Navigácia

Obsah

 Štatút mesta

Mestské zastupiteľstvo v Stupave vychádzajúc zo samostatnej pôsobnosti danej čl. 67 a 68 Ústavy Slovenskej republiky a podľa § 24 ods. 1 písm. c) a § 11 ods. 4 písm. k) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZObZ") schvaľuje tento

 

ŠTATÚT MESTA STUPAVA

Dodatok č. 1 k štatútu mesta Stupava – tu na stiahnutie.pdf; tu na stiahnutie.doc

Dodatok č. 2 k štatútu mesta Stupava – tu na stiahnutie.pdf

 

Čl. 1 – Úvodné ustanovenie
Čl. 2 – Postavenie a pôsobnosť mesta
Čl. 3 – Symboly mesta Stupava
Čl. 4 – Územie mesta
Čl. 5 – Obyvatelia mesta
Čl. 6 – Samospráva mesta
Čl. 7 – Vzťah mesta a štátu
Čl. 8 – Všeobecne záväzné nariadenia mesta
Čl. 9 – Financovanie mesta
Čl. 10 – Majetok mesta
Čl. 11 – Rozpočet mesta
Čl. 12 – Orgány mesta
Čl. 13 – Mestské zastupiteľstvo
Čl. 14 – Úlohy mestského zastupiteľstva
Čl. 15 – Primátor mesta
Čl. 16 – Zástupca primátora mesta
Čl. 17 – Mestská rada
Čl. 18 – Komisie mestského zastupiteľstva
Čl. 19 – Mestský úrad
Čl. 20 – Prednosta mestského úradu
Čl. 21 – Hlavný kontrolór mesta
Čl. 22 – Mestská polícia
Čl. 23 – Rozpočtové a príspevkové organizácie 
Čl. 24 – Miestne referendum mesta Stupava
Čl. 25 – Poslanci mestského zastupiteľstva
Čl. 26 – Práva a povinnosti poslancov
Čl. 27 – Spolupráca miest a obcí
Čl. 28 – Vzťahy s orgánmi štátu, s právnickými a fyzickými osobami, s politickými stranami   
              a hnutiami a občianskymi združeniami

Čl. 29 – Čestné občianstvo mesta Stupava
Čl. 30 – Cena mesta Stupava
Čl. 31 – Cena primátora
Čl. 32 – Odmeny
Čl. 33 – Kronika mesta
Čl. 34 – Pomoc obyvateľom pri mimoriadnych situáciách
Čl. 35 – Pomoc mesta pri mimoriadnych situáciách
Čl. 36 – Spoločné a záverečné ustanovenia
              Zobrazenie symbolov mesta

hore

 


Článok 1
Úvodné ustanovenie
 1. Štatút mesta Stupava upravuje najmä postavenie a pôsobnosť mesta, orgány mesta a ich pôsobnosť, práva a povinnosti obyvateľov mesta, základné zásady hospodárenia a financovania, nakladania s majetkom mesta, rieši tiež širšie vzťahy mesta, symboly mesta, udeľovanie čestného občianstva , ocenenia mesta a odmien.
 2. Štatút mesta Stupava (ďalej len „Štatút mesta") je základným normatívno – právnym a organizačným predpisom mesta Stupava.

Hore

 

 

Článok 2
Postavenie a pôsobnosť mesta
 1. Mesto Stupava (ďalej len „mesto") je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, združujúci občanov, ktorí majú na jeho území trvalý pobyt. Mesto je právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami.
 2. Základnou úlohou mesta pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj jeho územia a potreby jeho obyvateľov. Mestu pri jeho výkone samosprávy možno ukladať povinnosti a obmedzenia len zákonom a na základe medzinárodnej zmluvy 1).
 3. Mesto má právo združovať sa s inými mestami a obcami v záujme dosiahnutia spoločného prospechu.
 4. Názov mesta určuje alebo mení vláda Slovenskej republiky so súhlasom mesta.

 Hore

 

 

Článok 3
Symboly mesta Stupava
 • Mesto má právo na vlastné mestské symboly a používa ich pri výkone samosprávy.
  Mestské symboly sú:
  a) erb mesta,
  b) vlajka mesta,
  c) pečať mesta.
 • Symboly možno vyobrazovať a používať len so súhlasom mesta. /§ 1b)ZObZ/
 • Opis symbolov:
  Erb mesta – v červenom štíte strieborný ľavošikmý, v ľavom hornom rohu sa strácajúci krížový tĺčik vsunutý do zlatého mažiaru, sprevádzaného vpravo hore zlatou zlatostredou zelenokališnou štvorlupeňovou ružičkou na ľavošikmej zelenej listnatej stopke. Znamenie je vložené do dolu zaobleného, tzv. neskorogotického, či tiež španielskeho heraldického štítu.
  Erb mesta sa používa:
  • na pečatidle mesta, 
  • na insígniách primátora, 
  • na listinách o udelení čestného občianstva mesta, ceny mesta a uznaniach mesta, 
  • na budovách, kde má sídlo mestský úrad, 
  • na označenie katastrálneho územia mesta, 
  • v rokovacích miestnostiach orgánov mesta, 
  • na preukazoch poslancov mestského zastupiteľstva ako aj zamestnancov mesta, 
  • na rovnošatách zamestnancov mestskej polície a mestského hasičského zboru, 
  • na označenie vozidiel mesta, mestskej polície a mestského hasičského zboru. 
    Subjekty používajúce erb mesta vyššie uvedeným spôsobom sú oslobodené od platenia
    poplatkov za používanie erbu.
  • Listiny s erbom mesta sa používajú len vtedy, ak obsahujú nariadenia, uznesenia alebo
    rozhodnutia orgánov mesta, alebo ak osvedčujú dôležité skutočnosti alebo oprávnenia. 
    V bežnom korešpondenčnom styku sa zásadne erb mesta nepoužíva. Listový papier
    s vyobrazeným erbom používa výlučne primátor. 
  • Za správne zaobchádzanie s erbom mesta a za jeho ochranu zodpovedá tá fyzická
    alebo právnická osoba, ktorá ho použila alebo používa. Každý je povinný strpieť na výzvu
    odstránenie neoprávnene alebo nesprávne použitého erbu mesta. 

    Vlajka mesta pozostáva z piatich pozdĺžnych pruhov vo farbách žltej, červenej, bielej,
    červenej a žltej. Vlajka má pomer strán 2:3 a ukončená je lastovičím chvostom, t.j.
    zástrihom siahajúcim do tretiny jej listu. 
  • Vlajku mesta používa primátor a mestské zastupiteľstvo pri slávnostných a oficiálnych
    príležitostiach mestského, resp. štátneho charakteru a to vyvesením na budovách,
    v ktorých sídlia, prípadne v miestnostiach, kde sa koná slávnostné zhromaždenie. Výzvu
    na použitie vlajky vydáva primátor, ktorý zároveň určí spôsob a trvanie výzdoby. 
  • Vlajka mesta sa môže používať aj vo verejných sprievodoch a pri príležitosti vnútornej
     výzdoby miestností a siení, ktoré sú prístupné verejnosti. 
  • Ak sa pri výzdobe používa štátna vlajka Slovenskej republiky a mestská vlajka spoločne,
    sú umiestnené v rovnakej výške vedľa seba, pričom štátna vlajka je umiestnená
    z čelného pohľadu vľavo. 
  • Pri používaní a vyvesovaní vlajky musia byť dodržiavané nasledujúce pravidlá :
  - vlajka sa nesmie používať poškodená ani zašpinená a nesmie sa uväzovať do ružice,
  - na vlajke nesmie byť žiadny text, vyobrazenie, obraz, znak alebo odznak, kytica,
    smútočný závod a pod.
    Za správne zaobchádzanie s vlajkou mesta a za jej ochranu zodpovedá tá fyzická alebo 
    právnická osoba, ktorá ju použila alebo používa.
    Pečať mesta je okrúhla, uprostred s obecným symbolom a kruhopisom MESTO 
   STUPAVA. Pečať má priemer 35 mm, čo je v súlade s domácimi zvyklosťami a predpismi
    o používaní pečiatok s obecnými symbolmi. 
  • Pečať mesta sa používa pri slávnostných príležitostiach – udelenie čestného občianstva,
    na pečatenie významných listín, dokumentov a pod. 
  • Pečať mesta uschováva primátor.
    Podrobné a záväzné vyobrazenie symbolov mesta tvorí prílohu tohto štatútu.

