Navigácia

Obsah

Mestské zastupiteľstvo

Mestské zastupiteľstvo v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zasadá podľa potreby, najmenej však raz za tri mesiace. Zasadnutia mestského zastupiteľstva sú spravidla vo štvrtok. Zasadnutia zvoláva a vedie primátor, za určitých okolností poverený poslanec MsZ. Rokovanie je zásadne verejné a koná sa v Kultúrnom dome v Stupave prípadne na Mestskom úrade v Stupave. Na rokovaní môže verejne vystúpiť ktorýkoľvek obyvateľ Stupavy so svojím podnetom, návrhom alebo sťažnosťou.
Mestské zastupiteľstvo je spôsobilé rokovať a uznášať sa, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých poslancov, t. j. aspoň deväť.
 

Z celého radu otázok, o ktorých rozhoduje mestské zastupiteľstvo, patria medzi najdôležitejšie:

  • prijímanie všeobecne záväzných nariadení mesta;
  • určovanie zásad hospodárenia s majetkom mesta, to znamená akékoľvek predaje, kúpy,
    alebo prenájmy mestského majetku;
  • schvaľovanie rozpočtu a záverečného účtu mesta;
  • schvaľovanie územného plánu.
     

Poslanci MsZ

Rokovací poriadok mestského zastupiteľstva tu ku stiahnutiu.

 

Termíny zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Stupave 2024:

 

 

P. č.

Mestská rada

Mestské zastupiteľstvo

Expedícia materiálov

Termín zasadnutia

Expedícia materiálov

Termín zasadnutia

1.

01.02.2024

05.02.2024

08.02.2024

15.02.2024

2.

11.04.2024

15.04.2024

18.04.2024

25.04.2024

3.

16.05.2024

20.05.2024

23.05.2024

30.05.2024

4.

13.06.2024

17.06.2024

20.06.2024

27.06.2024

5.

12.09.2024

16.09.2024

19.09.2024

26.09.2024

6.

10.10.2024

14.10.2024

17.10.2024

24.10.2024

7.

28.11.2024

02.12.2024

05.12.2024

12.12.2024