zastúpenie z radov profesionálov z oblasti publicistiky a kultúry. Koncom roku 2016 redakčná rada zanikla, prerušila sa aj spolupráca s externou jazykovou korektorkou. Z dôvodu nepridelenia finančných zdrojov bol vydavateľ nútený dočasne zastaviť aj vydávanie Stupavských novín. V roku 2017 vyšlo jediné číslo v januári, rozširované voľnou distribúciou bez doručovania do poštových schránok.   

 • Názov: 2015 – 2017, Stupavské noviny
 • Podnázov:
 • Vydavateľ: 2015, mesto Stupava; 2015 – 2017, Mestské kultúrne a informačné centrum Stupava
 • Náklad: 1999 – 2014, neuvedené; 2015 – 2017, 5 500 kusov
 • Šéfredaktor: 2015 – 2017, Milan Greguš
 • Redaktorka: 2015 – 2017, Daša Čejková (externá spolupráca)
 • Redakčná rada: 2016, Mgr. Jana Čevelová, Mgr. Ján Krempaský, PhDr. Anna Rácová, CSc.
 • Jazykové korektúry: 2015 – 2016, Oľga Vyhlidalová
 • Grafická spolupráca: 2015 – 2017, Martina Mitická        
 • Tlač: 2015 – 2017, Petit Press
 • Periodicita: mesačník
 • Formát: 2015 – 2017, A3
 • Počet strán: 16 – 28 strán

                

PODPAJŠTÚNSKE ZVESTI

Podpajštúnske zvesti 0/1999Mesačník Podpajštúnske zvesti začal vychádzať v roku 1999, ambíciou vydavateľa bolo prostredníctvom novín prinášať informácie z regiónu pod hradom Pajštún. Z oslovených samospráv sa stali obsahovými prispievateľmi obce  Záhorská Bystrica, Zohor, Marianka a Borinka. V roku 2011 prešli Podpajštúnske zvesti výraznou zmenou. Noviny získali po prvý krát plnofarebnú tlač, zväčšený formát, novú hlavičku a   celkový grafický redizajn. Redakcia a jej spolupracovníci prešli personálnymi zmenami. V roku 2015 noviny zanikli, ich pokračovateľom je mesačník s názvom Stupavské noviny.

 • Názov: 1999 – 2014, Podpajštúnske zvesti
 • Podnázov: 1999 – 2004, Mesačník pre ľudí dobrej vôle žijúcich v kraji pod Pajštúnom; 2011 – 2014, Mesačník o živote obyvateľov Stupavy
 • Vydavateľ: 1999 – 2014, Mestské kultúrne a informačné centrum Stupava
 • Náklad: 1999 – 2014, neuvedené
 • Šéfredaktor: 1999 – 2010, Mgr. Pavel Slezák; 2011 – 2012, nevedené; 2013, Nina Lednická; 2014, Lucia Menclová
 • Redakčná rada: 1999 – 2014, neuvedené
 • Grafická spolupráca: 1999 – 2010, Peter Rác; 2011 – 2012, Martin Muráni, Ľudmila Mihalovičová; 2013 – 2014, Ľudmila Mihalovičová, Kristína Žovinková
 • Tlač: 1999 – 2010, Kníhtlač Gerthofer; 2011 – 2014, Petit Press
 • Periodicita: mesačník mesačník, periodicita bola s výnimkou rokov 2012 – 2014 nepravidelná
 • Formát, počet strán: 1999 – 2010, A4, 16 strán; 2011 – 2014, A3, 12 strán

 

 

STUPAVAN

Stupavan 1/1984Mesto Stupava začalo vydávať vlastné noviny v roku 1984 s názvom Stupavan a podnázvom Informačný spravodaj obce Stupava. Prvé tri ročníky mali formát A5, graficky jednotnú obálku z farebného polokartónu,  vnútro tvoril papier formátu A4 s jedným lomom, ČB obojstranná tlač. Po prechode na väčší formát tlače sa znížil počet strán z pôvodných 20 na 6, neskôr iba na 4. Obecné noviny po získaní mestského štatútu Stupavy  sa v roku 1989 zmenili na mestské noviny.  Od roku 1996 mal Stupavan samostatnú Inzertnú prílohu, o dva roky neskôr bola premenovaná na Inzertné novinky. Periodikum Stupavan bol v tiráži uvádzaný  ako mesačník, v skutočnosti počet vydaných čísiel v jednotlivých rokoch kolísal, počas roka vychádzali aj dvojčísla. S výnimkou rokov 1990 - 1993 bol Stupavan  nepredajný, v rokoch 1999 – 2001 vychádzal ako príloha periodika  Podpajštúnske zvesti.

 • Názov: 1984 – 2001, Stupavan
 • Podnázov: 1984 – Informačný spravodaj obce Stupava; 1990 – 1997, Mesačník o Stupave a Stupavčanoch
 • Vydavateľ: 1984 – 1989, Miestne osvetové stredisko v Stupave; 1989 – 1993, Mestské kultúrne stredisko v Stupave; 1994 – 2001, mesto Stupava
 • Náklad: 1984 – 1997, neuvedené; 1998 – 2001, 1500 kusov
 • Šéfredaktor: 1984 – 1991, neuvedené; 1992 – 2001, Mgr. Pavel Slezák
 • Redakčná rada: 1984 – 1986, Ing. Arpád Osvald (predseda), Vladimír Mencl, PhDr. Anna Rácová, Ing. Dušan Paulík, Božena Jaderková, Ladislav Kudijovský, Jozef Daráš, Miroslav Puškáč; 1986 – 1995, neuvedené; 1996 – 1998, Ing. Anton Daráš (predseda), Ing. Božena Jankovíchová, Ing. Ľuboš Ivica, Anastázia Lachkovičová, Ing. Jozef Ukropec, Ing. ŠtefanTurek, Pavel Slezák; 1999, Ing. Anton Daráš (predseda), Pavel Slezák; 2000 – 2001, neuvedené    
 • Grafická spolupráca: 1984 – 1993, neuvedené; 1994 – 1996, flashPRESS, v.o.s.; 1999 – 2001, Peter Rác
 • Tlač: 1984 – 1993, neuvedené; 1994 – 1996, flashPRESS, v.o.s.; 1999 – 2001, Kníhtlač Gerthofer
 • Periodicita: mesačník, periodicita bola nepravidelná
 • Formát, počet strán: 1984 – 1986, A5, 20 strán; 1987 – 1989, A4, 6 strán; 1989 – 1998, A4, 8 strán; 1999 – 2001, A4, 4 strany