 Hore

 

 

Článok 4
Územie mesta
 1. Územie mesta je územný celok, ktorý tvorí súbor katastrálnych území:
  a) katastrálne územie Stupava,
  b) katastrálne územie Mást 1
  c) katastrálne územie Mást 2
  d) katastrálne územie Mást 3
  e) katastrálne územie Záhorská Bystrica 2,
  f) katastrálne územie Záhorská Bystrica 3.
 2. Mesto zriaďuje, zrušuje, rozdeľuje alebo zlučuje s inými obcami vláda nariadením. Rozhodnúť o tom možno iba so súhlasom mesta a na základe stanoviska Krajského úradu v Bratislave.
 3. O inej zmene územia mesta ako v ods. 2 tohto článku rozhoduje so súhlasom mesta krajský úrad, ak osobitný zákon neustanovuje inak 2).
 4. Územie mesta sa člení na dve časti:
  a) Stupavu,
  b) Mást.
 5. Mesto určuje a mení nariadením názvy ulíc a iných verejných priestranstiev, pričom prihliada na históriu mesta, na významné nežijúce osobnosti a pod.
 6. Mesto určuje stavbám súpisné číslo a orientačné číslo, vedie evidenciu súpisných čísiel a udržiava ju v súlade so skutočným stavom.

 Hore

 

 

Článok 5
Obyvatelia mesta
 1. Obyvateľom mesta je osoba, ktorá má na území mesta trvalý pobyt 3).
 2. Obyvateľ mesta sa zúčastňuje na samospráve mesta.
  Má právo najmä :
  a) voliť orgány samosprávy mesta a byť zvolený do orgánu samosprávy mesta, 
  b) hlasovať o dôležitých otázkach života a rozvoja mesta (miestne referendum),
  c) zúčastňovať sa na zhromaždeniach obyvateľov mesta a vyjadrovať na nich svoj názor a zúčastňovať sa na zasadnutiach mestského zastupiteľstva,
  d) obracať sa so svojimi podnetmi a sťažnosťami na orgány mesta,
  e) používať obvyklým spôsobom mestské zariadenia a ostatný majetok mesta slúžiaci
      na verejné účely,
  f) požadovať súčinnosť pri ochrane svojej osoby a rodiny a svojho majetku
     nachádzajúceho sa v meste,
  g) požadovať pomoc v čase náhlej núdze, najmä prístrešie, stravu a inú materiálnu pomoc
      a to nielen obyvateľ mesta, ale i osoby nachádzajúce sa v danom čase na území
      mesta.
 3. Obyvateľ mesta sa podieľa na rozvoji a zveľaďovaní mesta a poskytuje pomoc orgánom mesta. V súvislosti s tým je povinný:
  a) ochraňovať majetok mesta a podieľať sa na nákladoch mesta, 
  b) podieľať sa na ochrane a zveľaďovaní životného prostredia v meste, vykonávať menšie
      obecné služby organizované mestom, ktoré sú určené pre zlepšenie života, životného
     prostredia, ekonomických podmienok a sociálnych podmienok obyvateľov mesta a sú
     vykonávané v záujme mesta.
  c) napomáhať udržiavať poriadok v meste,
  d) poskytovať podľa svojich schopností a možností osobnú pomoc pri likvidácii
      a na odstraňovaní následkov živelnej pohromy alebo havárie v meste.
 4. Na samospráve mesta, okrem práva voliť a byť volený do orgánov mesta a hlasovať o dôležitých otázkach života a rozvoja mesta, má právo podieľať sa aj ten, kto:
  a) má na území mesta nehnuteľný majetok alebo v meste platí miestnu daň alebo miestny
      poplatok,
  b) je v meste prihlásený na prechodný pobyt,
  c) má čestné občianstvo mesta.

 Hore

 

 

Článok 6
Samospráva mesta
 1. Mesto samostatne rozhoduje a uskutočňuje všetky úkony súvisiace so správou mesta a jeho majetku, všetky záležitosti, ktoré ako jeho samosprávnu pôsobnosť upravuje osobitný zákon, ak takéto úkony zákon nezveruje štátu, alebo inej právnickej alebo fyzickej osobe.
 2. Samosprávu mesta vykonávajú obyvatelia mesta prostredníctvom:
  a) orgánov mesta,
  b) miestnym referendom,
  c) zhromaždením obyvateľov mesta.
 3. Mesto pri výkone samosprávy najmä :
  a) vykonáva úkony súvisiace s riadnym hospodárením s hnuteľným a nehnuteľným
      majetkom mesta a s majetkom vo vlastníctve štátu prenechaným mestu do užívania, 
  b) zostavuje a schvaľuje rozpočet mesta a záverečný účet mesta, 
  c) rozhoduje vo veciach miestnych daní a miestnych poplatkov a vykonáva ich správu, 
  d) usmerňuje ekonomickú činnosť v meste, a ak tak ustanovuje osobitný predpis, vydáva súhlas, záväzné stanovisko, stanovisko alebo vyjadrenie k podnikateľskej a inej činnosti právnických osôb a fyzických osôb a k umiestneniu prevádzky na území mesta, vydáva záväzné stanoviská k investičnej činnosti v meste, 
  e) zabezpečuje výstavbu a údržbu a vykonáva správu miestnych komunikácií, verejných
      priestranstiev, mestského cintorína, kultúrnych, športových a ďalších mestských
      zariadení, kultúrnych pamiatok, pamiatkových území a pamätihodností mesta, 
  f) zabezpečuje verejnoprospešné služby, najmä nakladanie s komunálnym odpadom
    a drobným stavebným odpadom 5), udržiavanie čistoty v meste, správu a údržbu
    verejnej zelene a verejného osvetlenia, zásobovania vodou, odvádzanie odpadových vôd,
    nakladanie s odpadovými vodami zo žúmp a miestnu verejnú dopravu, 
  g) utvára a chráni zdravé podmienky a zdravý spôsob života a práce obyvateľov mesta,
     chráni životné prostredie, ako aj utvára podmienky na zabezpečovanie zdravotnej
    starostlivosti, na vzdelávanie, kultúru, osvetovú činnosť, záujmovú umeleckú činnosť,
    telesnú kultúru a šport, 
  h) plní úlohy na úseku ochrany spotrebiteľa 6) a utvára podmienky na zásobovanie mesta,
     určuje nariadením pravidlá času predaja v obchode, času prevádzky služieb a spravuje
     trhoviská, 
  i) obstaráva a schvaľuje územnoplánovaciu dokumentáciu sídelných útvarov a zón,
     koncepciu rozvoja jednotlivých oblastí života mesta, obstaráva a schvaľuje programy
     rozvoja bývania a spolupôsobí pri utváraní vhodných podmienok na bývanie, 
  j) vykonáva vlastnú investičnú činnosť a podnikateľskú činnosť v záujme zabezpečenia
     potrieb obyvateľov mesta a rozvoja mesta, 
  k) zakladá, zriaďuje, zrušuje a kontroluje podľa osobitných predpisov svoje rozpočtové
      a príspevkové organizácie, iné právnické osoby a zariadenia, 
  l) organizuje miestne referendum o dôležitých otázkach života a rozvoja mesta, 
  m) zabezpečuje verejný poriadok v meste, nariadením môže ustanoviť činnosti, ktorých
       vykonávanie je zakázané alebo obmedzené na určitý čas alebo na určitom meste, 
  n) zabezpečuje ochranu kultúrnych pamiatok v rozsahu podľa osobitných
      predpisov 7) a dbá o zachovanie prírodných hodnôt, 
  o) plní úlohy na úseku sociálnej pomoci v rozsahu podľa osobitného predpisu 8)
  p) vykonáva osvedčovanie listín a podpisov na listinách, 
  q) vedie mestskú kroniku v slovenskom jazyku, za jej obsah zodpovedá kronikár, pričom ročné zápisy podpisuje primátor.
 4. Ak osobitný zákon pri úprave pôsobnosti mesta neustanovuje, že ide o výkon prenesenej pôsobnosti štátnej správy platí, že ide o výkon samosprávnej pôsobnosti mesta.
 5. Mesto spolupracuje pri plnení úloh samosprávy a v záujme svojho rozvoja s politickými stranami a politickými hnutiami, s občianskymi združeniami a inými právnickými osobami, ako aj s fyzickými osobami pôsobiacimi v meste.

