Navigácia

Obsah

Mestská rada

Mestská rada v Stupave je iniciatívnym, výkonným a kontrolným orgánom mestského zastupiteľstva. Okrem toho plní funkciu poradného orgánu primátora. Primátor zvoláva a vedie zasadnutia mestskej rady.
Mestská rada sa skladá z 5 členov, ktorých volí mestské zastupiteľstvo zo svojich poslancov na celé funkčné obdobie. V zložení mestskej rady sa prihliada na zastúpenie politických strán a politických hnutí zastúpených v mestskom zastupiteľstve. Každý z týchto členov mestskej rady má hlasovacie právo. Primátor nemá hlasovacie právo. Na zasadnutí mestskej rady sa zúčastňuje aj prednosta metského úradu, hlavný kontrolór kontrolór a vedúci zamestnanci mestského úradu, ktorí nemajú hlasovacie právo.

Mestská rada sa schádza podľa potreby na Mestskom úrade v Stupave.
 
 
Členovia Mestskej rady:

 

1. Mgr. Ján Kohútek

2. Ing. Patrik Kollaroci

3.Ing. Ján Kušnír

4. Ing. Martin Smeja, PhD.

5. MVDr. Robert Kazarka

 


Rokovací poriadok mestskej rady tu ku stiahnutiu.