Navigácia

Obsah

 Záznam zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva zo dňa 31.01.2019

1. bod - Otvorenie  záznam

 

2. bod - Voľba návrhovej komisie a overovateľov záznam

 

3. bod - Schválenie programu  záznam

 

4. bod - Informácia o dianí v meste Stupava (ústna)  záznam

 

5. bod - Informácia o kontrole plnenia uznesení  záznam

 

6. bod - Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2019 o určení výšky finančných prostriedkov naprevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školských zariadení na území mesta Stupava  záznam

 

7. bod - Návrh zásad odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva v Stupave  záznam

 

8. bod - Návrh na zmenu Štatútu komisií Mestského zastupiteľstva v Stupave  záznam

 

9. bod - Návrh na voľbu členov komisií Mestského zastupiteľstva v Stupave  záznam

 

10. bod - Návrh na zmenu zriaďovacej listiny príspevkovej organizácie Mestské kultúrne a informačné centrum Stupava  záznam

 

11. bod - Návrh na zverenie majetku príspevkovej organizácii Mestské kultúrne a informačné centrum Stupava  záznam

 

12. bod - Návrh na vymenovanie riaditeľa príspevkovej organizácie Mestské kultúrne a informačné centrum Stupava  záznam

 

13. bod - Návrh Štatútu Stupavských novín  záznam

14. bod - Návrh na voľbu a žrebovanie členov redakčnej rady Stupavských novín  záznam

 

15. bod - Návrh rozpočtu mesta Stupava, jeho PO a RO na r. 2019 – 2021  záznam

 

15.1. bod - Stanovisko hlavnej kontrolórky mesta Stupava k návrhu rozpočtu mesta, rozpočtových a príspevkových organizácií vrátane programového rozpočtu mesta Stupava na roky 2019 – 2021   záznam

 

16. bod - Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu Mesta Stupava na rok 2019 v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Stupava č. 3/2015, ktorým sa určuje postup poskytovania dotácií z rozpočtu Mesta Stupava  záznam

 

16a. bod - Návrh na započítanie pohľadávok s odvádzaním dažďových a balastných vôd a nájomného medzi mestom Stupava a spoločnosťou Vodárne a kanalizácie Stupava za rok 2018  záznam

 

17. bod - Informácia o stave Obecného domu v Máste  záznam

 

18. bod - Informácia o stave objektov materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Stupava  záznam

 

19. bod - Majetkové veci  záznam

 

19.1. bod - Prenájom pozemku pre NN prípojku zariadenia SWAN GSM/LTE – OTNS a.s.  záznam

 

20. bod - Návrh na odvolanie zástupcov zriaďovateľa mesta Stupava a delegovanie zástupcov zriaďovateľa z radov nových poslancov do rád škôl a školských zariadení  záznam

 

21. bod - Návrh na vystúpenie z organizácie CENTROPE  záznam

 

22. bod - Návrh zásad prejednávania sťažností v meste Stupava  záznam

 

23. bod - Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Stupava za rok  2018   záznam

 

24. bod - Správa o výsledku kontroly dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov vrátane nariadení mesta Stupava a dodržiavania kritérií pri prijímaní detí v rozpočtovej organizácii MŠ Ružová za rok 2017 a 2018  záznam

 

25. bod - Správa o výsledku kontroly hospodárenia v príspevkovej organizácii mesta Stupava MKIC za rok 2017  záznam

 

26. bod - Správa o výsledku kontroly efektívnosti vynaložených finančných prostriedkov pri poskytovaní poradensko-konzultačných služieb v oblasti štrukturálnej politiky EÚ za roky 2015 až 2018)  záznam

 

27. bod - Návrh postupu riešenia problémov súvisiacich so skládkou odpadu v lokalite Stupava Žabáreň   záznam

 

28. bod - Interpelácie   záznam

 

29. bod - Rôzne   záznam

 

30. bod - Záver   záznam