 Hore

 

 

Článok 7
Vzťah mesta a štátu
 1. Na mesto možno zákonom preniesť niektoré úlohy štátnej správy, ak je ich plnenie týmto spôsobom racionálnejšie a efektívnejšie. S prenesením úloh na mesto štát poskytuje mestu potrebné finančné a iné materiálne prostriedky.
 2. Výkon štátnej správy prenesený na mesto zákonom, riadi a kontroluje vláda. Mesto pri rozhodovaní o právach a povinnostiach fyzických osôb a právnických osôb vo veciach preneseného výkonu štátnej správy koná podľa osobitných zákonov a predpisov, v ostatných prípadoch sa riadi aj uzneseniami vlády a internými normatívnymi aktmi ministerstiev a iných ústredných orgánov štátnej správy.
 3. Mesto podlieha dozoru štátu v rozsahu vymedzenom osobitnými zákonmi.9)

 Hore

 

 

Článok 8
Všeobecne záväzné nariadenia mesta
 1. Mesto môže vo veciach územnej samosprávy vydávať všeobecne záväzné nariadenia (ďalej len nariadenia). Nariadenie nesmie byť v rozpore s Ústavou SR, ústavnými zákonmi, zákonmi a medzinárodnými zmluvami, s ktorými vyslovila súhlas Národná rada Slovenskej republiky a ktoré boli ratifikované a vyhlásené spôsobom ustanoveným zákonom.
 2. Vo veciach, v ktorých mesto plní úlohy štátnej správy, môže vydávať nariadenie len na základe splnomocnenia zákonom a v jeho medziach. Takéto nariadenie nesmie byť v rozpore s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, medzinárodnými zmluvami, ktoré boli ratifikované a vyhlásené spôsobom ustanovenými zákonom, so zákonmi, s nariadeniami vlády, so všeobecne záväznými predpismi ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy.
 3. Nariadenie sa musí vyhlásiť. Vyhlásenie sa vykoná vyvesením nariadenia na úradnej tabuli v meste najmenej na 15 dní, účinnosť nadobúda pätnástym dňom od vyvesenia, ak v ňom nie je ustanovený neskorší začiatok účinnosti. V prípade živelnej pohromy alebo všeobecného ohrozenia, ak je to potrebné na odstraňovanie následkov živelnej pohromy alebo na zabránenie škodám na majetku, možno určiť skorší začiatok účinnosti nariadenia.
 4. Nariadenia musia byť prístupné na Mestskom úrade v Stupave a zverejňujú sa spôsobom v meste obvyklým a aj na internetovej stránke mesta.

 Hore

 

 

Článok 9
Financovanie mesta
 1. Mesto financuje svoje potreby predovšetkým z vlastných príjmov, zo štátnych dotácií, ako aj z ďalších zdrojov. Vlastnými príjmami v rozsahu podľa osobitných predpisov sú:
  a) príjmy z majetku mesta a z majetku prenechaného mestu do užívania (nájmu),
  b) výnosy z miestnych daní a miestnych poplatkov,
  c) podiely na daniach v správe štátu,
  d) výnosy z pokút uložených za priestupky,
  e) iné príjmy.
 2. Mesto môže na plnenie svojich úloh použiť návratné zdroje financovania a prostriedky mimorozpočtových peňažných fondov.
 3. Na plnenie rozvojového programu mesta alebo na plnenie inej úlohy, na ktorej má štát záujem, možno mestu poskytnúť štátnu dotáciu. Použitie je preskúmateľné štátnym orgánom podľa osobitných predpisov.
 4. Mestu, ktorému vlastné príjmy nepostačujú na plnenie úloh samosprávy, možno poskytnúť štátnu dotáciu podľa normatívu určeného vládou.
 5. Mesto môže svoje úlohy financovať aj z prostriedkov združených s inými občami, so samosprávnymi krajmi a s inými právnickými a fyzickými osobami.
 6. Mesto si môže na plnenie svojich úloh zriadiť mimorozpočtové peňažné fondy.
  Na plnenie úloh spoločných pre viac obcí alebo z iného dôvodu, môžu mestá a obce zriadiť spoločný fond. Správu fondu vykonáva rada fondu ustanovená obcami, ktoré fond zriadil, a to podľa dohodnutých pravidiel.
 7. Zásady nakladania s finančnými prostriedkami mesta stanoví mesto nariadením.
 8. Zriadenie mimorozpočtových peňažných fondov, ich tvorbu a použitie stanoví mesto nariadením.

 Hore

 

 

Článok 10
Majetok mesta
 1. Majetkom mesta sú všetky hnuteľné a nehnuteľné veci vo vlastníctve mesta a všetky pohľadávky a iné majetkové práva, ktoré mesto nadobudlo na základe osobitného zákona 14) a ďalšie veci a majetkové práva, ktoré mesto získava v rámci svojej činnosti a pri hospodárení s vlastným majetkom.
 2. Mesto môže zveriť svoj majetok do správy subjektom, ktoré založilo alebo zriadilo . Rozsah nakladania a disponovania s takýmto majetkom sa upravuje v zakladateľských, resp. zriaďovateľských listinách týchto subjektov.
 3. Evidenciu o stave a pohybe majetku mesta vedie mestský úrad v súlade s platnou právnou úpravou.
 4. Majetok mesta slúži na plnenie úloh mesta.
 5. Majetok mesta sa má zveľaďovať a zhodnocovať a vo svojej celkovej hodnote zásadne nezmenšený zachovať. Darovanie nehnuteľného majetku mesta je neprípustné, ak osobitný predpis neustanovuje inak.
 6. Majetok mesta, ktorý slúži na verejné účely, (najmä pre miestne komunikácie a iné verejné priestranstvá), je verejne prístupný a možno ho obvyklým spôsobom používať, ak jeho používanie mesto neobmedzilo.
 7. Za používanie majetku mesta možno vyberať nájomné v súlade s platnou právnou úpravou.

 Hore

 

 

Článok 11
Rozpočet mesta
 1. Základom finančného hospodárenia mesta je rozpočet mesta, ktorý sa zostavuje na obdobie jedného kalendárneho roka.
 2. Rozpočet mesta obsahuje príjmy a výdavky spojené s činnosťou samosprávy, finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu, k rozpočtu samosprávneho kraja a finančné vzťahy k právnickým osobám a fyzickým osobám.
 3. Pred schválením je rozpočet mesta zverejnený najmenej 15 dní na úradnej tabuli v meste a na internetovej stránke mesta, aby sa k nemu mohli obyvatelia vyjadriť, to platí aj o záverečnom účte mesta, ako aj o návrhu na vyhlásenie dobrovoľnej zbierky.
 4. Prebytky rozpočtu mesta možno previesť do mimorozpočtového peňažného fondu mesta alebo do rozpočtu mesta na ďalší kalendárny rok.
 5. Mesto vedie účtovníctvo podľa osobitného zákona.10) Ročnú účtovnú závierku mesta overuje audítor 11). Audítor overuje aj ďalšie skutočnosti ustanovené osobitnými zákonmi.12)
 6. Postavenie rozpočtu mesta, jeho tvorbu a obsah, pravidlá rozpočtového hospodárenia, tvorbu a použitie mimorozpočtových zdrojov, spôsob finančného vyrovnávania medzi obcami, vzťahy k štátnemu rozpočtu a k rozpočtu samosprávneho kraja v súlade s osobitným zákonom, vydá mesto nariadením o rozpočtových pravidlách.13)
 7. Mestské zastupiteľstvo schvaľuje rozpočet mesta a jeho zmeny, kontroluje jeho čerpanie a schvaľuje záverečný účet mesta. Záverečný účet schvaľuje mestské zastupiteľstvo do 30. 4. nasledujúceho roka.

 Hore

 

 

Článok 12
Orgány mesta
 1. Orgánmi mesta sú:
  a) mestské zastupiteľstvo,
  b) primátor mesta.
 2. Mestské zastupiteľstvo môže zriadiť a zrušiť podľa potreby alebo podľa osobitných predpisov ďalšie svoje orgány, ktorými sú najmä :
  a) mestská rada,
  b) komisie mestského zastupiteľstva,
  c) mestská polícia,
  d) dobrovoľný požiarny zbor. 
  Osobitné postavenie má hlavný kontrolór mesta, ktorého volí a odvoláva mestské zastupiteľstvo na šesť rokov a po uplynutí tohto obdobia sa jeho pracovnoprávny vzťah končí /§ 18 ZObZ/
 3. Mestské zastupiteľstvo podľa potreby zriaďuje aj iné stále alebo dočasné výkonné a kontrolné orgány, prípadne komisie a útvary a určuje im náplň práce.

 Hore

 

 

Článok 13
Mestské zastupiteľstvo
 1. Mestské zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor mesta Stupava.
 2. Mestské zastupiteľstvo je zložené z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi mesta na štyri roky.
 3. Funkcia poslanca je nezlučiteľná podľa §-u 11 ods. 2 ZObZ s:
  a) funkciou primátora
  b) funkciou zamestnanca mesta, v ktorom bol zvolený
  c) funkciou štatutárneho orgánu rozpočtovej organizácie alebo príspevkovej organizácie zriadenej mestom, v ktorom bol zvolený
  d) ďalšími funkciami ak to ustanovuje osobitný zákon (nap. Z. č. 154/2001 Z.z. o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry)
 4. Počet poslancov určuje mestské zastupiteľstvo podľa osobitných predpisov.
 5. Funkčné obdobie poslancov končí zložením sľubu novozvoleného mestského zastupiteľstva.

