Navigácia

Obsah

Mestské zastupiteľstvo

Mestské zastupiteľstvo v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zasadá podľa potreby, najmenej však raz za tri mesiace. Zasadnutia mestského zastupiteľstva sú spravidla vo štvrtok. Zasadnutia zvoláva a vedie primátor. Rokovanie je zásadne verejné a koná sa v Kultúrnom dome v Stupave. Na rokovaní môže verejne vystúpiť ktorýkoľvek obyvateľ Stupavy so svojím podnetom, návrhom alebo sťažnosťou.
Mestské zastupiteľstvo je spôsobilé rokovať, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých poslancov, t. j. aspoň deväť.
 

Z celého radu otázok, o ktorých rozhoduje mestské zastupiteľstvo, patria medzi najdôležitejšie:

  • prijímanie všeobecne záväzných nariadení hlavného mesta;
  • určovanie zásad hospodárenia s majetkom mesta, to znamená akékoľvek predaje, kúpy,
    alebo prenájmy mestského majetku;
  • schvaľovanie rozpočtu a záverečného účtu hlavného mesta;
  • schvaľovanie územného plánu.
     

Poslanci MsZ

Rokovací poriadok mestského zastupiteľstva tu ku stiahnutiu.