Navigácia

Obsah

Mestská polícia

Základné úlohy obecnej polície

Základné úlohy obecnej polície sú vymedzené v § 3 Zákona č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii:

(1.) Obecná polícia

 • zabezpečuje verejný poriadok v obci, spolupôsobí pri ochrane jej obyvateľov a iných osôb v obci pred ohrozením ich života a zdravia, 
 • spolupôsobí s príslušnými útvarmi Policajného zboru pri ochrane majetku obce, majetku občanov, ako aj iného majetku v obci pred poškodením, zničením, stratou alebo pred zneužitím i s využitím ústredí zabezpečujúcich signalizáciu a iných zabezpečovacích systémov (pulty centrálnej ochrany), 
 • dbá o ochranu životného prostredia v obci, 
 • dbá o dodržiavanie poriadku, čistoty a hygieny v uliciach, iných verejných priestranstvách a verejne prístupných miestach, 
 • vykonáva všeobecne záväzné nariadenia obce, uznesenia obecného zastupiteľstva a rozhodnutia starostu, 
 • objasňuje priestupky, ak tak ustanovuje osobitný predpis, prejednáva v blokovom konaní priestupky ustanovené osobitným predpisom a priestupky proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky spáchané neuposlúchnutím pokynu vyplývajúceho:
  1. z dopravnej značky zákaz zastavenia, zákaz státia, zákaz vjazdu, zákaz odbočovania, zákaz otáčania, prikázaný smer jazdy, prikázaný smer obchádzania, vyhradené parkovisko, obytná zóna, pešia zóna, školská zóna, zóna s dopravným obmedzením a parkovisko, 
  2. zo všeobecnej úpravy cestnej premávky, ktorou sa zakazuje zastavenie, státie a vjazd vozidiel, 
 • oznamuje príslušným orgánom porušenie právnych predpisov, ktoré zistí pri plnení svojich úloh a ktorých riešenie nepatrí do pôsobnosti obce,
 • oznamuje obci porušenie zákazu požitia alkoholických nápojov a iných návykových látok osobou maloletou do 15 rokov alebo mladistvou do 18 rokov,
 • plní úlohy na úseku prevencie v rozsahu pôsobnosti ustanovenej týmto zákonom. 

(2) Obec môže vymedziť obecnej polícii aj ďalšie úlohy, ak to ustanovujú osobitné zákony.

Dokument o Mestskej policíí – tu na stiahnutie pdf. 3,32 MB
 

Práva a povinnosti
Zoznam príslušníkov MsP Stupava
 • Milan Válek – náčelník MsP
 • Milan Mečoch – zástupca náčelníka MsP
 • Peter Brbúch
 • Boris Weinštuk
 • Michal Žaludný
 • Branislav Kudla
 • Marek Masarovič
 • Juraj Balogh
 • Milan Trebický
 • Marián Kopáč
 • Peter Hejl
 • Michal Černák
 • Pavol Jánoš
 • Katarína Vanaková
   
Kontaktné údaje

Stála služba:
Tel.: 02 / 6593 4100, 159
e-mail: msp@stupava.sk

Hliadka mobil: 0905 621 454

Náčelník MsP: Milan Válek
Tel.: 02 / 6593 4100
e-mail: nacelnik@stupava.sk

Zástupca náčelníka MsP: Milan Mečoch
Tel.: 02 / 6593 4100
e-mail: zastupca-msp@stupava.sk

Príslušník MsP – vzdelávanie a prevencia: Katarína Vanaková
e-mail: katarina.vanakova@stupava.sk