 Hore

 

 

Článok 14
Úlohy mestského zastupiteľstva
 1. Mestské zastupiteľstvo rozhoduje o základných otázkach života mesta a vykonáva svoju vyhradenú právomoc podľa § 11 ods. 4 ZObZ.
 2. Mestskému zastupiteľstvu je vyhradené najmä :
  a) určovať zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta a s majetkom štátu dočasne prenechaným do hospodárenia mesta, schvaľovať najdôležitejšie úkony týkajúce sa tohto majetku a kontrolovať hospodárenie s ním,
  b) schvaľovať rozpočet mesta a jeho zmeny, kontrolovať jeho čerpanie a schvaľovať záverečný účet mesta, schvaľovať emisiu komunálnych dlhopisov, rozhodovať o prijatí úveru alebo pôžičky o prevzatí dlhu a o prevzatí ručiteľského záväzku,
  c) schvaľovať územný plán mesta alebo časti mesta vrátane zmien a doplnkov, koncepcie rozvoja jednotlivých oblastí života mesta,
  d) rozhodovať o zavedení a zrušení miestnej dane a ukladať miestny poplatok, určovať náležitosti miestnej dane a miestneho poplatku a verejnej dávky, rozhodovať o prijatí úveru alebo pôžičky,
  e) vyhlasovať miestne referendum o najdôležitejších otázkach života a rozvoja mesta a zvolávať zhromaždenie obyvateľov mesta,
  f) schvaľovať dohody o medzinárodnej spolupráci a členstvo mesta v medzinárodnom združení podľa §21 ods. 1 ZObZ,
  g) uznášať sa na nariadeniach mesta,
  h) určiť plat primátora mesta podľa osobitného zákona a určiť najneskôr 90 dní pred voľbami na celé funkčné obdobie rozsah výkonu funkcie primátora; zmeniť počas funkčného obdobia na návrh primátora rozsah výkonu jeho funkcie,
  i) voliť a odvolávať hlavného kontrolóra mesta (ďalej len hlavný kontrolór), určiť rozsah výkonu funkcie hlavného kontrolóra a jeho plat, schvaľovať odmenu hlavnému kontrolórovi,
  j) schvaľovať poriadok odmeňovania zamestnancov mesta, ako aj ďalšie predpisy (rokovací poriadok),
  k) zriaďovať, zrušovať a kontrolovať rozpočtové a príspevkové organizácie mesta a na návrh primátora vymenúvať a odvolávať ich riaditeľov, zakladať a zrušovať obchodné spoločnosti a iné právnické osoby a schvaľovať zástupcov mesta do ich orgánov, ako aj schvaľovať majetkovú účasť obce v právnickej osobe,
  l) schvaľovať združovanie mestských prostriedkov a činnosti a účasť v združeniach, ako aj zriadenie spoločného regionálneho alebo záujmového fondu,
  m) zriaďovať a zrušovať orgány potrebné na samosprávu mesta a určovať náplň ich práce,
  o) udeľovať čestné občianstvo mesta, vyznamenania a ceny,
  p) ustanoviť mestský erb, vlajku mesta, pečať mesta, prípadne znelku mesta, 
  r) schvaľovať štatút mesta, rokovací poriadok mestského zastupiteľstva a zásady odmeňovania poslancov.
 3. Mestské zastupiteľstvo si môže vyhradiť rozhodovanie o akejkoľvek ďalšej otázke života mesta.
 4. Rokovania mestského zastupiteľstva sú zásadne verejné. Mestské zastupiteľstvo vyhlási rokovania za neverejné, ak predmetom rokovania sú informácie chránené podľa osobitných predpisov. Podrobnú úpravu pravidiel rokovania mestského zastupiteľstva, najmä jeho prípravu a obsah rokovania, prípravu materiálov a podkladov na rokovanie, spôsob uznášania sa a prijímania nariadení mesta (ďalej len VZN), uznesení mestského zastupiteľstva, spôsob kontroly uznesení a zabezpečovania úloh týkajúcich sa mestskej samosprávy upravuje rokovací poriadok mestského zastupiteľstva. Zasadnutia mestského zastupiteľstva sa konajú podľa potreby, najmenej však raz za tri mesiace.

 Hore

 

 

Článok 15
Primátor mesta
 1. Predstaviteľom mesta a najvyšším výkonným orgánom mesta je primátor mesta, ktorého volia obyvatelia v priamych voľbách na štyri roky. Funkcia primátora je verejnou funkciou. Funkčné obdobie primátora sa skončí zložením sľubu novozvoleného primátora.
 2. Primátor mesta je štatutárnym orgánom mesta.
 3. Funkcia primátora je nezlučiteľná s funkciou:
  a) poslanca mestského zastupiteľstva,
  b) štatutárneho orgánu rozpočtovej alebo príspevkovej organizácie zriadenej mestom, v ktorom bol zvolený,
  c) vedúceho zamestnanca orgánu štátnej správy, alebo podľa osobitného zákona,
  d) zamestnanca mesta, v ktorom bol zvolený,
  e) predsedu samosprávneho kraja.
  Primátor môže rozhodovaním o právach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach fyzických osôb a právnických osôb v oblasti verejnej správy písomne poveriť zamestnanca mesta. Poverený zamestnanec obce rozhoduje v mene obce v rozsahu vymedzenom v písomnom poverení.
 4. Zvoláva a vedie zasadnutia mestského zastupiteľstva a mestskej rady, ak zákon neustanovuje inak a podpisuje ich uznesenia.
 5. Vykonáva mestskú správu.
 6. Zastupuje mesto navonok vo vzťahu k štátnym orgánom, k právnickým a fyzickým osobám.
 7. Vydáva pracovný poriadok, organizačný poriadok mestského úradu a poriadok odmeňovania zamestnancov mesta, informuje mestské zastupiteľstvo o vydaní a zmenách organizačného poriadku mestského úradu.
 8. Rozhoduje vo všetkých veciach správy mesta, ktoré nie sú zákonom, týmto štatútom alebo iným rozhodnutím mestského zastupiteľstva vyhradené mestskému zastupiteľstvu.
 9. Uchováva mestskú pečať, vlajku mesta a používa mestské insígnie.
 10. Podpisuje všeobecne záväzné nariadenia mesta, uznesenia mestskej rady a uznesenia mestského zastupiteľstva najneskôr v lehote do 10 dní od schválenia mestským zastupiteľstvom.
 11. Udeľuje cenu primátora mesta.
 12. Primátor mesta môže pozastaviť výkon uznesenia mestského zastupiteľstva ak sa domnieva, že odporuje zákonu alebo je pre mesto zjavne nevýhodné tak, že ho nepodpíše v lehote najneskôr do 10 dní od jeho schválenia mestským zastupiteľstvom. Toto svoje rozhodnutie prerokuje v mestskej rade, avšak uznesením mestskej rady nie je viazaný. Ak bol výkon uznesenia mestského zastupiteľstva pozastavený, môže mestské zastupiteľstvo toto uznesenie 3/5 väčšinou hlasov všetkých poslancov potvrdiť. Ak mestské zastupiteľstvo uznesenie nepotvrdí do dvoch mesiacov od jeho schválenia, uznesenie stráca platnosť. Výkon potvrdeného uznesenia primátor nemôže pozastaviť.
 13. Primátor si prehlbuje vedomosti potrebné na výkon funkcie primátora.

 Hore

 

 

Článok 16
Zástupca primátora mesta
 1. Primátora zastupuje zástupca primátora, ktorého spravidla na celé funkčné obdobie poverí zastupovaním primátor do 60 dní od zloženia sľubu primátora; ak tak neurobí, zástupcu primátora zvolí mestské zastupiteľstvo. Zástupca primátora môže byť len poslanec. Primátor môže zástupcu primátor kedykoľvek odvolať. Ak primátor odvolá zástupcu primátora, poverí zastupovaním ďalšieho poslanca do 60 dní od odvolania zástupcu primátora.
 2. Zástupca primátora zastupuje primátora v rozsahu určenom primátorom v písomnom poverení.
 3. Zástupca primátora je členom mestskej rady.
 4. Zástupca primátora počas neprítomnosti primátora, alebo jeho nespôsobilosti na výkon funkcie:
  a) zvoláva a vedie zasadnutia mestského zastupiteľstva a mestskej rady,
  b) nesmie zasahovať do výlučnej pôsobnosti primátora (§13 ods. 5 ZObZ),
  c) vykonáva bežné úkony súvisiace s činnosťou mestského zastupiteľstva a so zabezpečením chodu MsÚ.
 5. Ak zanikne mandát primátora pred uplynutím funkčného obdobia, plní úlohy primátora v plnom rozsahu zástupca primátora. Zastupovanie sa skončí zložením sľubu novozvoleného primátora.

