Navigácia

Obsah

Logo MATERSKÁ ŠKOLA ZVONČEKOVÁ

INFORMÁCIE K PROCESU PRIJÍMANIA DO MATERSKEJ ŠKOLY NA ZVONČEKOVEJ ULICI

K 1. septembru 2024 bude zriadená nová Materská škola na Zvončekovej 30 v meste Stupava. Štvortriedna materská škola poskytne zázemie pre 92 detí. Plánovaná prevádzka materskej školy bude počas pracovných dní od 06.30 hod do 17.00 hod.

Nakoľko nová materská škola ešte nemá oficiálne webové sídlo, informácie k prijímaniu detí do MŠ Zvončeková budú uverejňované na webstránke mesta Stupava www.stupava.sk. Vyplnenú a podpísanú  Žiadosť o prijatie,  v prípade potreby aj Čestné vyhláseniePísomné vyhlásenie môžu rodičia priniesť priamo do materskej školy v termínoch: 6.5.20247.5.2024 v čase od 14.00 do 17.00 h alebo dňa 10.5.2024 v čase od 8.00 h do 12.00 h. Zároveň v tomto čase budú mať rodičia možnosť obhliadky sprístupnených priestorov materskej školy.

Žiadosť o prijatie dieťaťa aj spolu s ďalšími dokumentami (v prípade potreby) môžu rodičia priniesť do 31.5.2024 aj na Mestský úrad Stupava, prípadne poslať poštou/elektronicky na adresu: Mestský úrad Stupava, Školský úrad,  Hlavná 1/24, 900 31 Stupava/ beata.veltschmidova@stupava.sk.

PRIEBEH PRIJÍMACIEHO KONANIA DETÍ NA PREDPRIMÁRNE VZDELÁVANIE DO MATERSKEJ ŠKOLY ZVONČEKOVÁ na školský rok 2024/2025 Typ: PDF dokument, Velkosť: 197.95 kB

Prijímanie detí na predprimárne vzdelávanie do Materskej školy, Zvončeková 3794/30 Stupava je limitované kapacitnými možnosťami materskej školy v nádväznosti na ustanovenie § 28 ods. 9 a 10 školského zákona.

Na predprimárne vzdelávanie sa prednostne prijímajú deti, ktoré:
  • do 31.08.2024 dovŕšia piaty rok veku, pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné,
  • do 31.08.2024 dovŕšia šiesty rok veku, ale nedosiahnu školskú spôsobilosť a pokračujú v plnení povinného predprimárneho vzdelávania na materskej škole,
  • do 31.08.2024 dovŕšia štyri roky veku a zákonný zástupca dieťaťa uplatní právo na prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie podaním žiadosti.
Spádové oblasti pre MŠ Zvončeková 3794/30 v Stupave:

Bazová, Čakanková, Hroznová, Karpatská, Konvalinková, Kosatcová, Krátka, Kvetná, Lúčna, Ľanová, M. Benku, Marianska 33 - 86, Muštová, Na Dieloch, Na Pekárkach, Na stráni, Na vrchnú horu, Na vyhliadke, Nevädzová, Orechová, Pod Kremenicou, Pri Greftoch, Pri kríži, Púpavová, Révová, Sadová, Slnečná, Stromová, Školská, Veternicová, Viničná, Vinohradská, Zvončeková. Stavby v k. ú. Stupava v lokalitách: Grefty, Kremenica, Lingráby, Dolná hora, Lintavy, Mástske grefty, Vrchná hora Stavby v k. ú. Mástske grefty Stavby v k. ú. Bystrická hora

Spádová materská škola určená VZN sa vzťahuje na deti plniace povinné predprimárne vzdelávanie a deti s právom na prijatie na predprimárne vzdelávanie.

Písomné rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie si zákonný zástupca dieťaťa prevezme osobne alebo poštou najneskôr do 30. júna 2024.

Čo by malo dieťa zvládnuť pred nástupom do škôlky:
  • základné hygienické návyky (vedieť sa pýtať na potrebu, vedieť sa obslúžiť pri použití WC, umývať si ruky s vyhrnutými rukávmi , nemať plienky, fľašu ani cumlík),
  • základné sebaobslužné návyky (vedieť spolupracovať pri obliekaní, prezliekaní a prezúvaní s dospelým a samostatne sa čo najviac angažovať),
  • základné stravovacie návyky (vedieť samostatne jesť lyžicou a piť z pohára),
  • základné schopnosti komunikácie s dospelou osobou,
  • mať kladnú predstavu o tom, čo ho čaká v novom prostredí.

 

Tlačivá potrebné k prijímaniu detí do materskej školy:

Povinné: ŽIADOSŤ O PRIJATIE DIEŤAŤA pdf. Typ: PDF dokument, Velkosť: 227.55 kB

V prípade potreby: Čestné vyhlásenie zákonného zástupcu pdf Typ: PDF dokument, Velkosť: 125.03 kB

V prípade potreby: Písomné vyhlásenie k podaniam týkajúcich sa výchovy a vzdelávania pdf. Typ: PDF dokument, Velkosť: 139.33 kB

Materská škola Zvončeková

Chodba - Materská škola Zvončeková

Interiér Materská škola Zvončeková