 Hore

 

 

Článok 17
Mestská rada
 1. Mestské zastupiteľstvo môže zriadiť mestskú radu.
 2. Mestská rada je zložená z poslancov mestského zastupiteľstva, jej počet tvorí najviac tretinu počtu poslancov mestského zastupiteľstva. Mestskú radu (okrem zástupcu primátora) volí mestské zastupiteľstvo, ktoré ju, prípadne aj niektorého z jej členov môže odvolať. Zástupca primátora sa zo zákona stáva členom mestskej rady.
 3. V zložení rady sa prihliada na zastúpenie politických strán, politických hnutí a nezávislých poslancov zastúpených v mestskom zastupiteľstve.
 4. Mestská rada je iniciatívnym, výkonným a kontrolným orgánom mestského zastupiteľstva. Zároveň plní funkciu poradného orgánu primátora. Vyjadruje sa najmä k: 
  a) zabezpečovaniu plnenia úloh vyplývajúcich z uznesení mestského zastupiteľstva, prerokúva a rieši iniciatívne návrhy komisií, poslancov a jednotlivých oddelení MsÚ,
  b) príprave podkladov pre rokovanie mestského zastupiteľstva,
  c) príprave rozpočtu mesta,
  d) všetkým bežným veciam týkajúcim sa majetku mesta, fondov a rozpočtu mesta, miestnych daní a poplatkov a podáva o nich návrhy mestskému zastupiteľstvu alebo primátorovi,
  e) príprave zasadnutia mestského zastupiteľstva a predkladá vlastné návrhy,
  f) združovaniu prostriedkov a navrhuje a koordinuje činnosti s tým spojené,
  g) veciam týkajúcich sa mesta a života v ňom a svoje stanoviská podáva mestskému zastupiteľstva primátorovi,
  h) činnosti komisií mestského zastupiteľstva a vytvára podmienky pre ich prácu, zabezpečuje a kontroluje prerokúvanie a riešenie ich návrhov, podnetov a pripomienok. Plní ďalšie úlohy podľa rozhodnutia mestského zastupiteľstva.
 5. Mestská rada sa schádza podľa schváleného časového plánu práce, alebo podľa potreby, ale najmenej 1x za tri mesiace. Jej zasadnutia zvoláva a vedie primátor, alebo zástupca primátora, ak tak neurobí primátor.
 6. Mestská rada je spôsobilá rokovať, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov rady. Na prijatie uznesenia mestskej rady je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých jej členov.

 Hore

 

 

Článok 18
Komisie mestského zastupiteľstva
 1. Mestské zastupiteľstvo môže zriaďovať komisie ako svoje stále alebo dočasné poradné, iniciatívne a kontrolné orgány mestského zastupiteľstva, ktoré pomáhajú plniť jeho úlohy.
 2. Komisie sú zložené z poslancov mestského zastupiteľstva a ďalších občanov mesta Stupava, ktorých na návrh predsedu komisie schvaľuje a odvoláva mestské zastupiteľstvo z radov odborníkov. Predsedom komisie je vždy poslanec, ktorého volí mestské zastupiteľstvo.
 3. Komisie nemajú rozhodovaciu právomoc.
 4. Komisie v rámci svojich funkcií na úsekoch, pre ktoré boli zriadené, vypracúvajú :
  a) stanoviská k prerokúvaným materiálom, ako podklad pre rozhodovanie mestského zastupiteľstva a mestskej rady,
  b) stanoviská k návrhom investičných zámerov mesta,
  c) stanoviská k riešeniu otázok života mesta,
  d) predkladajú návrhy mestskej rade.
 5. Komisie si môžu zriadiť tajomníka komisie, ktorý :
  a) spoločne s predsedom komisie vypracúva návrh plánu činnosti komisie a zabezpečuje prípravu programu komisie,
  b) vedie dokumentáciu o činnosti komisie,
  c) zabezpečuje nevyhnutnú administratívu súvisiacu s činnosťou komisie,
  d) plní ďalšie úlohy, ktorými ho poverí komisia.

 Hore

 

 

Článok 19
Mestský úrad
 1. Mestský úrad zabezpečuje administratívne a organizačné veci mestského zastupiteľstva a primátora, ako aj orgánov zriadených mestským zastupiteľstvom.
 2. Mestský úrad najmä :
  a) zabezpečuje písomnú agendu všetkých orgánov samosprávy mesta, je podateľňou a výpravňou písomností mesta,
  b) pripravuje odborné podklady a iné písomnosti na rokovanie mestského zastupiteľstva, mestskej rady a komisií mestského zastupiteľstva,
  c) vypracúva písomné vyhotovenia všetkých rozhodnutí primátora mesta vydaných v správnom konaní, v daňovom a poplatkovom konaní,
  d) vykonáva všeobecne záväzné nariadenia mesta, uznesenia mestského zastupiteľstva a rozhodnutia primátora mesta, kontroluje ich dodržiavanie,
  e) koordinuje a usmerňuje po odbornej stráne príspevkové a rozpočtové organizácie zriadené mestom,
  f) zabezpečuje plnenie úloh štátnej správy prenesených na mesto.
 3. Prácu mestského úradu vedie a organizuje prednosta úradu.
 4. Vnútornú organizáciu MsÚ, najmä jeho organizačné členenie, pôsobnosť jednotlivých útvarov, zásady riadenia, zásady organizačnej štruktúry úradu a tiež ich vzájomné vzťahy obsahuje organizačný poriadok MsÚ Stupava.

 Hore

 

 

Článok 20
Prednosta mestského úradu
 1. Prednosta mestského úradu je zamestnancom mesta, ktorého vymenúva a odvoláva primátor.
 2. Prednosta mestského úradu zodpovedá za svoju činnosť primátorovi.
 3. Prednosta mestského úradu plní najmä nasledovné úlohy:
  a) organizuje prácu mestského úradu,
  b) zabezpečuje ekonomický, hospodársky a správny chod úradu,
  c) podpisuje spolu s primátorom mesta zápisnice zo zasadnutí mestského zastupiteľstva,
  d) zúčastňuje sa na zasadnutiach mestského zastupiteľstva a mestskej rady s hlasom poradným.
 4. Prednosta mestského úradu plní aj ďalšie úlohy, ktoré mu uloží mestské zastupiteľstvo a primátor mesta v rozsahu kompetencií samosprávy.

 Hore

 

 

Článok 21
Hlavný kontrolór mesta
 1. Hlavného kontrolóra volí a odvoláva mestské zastupiteľstvo na šesť rokov a po uplynutí tohto obdobia sa jeho pracovnoprávny vzťah k mestu skončí.
 2. Hlavný kontrolór je zamestnancom mesta a za svoju činnosť zodpovedá mestskému zastupiteľstvu. Mesto môže zriadiť útvar hlavného kontrolóra.
 3. Hlavný kontrolór najmä :
  a) vykonáva kontrolu príjmov a výdavkov rozpočtu mesta a hospodárenia s majetkom mesta, ako aj hospodárenie rozpočtových organizácií mesta a príspevkových organizácií mesta,
  b) vypracúva odborné stanoviská k návrhu rozpočtu mesta a záverečného účtu mesta pred ich schválením v mestskom zastupiteľstve,
  c) predkladá výsledky kontroly priamo mestskému zastupiteľstvu,
  d) predkladá mestskému zastupiteľstvu správu o výsledkoch kontrolnej činnosti, najmenej raz ročne,
  e) spolupracuje s príslušnými štátnymi orgánmi vo veciach kontroly hospodárenia s prostriedkami pridelenými mestu zo štátneho rozpočtu.
 4. Hlavný kontrolór sa zúčastňuje na zasadnutiach mestského zastupiteľstva a mestskej rady s hlasom poradným.
 5. Hlavný kontrolór vedie centrálnu evidenciu sťažností, podnetov a petícií obyvateľov, zabezpečuje vybavovanie sťažností a petícií občanov.
 6. Hlavný kontrolór je oprávnený nahliadať do účtovných a pokladničných dokladov, ako aj do iných dokumentov týkajúcich sa pokladničných operácií, vedenia účtovníctva, nakladania s majetkom mesta a do iných dokladov potrebných na výkon kontroly.
 7. Funkcia hlavného kontrolóra je nezlučiteľná s funkciou:
  a) poslanca mestského zastupiteľstva,
  b) primátora mesta,
  c) člena orgánu právnickej osoby založenej alebo zriadenej mestom,
  d) iného zamestnanca mesta,
  e) podľa osobitného zákona (napr. zák. č. 154/2001 Z.z. o prokurátoroch a právnych čakateľov prokuratúry).
 8. Výkon funkcie hlavného kontrolóra zaniká:
  a) vzdaním sa funkcie,
  b) odvolaním z funkcie,
  c) uplynutím obdobia, na ktoré bol zvolený,
  d) smrťou alebo vyhlásením za mŕtveho,
  e) dňom nadobudnutia právoplatnosti rozsudku, ktorým bol pozbavený spôsobilosti na právne úkony alebo ktorým bola jeho spôsobilosť na právne úkony obmedzená,
  f) dňom nadobudnutia právoplatnosti rozsudku, ktorým bol odsúdený za úmyselný trestný čin alebo právoplatne odsúdený za trestný čin, ak výkon trestu odňatia slobody nebol podmienečne odložený,
  g) dňom, keď začal vykonávať funkciu podľa § 18 ods. 2.
 9. Mestské zastupiteľstvo môže odvolať hlavného kontrolóra z funkcie, ak:
  a) opakovane, alebo zvlášť hrubým spôsobom, poruší povinnosti zamestnanca alebo vedúceho zamestnanca,
  b) hrubo alebo opakovane zanedbáva povinnosti vyplývajúce z jeho funkcie a bol na to aspoň raz písomne upozornený mestským zastupiteľstvom,
  c) uvedie nepravdivý údaj v čestnom vyhlásení podávanom podľa § 18 ods.. 1 alebo v údajoch o svojich majetkových pomeroch.
 10. Na odvolanie hlavného kontrolóra je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov.

 Hore

 

 

Článok 22
Mestská polícia
 1. Mestská polícia je poriadkový útvar mesta pôsobiaci pri zabezpečení vecí verejného poriadku, ochrany majetku mesta, ochrany životného prostredia. Plní úlohy vyplývajúce zo všeobecne záväzných nariadení mesta, z uznesení mestského zastupiteľstva, pokynov a rozhodnutí primátora.
 2. Mestskú políciu zriaďuje mestské zastupiteľstvo VZN.
 3. Políciu vedie jej náčelník, ktorého na návrh primátora vymenúva na dobu neurčitú mestské zastupiteľstvo. Náčelník polície zodpovedá za svoju činnosť primátorovi mesta. Náčelník polície je povinný mesačne predkladať správu o činnosti mestskej polície.
 4. Podrobnejšiu úpravu organizácie mestskej polície, jej úloh a postavenie, vzťahy polície k samosprávnym orgánom mesta a jej spoluprácu s inými orgánmi bližšie upravuje organizačný poriadok MsP v Stupave.

 Hore

 

 

Článok 23
Rozpočtové a príspevkové organizácie
 1. Mesto Stupava môže zriadiť na plnenie svojich úloh v rozsahu svojej pôsobnosti rozpočtové alebo príspevkové organizácie v zmysle príslušných zákonov.
 2. O zriadení takejto organizácie vydá zriaďovaciu listinu, v ktorej uvedie základné verejnoprospešné činnosti, pre ktoré je táto organizácia zriadená.
 3. Mestské zastupiteľstvo schvaľuje príspevkovým organizáciám podnikateľskú činnosť.
 4. Finančný vzťah medzi zriaďovateľom a organizáciami je určený záväznými limitmi a úlohami určenými zriaďovateľom.

 Hore

 

 

Článok 24
Miestne referendum mesta Stupava
 1. Miestne referendum mesta Stupava o najdôležitejších otázkach života a rozvoja mesta vyhlasuje mestské zastupiteľstvo.
 2. Mestské zastupiteľstvo musí vyhlásiť miestne referendum, ak ide o:
  a) zlúčenie, rozdelenie alebo zrušenie mesta Stupava, ako aj o zmenu názvu mesta,
  b) odvolanie primátora (§ 13a ods.3 ZObZ),
  c) o petíciu skupiny obyvateľov mesta aspoň 30% oprávnených voličov.
 3. Mestské zastupiteľstvo môže vyhlásiť miestne referendum aj pred rozhodnutím o ďalších dôležitých veciach samosprávy mesta (§ 4 ZObZ).
 4. Výsledky miestneho referenda sú platné, ak sa na ňom zúčastnila aspoň nadpolovičná väčšina oprávnených voličov a ak bolo rozhodnutie prijaté nadpolovičnou väčšinou platných hlasov účastníkov miestneho referenda.
 5. Mestské zastupiteľstvo vyhlási výsledky miestneho referenda do troch dní od doručenia zápisnice o výsledkoch hlasovania na úradnej tabuli a internetovej stránke mesta.

 Hore

 

 

Článok 25
Poslanci mestského zastupiteľstva
 1. Poslanec nadobúda svoje práva a povinnosti zvolením v priamych voľbách. Postup pri voľbách a počty poslancov upravuje osobitný zákon a ZObZ. Poslanci dbajú o to, aby všetkou svojou činnosťou boli hodní dôvery svojich voličov. Pri výkone svojej funkcie sa riadia mestskými záujmami. Vykonávajú ju v súlade s Ústavou SR, s ústavnými a ďalšími zákonmi.
 2. Volebné obdobie poslancov je štyri roky, začína dňom zvolenia, výkonu funkcie sa poslanci ujímajú dňom zloženia sľubu. Funkčné obdobie sa končí dňom zloženia sľubu poslancov novozvoleného zastupiteľstva.
 3. Mandát poslanca zaniká:
  a) odmietnutím sľubu alebo zložením sľubu s výhradou,
  b) uplynutím funkčného obdobia,
  c) vzdaním sa mandátu,
  d) právoplatným odsúdením za úmyselný trestný čin, alebo právoplatným odsúdením za trestný čin, ak výkon trestu nebol podmienečne odložený,
  e) pozbavením alebo obmedzením spôsobilosti na právne úkony,
  f) zmenou trvalého pobytu mimo územia mesta,
  g) v prípadoch podľa § 11 ods. 2 ZObZ,
  h) ak počas jedného roka sa nezúčastní ani raz na zasadnutiach mestského zastupiteľstva,
  i) zrušením obce,
  j) smrťou.

 Hore

 

 

Článok 26
Práva a povinnosti poslancov
 1. Poslanec je oprávnený najmä:
  a) predkladať mestskému zastupiteľstvu a ostatným orgánom samosprávy mesta návrhy, podnety, pripomienky a námety,
  b) interpelovať primátora, členov mestskej rady, vo veciach týkajúcich sa výkonu ich práce, 
  c) požadovať informácie a vysvetlenie od riaditeľov, právnických osôb založených alebo zriadených mestom vo veciach týkajúcich sa ich činnosti,
  d) požadovať informácie a vysvetlenia od štátnych orgánov vo veciach potrebných pre riadny výkon poslaneckej funkcie,
  e) požadovať informácie a vysvetlenia od fyzických a právnických osôb, ktoré vykonávajú v meste podnikateľskú činnosť, vo veciach týkajúcich sa dôsledkov ich podnikania v meste,
  f) zúčastňovať sa na previerkach, kontrolách, na vybavovaní sťažností a oznámení, ktoré uskutočňujú orgány mesta.
 2. Poslanec je povinný najmä:
  a) zložiť zákonom predpísaný sľub na prvom zasadnutí mestského zastupiteľstva, ktorého sa zúčastní,
  b) zúčastňovať sa na zasadnutiach mestského zastupiteľstva a jeho orgánov, do ktorých bol zvolený,
  c) dodržiavať ústavu, všeobecne záväzné právne predpisy, Štatút mesta Stupava, Rokovací poriadok Mestského zastupiteľstva v Stupave, ako aj ďalšie organizačné normy a predpisy,
  d) dodržiavať a rešpektovať VZN mesta a v rámci svojich možností a schopností vykonávať ich kontrolu a dodržiavanie,
  e) obhajovať záujmy mesta a jeho obyvateľov,
  f) počas trvania poslaneckého mandátu a aj po jeho ukončení zachovávať mlčanlivosť o:
  - všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel v rámci konaní podľa zákona číslo 71/1967 Zb. o správnom konaní a podľa zákona SNR č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov v znení neskorších zmien a doplnkov,
  - všetkých skutočnostiach obchodnej a informačnej povahy, s ktorými sa stretol v rámci zabezpečovania agendy mesta.
  g) počas trvania poslaneckého mandátu a ani po jeho skončení neposkytovať iným osobám užitočné informácie o činnosti mesta, prípadne ním zriadených organizácií (zoznam obchodných partnerov, dokumentácie pre realizáciu určitých aktivít, know-how a pod.), s ktorými prišiel do styku počas trvania poslaneckého mandátu a ktoré tvoria obchodné tajomstvo.
 3. Poslanci môžu vytvárať poslanecké kluby podľa politickej príslušnosti na účinné vykonávanie poslaneckého mandátu, na prehĺbenie politickej spolupráce, výmeny názorov a na podporu poslaneckej iniciatívy.
 4. Poslanec je povinný na požiadanie informovať voličov o svojej činnosti a činnosti mestského zastupiteľstva.
 5. Funkcia poslanca sa zásadne vykonáva bez prerušenia pracovného alebo obdobného pomeru. Za jej výkon však môže mesto poskytnúť odmenu najmä vzhľadom na úlohy a časovú náročnosť výkonu funkcie podľa zásad odmeňovania poslancov.
 6. Poslanec nesmie byť pre výkon svojej funkcie ukrátený na právach ani nárokoch vyplývajúcich z jeho pracovného alebo obdobného pomeru.
 7. Primátorovi mesta a poslancom mestského zastupiteľstva - v prípade, že sú pre výkon funkcie uvoľnení zo zamestnania - sa zachováva ich pracovný pomer. Namiesto mzdy im patrí odmena, resp. plat.

 Hore

 

 

Článok 27
Spolupráca miest a obcí
 1. Mesto môže spolupracovať s inými mestami (obcami):
  a) na základe zmluvy uzavretej za účelom uskutočnenia konkrétnej úlohy alebo činnosti,
  b) na základe zmluvy o zriadení združenia miest (obcí),
  c) zriadením alebo založením právnickej osoby podľa osobitného zákona.
 2. Spolupráca miest sa riadi zásadami zákonnosti, vzájomnej výhodnosti a súladu s potrebami obyvateľov miest. Mestá (obce) pri vzájomnej spolupráci majú rovnaké postavenie.
 3. Zmluva uzavretá za účelom uskutočnenia konkrétnej úlohy alebo činnosti sa uzatvára na určitý čas alebo na neurčitý čas. Jej predmetom nemôže byť vznik právnickej osoby. Zmluva musí mať písomnú formu, inak je neplatná.
 4. Na platnosť zmluvy je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov mestského zastupiteľstva každého mesta (obce), ktoré je účastníkom zmluvy. Za záväzky vzniknuté voči tretím osobám zo zmluvy uzavretej za účelom uskutočnenia konkrétnej úlohy alebo činnosti účastníci zmluvy zodpovedajú spoločne a nerozdielne, ak zmluva neustanovuje inak.
 5. Mesto sa môže združovať s inými obcami (mestami).
 6. Združenie je právnickou osobou. Združenie nadobúda právnu subjektivitu dňom registrácie registrujúcim orgánom.
 7. Predmetom činnosti združenia mesta s inou obcou (mestom) je najmä oblasť sociálnych vecí, starostlivosti o životné prostredie (predovšetkým zhromažďovanie, odvoz a spracovanie komunálneho odpadu, odvádzanie a čistenie odpadových vôd), miestna doprava, oblasť školstva, kultúry a miestny cestovný ruch. Svojou činnosťou združenie napomáha vytvárať podmienky pre plnenie úloh miest (obcí), ako aj úloh vyššieho územného celku.
 8. Na platnosť zmluvy o zriadení združenia je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov obecného (mestského) zastupiteľstva každého mesta (obce), ktoré je účastníkom zmluvy. Súčasťou zmluvy o zriadení združenia sú jeho stanovy.
 9. Majetok, ktorý mestá (obce) získajú na základe zmluvy uzavretej na účel uskutočnenia konkrétnej úlohy alebo činnosti, alebo z činnosti právnickej osoby, ktorú založili podľa osobitného zákona, stáva sa spoluvlastníctvom všetkých miest (obcí), ktoré sú účastníkmi zmluvy. Podiel na majetku získanom spoločnou činnosťou zodpovedá sume vložených prostriedkov, ak sa mestá (obce) nedohodnú inak.
 10. Združenie miest (obcí) sa zrušuje:
  a) dobrovoľným rozpustením alebo zlúčením s iným združením miest (obcí),
  b) právoplatným rozhodnutím krajského úradu o jeho rozpustení.
 11. Mesto môže v rozsahu svojej pôsobnosti spolupracovať s územnými a správnymi celkami alebo s úradmi iných štátov vykonávajúcimi miestne funkcie. Má právo stať sa členom medzinárodného združenia územných celkov alebo územných orgánov.
 12. Dohoda alebo členstvo v medzinárodnom združení nesmie byť v rozpore s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, zákonmi a medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná, alebo s verejným záujmom.

 Hore

 

 

Článok 28
Vzťahy s orgánmi štátu, s právnickými a fyzickými osobami, s politickými stranami a hnutiami a občianskymi združeniami
 1. Mesto pri plnení svojich úloh spolupracuje s orgánmi štátu, a to najmä s územne špecializovanými úradmi štátnej správy, právnickými a fyzickými osobami, vysokými školami, výskumnými ústavmi a ďalšími štátnymi orgánmi - prokuratúrou, súdmi, políciou, ministerstvami a pod..
 2. Mesto spolupracuje pri zabezpečovaní rozvoja mesta a na prospech mesta s podnikateľskými právnickými a fyzickými osobami a s politickými stranami a hnutiami a občianskymi združeniami, ktoré pôsobia na území mesta.

 Hore

 

 

Článok 29
Čestné občianstvo mesta Stupava
 1. Osobám, ktoré sa zvlášť významným spôsobom zaslúžili o rozvoj a zveľaďovanie mesta, ochranu jeho záujmov a šírenie dobrého mena vo svete, alebo ktorí obohatili ľudské poznanie vynikajúcimi tvorivými výkonmi, môže mestské zastupiteľstvo udeliť Čestné občianstvo mesta Stupava.
 2. O udelení čestného občianstva rozhoduje mestské zastupiteľstvo na návrh primátora 3/5 väčšinou všetkých poslancov.
 3. O udelení čestného občianstva sa vydáva listina, ktorú podpisuje primátor mesta. Listinu možno vyhotoviť aj dvojjazyčne takým spôsobom, že druhé vyhotovenie je v jazyku pocteného.
 4. Slávnostné odovzdanie listiny poctenému sa vykonáva spravidla na mimoriadnom zasadnutí mestského zastupiteľstva. Poctený občan sa pri tejto príležitosti alebo pri svojej prvej návšteve mesta zapisuje do Kroniky mesta Stupava.

 Hore

 

 

Článok 30
Cena mesta Stupava
 1. Cena mesta Stupava sa udeľuje za:
  a) vynikajúce tvorivé výkony a významné výsledky vedeckej, technickej, umeleckej publicistickej a verejno - prospešnej činnosti,
  b) činnosť osôb, ktoré sa významným spôsobom pričinili o hospodársky a kultúrny rozvoj mesta, jeho propagáciu doma i v zahraničí,
  c) činnosť osôb pri záchrane ľudských životov a majetku mesta a jeho občanov.
 2. Návrhy na udelenie ceny môžu mestskému zastupiteľstvu predkladať poslanci, primátor mesta, prípadne aj občania mesta. Návrhy musia byť riadne odôvodnené.
 3. Cenu mesta Stupava tvorí plaketa s erbom mesta a peňažitá odmena vo výške schválenej mestským zastupiteľstvom. K cene mesta sa vydáva potvrdenie (preukaz) o jej udelení, v ktorom je uvedené meno, adresa, rodné číslo laureáta, dátum narodenia, pečiatka mesta a podpis primátora mesta.
 4. Cenu mesta Stupava slávnostne odovzdáva laureátom primátor mesta.
 5. Výnimočne sa môže cena udeliť jednotlivcovi i po jeho smrti - in memoriam. V takomto prípade sa ceny môžu odovzdať rodinným príslušníkom pocteného.
 6. Evidencia udeľovaných cien Mesta Stupava sa vedie v Kronike mesta a na sekretariáte primátora mesta Stupava.

 Hore

 

 

Článok 31
Cena primátora
 1. Primátor mesta môže činnosť osôb významnú pre mesto oceniť svojou cenou. Cenou môže podporiť rôzne podujatia poriadané na území mesta a prevziať nad nimi záštitu.
 2. Cenu udeľuje primátor mesta slávnostným spôsobom.

 Hore

 

 

Článok 32
Odmeny

Mestské zastupiteľstvo na návrh primátora môže udeliť z obecných prostriedkov vecné dary a odmeny, a to najmä poslancom a iným obyvateľom mesta, prípadne iným osobám za aktívnu prácu v orgánoch samosprávy s významným podielom na rozvoji mesta.

 Hore

 

 

Článok 33
Kronika mesta
 1. Kronika mesta Stupava sa vedie v slovenskom jazyku.
 2. Zápisy do kroniky chronologicky dokumentujú fakty zo spoločenského a hospodárskeho života mesta. Sú hodnoverným svedectvom o udalostiach v meste e o ľuďoch, ktorí sa pričinili o prospech žitia mestského spoločenstva. Zápisy do kroniky sa vykonávajú v pravidelných intervaloch.
 3. Spracovaním zápisov do kroniky je poverená mestská kronikárka, ktorú menuje a odvoláva primátor mesta.
 4. Text jednotlivých zápisov do kroniky schvaľuje mestské zastupiteľstvo.

 Hore

 

 

Článok 34
Pomoc obyvateľom pri mimoriadnych situáciách
 1. Mesto je povinné poskytnúť obyvateľovi nevyhnutnú okamžitú pomoc v jeho núdzi spôsobenej živelnou pohromou, haváriou alebo inou podobnou udalosťou, najmä zabezpečiť mu prístrešie, stravu alebo inú materiálnu pomoc.
 2. Mesto organizuje, riadi a vykonáva základné práce v čase nebezpečenstva povodne miestneho významu. V prípade nevyhnutnej potreby vyžaduje od fyzických a právnických osôb plnenie všeobecných povinností pri ochrane pred povodňami.
 3. Mesto zabezpečuje evakuácie, dočasné ubytovanie a stravovanie evakuovaného obyvateľstva, podľa možností ochranu jeho majetku a vypracúva plán záchranných prác.
 4. Mesto je povinné pomáhať pri likvidácii a odstraňovaní následkov živelnej pohromy a havárií prostredníctvom verejného dobrovoľného požiarneho zboru, mestskej polície a v spolupráci s ďalšími právnickými a fyzickými osobami a organizáciami štátu.

 Hore

 

 

Článok 35
Pomoc mesta pri mimoriadnych situáciách
 1. Primátor mesta môže uložiť právnickej alebo fyzickej osobe povinnosť poskytnúť osobnú alebo vecnú pomoc pri odstraňovaní následkov živelnej pohromy alebo inej mimoriadnej udalosti, ak osobitný zákon neustanovuje inak.
 2. Právnická alebo fyzická osoba, ktorá poskytla osobnú alebo vecnú pomoc, má právo na náhradu účelne vynaložených nákladov. Toto právo môže uplatniť do 3 mesiacov odo dňa zistenia nákladov, najneskôr do 2 rokov od ich vzniku, inak toto právo zanikne.

 Hore

 

 

Článok 36
Spoločné a záverečné ustanovenia
 1. Štatút mesta Stupava je základnou právnou normou mesta Stupava. Všetky všeobecne záväzné nariadenia mesta, uznesenia mestského zastupiteľstva a iné organizačné predpisy mesta musia byť v súlade s týmto štatútom.
 2. Zmeny a doplnky tohto štatútu schvaľuje Mestské zastupiteľstvo v Stupave 3/5 väčšinou prítomných poslancov mestského zastupiteľstva.
 3. Štatút mesta Stupava bol schválený Mestským zastupiteľstvo v Stupave dňa 9. 9. 2010 pod bodom B/3 záverov a nadobúda účinnosť dňom schválenia.
 4. Ruší sa Štatút mesta zo dňa 29. 5. 2003.


Ing. Ľubomír Žiak, primátor mesta

 Hore

 

Dodatok č. 1 k Štatútu mesta Stupava 

Mestské zastupiteľstvo v Stupave vychádzajúc zo samostatnej pôsobnosti danej čl. 67 a 68 Ústavy Slovenskej republiky a podľa § 24 ods. 1 písm. c) a § 11 ods. 4 písm. k) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov schvaľuje tento Dodatok č. 1 l štatútu mesta Stupava:


I.
Štatút mesta Stupava schválený Mestský zastupiteľstvom v Stupave dňa 9. 9. 2010 pod bodom B/3 záverov sa mení nasledovne:

1. V článku 14 ods. 2 sa dopĺňa písm. s) v tomto znení:

s) schvaľovať štatút mestských novín, vydávaných mestom Stupava alebo príspevkovou organizáciou mesta, ktorý upraví postavenie, spoločenské poslanie, organizačné usporiadanie a zásady vydávania mestských novín,

2. V článku 14 ods. 2 sa dopĺňa písm. t) v tomto znení:

t) schvaľovať všetky interné normatívne akty mesta, ktoré nie sú vo výhradnej zákonnej pôsobnosti primátora mesta.

 

II.

Všetky ostatné články a ustanovenia Štatútu mesta Stupava, ktoré nie sú dotknuté týmto dodatkom zostávajú v platnosti v nezmenenom rozsahu a obsahu. 
Tento Dodatok č. 1 bol schválený Mestský zastupiteľstvom v Stupave dňa 31. 3. 2016 a nadobúda účinnosť dňom 1. 4. 2016.

V Stupave dňa 31. 3. 2016.

 

Ing. Mgr. art. Roman Maroš, v.r.
primátor mesta Stupava

 

 

Dodatok č. 2 k Štatútu mesta Stupava

Mestské zastupiteľstvo v Stupave vychádzajúc zo samostatnej pôsobnosti danej čl. 67 a 68 Ústavy Slovenskej republiky a podľa § 24 ods. 1 písm. c) a § 11 ods. 4 písm. k) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov schvaľuje tento Dodatok č. 2 k štatútu mesta Stupava:

I.
Štatút mesta Stupava schválený Mestský zastupiteľstvom v Stupave dňa 09.09.2010 pod bodom B/3 záverov a v znení Dodatku č. 1 schváleným Mestským zastupiteľstvom v Stupave dňa 31.03.2016 uznesením č. 52/2016 sa mení nasledovne:

1. V článku 11 ods. 7 sa vypúšťa posledná veta a nahrádza vetou nasledovného znenia:
Záverečný účet schvaľuje mestské zastupiteľstvo v lehotách stanovených v zmysle § 16 ods. 12 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

II.
1. Všetky ostatné články a ustanovenia Štatútu mesta Stupava, ktoré nie sú dotknuté týmto
dodatkom, zostávajú v platnosti v nezmenenom rozsahu a obsahu.
2. Tento Dodatok č. 2 bol schválený Mestský zastupiteľstvom v Stupave dňa 14.12.2017 uznesením č. 321/2017. Nadobúda platnosť dňom podpísania primátorom mesta a účinnosť 15. dňom odo dňa jeho vyvesenia na úradnej tabuli.
3. Tento Dodatok č. 2 je nedeliteľnou súčasťou štatútu mesta Stupava.

V Stupave, dňa 19.12.2017

Ing. Mgr. art. Roman Maroš, v.r.
primátor mesta Stupava

 

--------------------------------------------------------------------------------

1) čl. 67 ods. 2 Ústavy SR v znení ústavného zákona č. 90/2001 Z.z.
2) zákon NR SR č. 162/1995 Z.z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov
3) § 3 ods. 2 a 3 zákona č. 135/1982 Zb. o hlásení a evidencii pobytu občanov v znení neskorších predpisov
4) zákon č. 135/1982 Zb. o hlásení a evidencii pobytu občanov v znení neskorších predpisov
5) § 39 zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch
6) zákon č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov
7) napr. § 30 zákona č. 27/1987 Zb. o štátnej pamiatkovej starostlivosti
8) zákon č. 195/1998 Z.z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov
9) napr. § 4 písm. c) zákona NR SR č. 39/1993 Z.z. o Najvyššom kontrolnom úrade SR
14) zákon SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
10) zákon č. 563/1991 Zb. o účtovníctve v znení neskorších predpisov
11) zákon SNR č. 73/1992 Zb. o audítoroch a Slovenskej komore audítorov v znení neskorších predpisov
12) zákon č. 303/1995 Z.z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov

 hore

 

 Zobrazenie symbolov mesta:

Erb mesta StupavaErb - v červenom štíte strieborný ľavošikmý, v ľavom hornom rohu sa strácajúci krížový tĺčik vsunutý do zlatého mažiaru, sprevádzaného vpravo hore zlatou zlatostredou zelenokalíšnou štvorlupeňovou ružičkou na ľavošikmej zelenej listnatej stopke. Znamenie je vložené do dolu zaobleného, tzv. neskorogotického, či tiež španielskeho heraldického štítu.

 

Vlajka mesta StupavaVlajka mesta Stupava pozostáva z piatich pozdĺžnych pruhov vo farbách žltej, červenej, bielej, červenej a žltej. Vlajka má pomer strán 2:3 a ukončená je lastovičím chvostom, t. j. zástrihom siahajúcim do tretiny jej listu.

 

Pečať mesta StupavaPečať mesta Stupavy je okrúhla, uprostred s obecným symbolom a kruhopisom MESTO STUPAVA. Pečať má priemer 35 mm, čo je v súlade s domácimi zvyklosťami a predpismi o používaní pečiatok s obecnými symbolmi.

 

 

Štatút mesta Stupava – tu na stiahnutie pdf. 631 kB; tu na stiahnutie rtf. 195 kB