Navigácia

Obsah

Monitorovací kamerový systém MsP Stupava

Monitorovací kamerový systém mesta Stupava, je dôležitou súčasťou zabezpečenia ochrany verejného poriadku, ochrany zdravia a majetku občanov v najfrekventovanejších a významných častiach nášho mesta. Jedným z najdôležitejších faktorov je ich preventívny účinok – upustenie od protiprávneho konania páchateľa, kedy si je tento vedomý, že je monitorovaný a z protiprávneho konania môže byť usvedčený. V prípade páchania Trestného činu , alebo priestupku je možný okamžitý zásah hliadky MsP na základe pokynu pracovníka kamerového systému. Spracovaný záznam obrazu je účinným prostriedkom pri usvedčení páchateľov proti právneho konania, dáva možnosť aj na monitorovanie samotného výkonu hliadky MsP, ale aj dokumentovanie dopravných priestupkov. Za účelom zefektívnenia práce MsP bolo zriadené chránené pracovisko pre občanov s telesným postihnutím, ktorí vykonávajú obsluhu kamier mestského kamerového systému v nepretržitej 24 hodinovej prevádzke. Títo absolvovali interné školenie v oblasti úloh, kompetencií a povinností MsP v oblasti komunikácie, priestupkového a trestného zákona tak, aby boli schopní identifikovať hroziacu, alebo už prebiehajúcu proti spoločenskú činnosť.

 

Informácia o monitorovaní kamerovým systémom Mesta Stupava

Vážený obyvateľ/ návštevník Mesta Stupava, niektoré vybrané časti Mesta Stupava sú monitorované kamerovým systémom. Ich zoznam je zverejnený na webovej stránke sluzby-obcanom/mestska-policia/monitorovaci-kamerovy-system-msp-stupava/  

V súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov ak ste prítomní v monitorovaných priestoroch si týmto v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej aj ako „GDPR“) plníme informačnú povinnosť. Prosím, prečítajte si nasledujúce informácie.

Prevádzkovateľ: Mesto Stupava, Hlavná 1/24, 900 31 Stupava, IČO: 00 305 081 (ďalej len „prevádzkovateľ“). Kontaktné údaje prevádzkovateľa: tel.č. 02/6020 0910, e- mail: info@stupava.sk.

V prípade akýchkoľvek otázok alebo ak si chcete uplatniť svoje práva v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov, kontaktuje prosím prevádzkovateľa prostredníctvom vyššie uvedeného e-mailu alebo písomne doručením na adresu sídla prevádzkovateľa alebo zodpovednú osobu e-mailom na: zodpovednaosoba@stupava.sk.

Vaše osobné údaje spracúvame na účel ochrany majetku Mesta Stupava pred krádežami, vandalizmom a zabezpečovania prevencie pred páchaním trestných činov a porušovaním verejného poriadku v Meste Stupava.

Spracúvanie vykonávame, pretože je to nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme (článok 6 ods. 1 písm. e) GDPR).  Prevádzkovateľ plní túto úlohu na základe ustanovenia § 4 ods. 3 písm. n) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, ktorý určuje, že obec pri výkone samosprávy zabezpečuje verejný poriadok v obci a v súlade so zákonom č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov.

Vaše osobné údaje zaznamenané kamerovým systémom budeme uchovávať 7 dní  a v odôvodnených prípadoch aj po dobu dlhšiu (napr. po dobu trvania trestného konania), avšak vždy iba po nevyhnutnú dobu.

Príjemcovia osobných údajov: Podľa okolností môžu byť príjemcom Vašich osobných údajov na zázname z kamerového systému aj orgány činné v trestnom konaní, súd, advokát alebo osoby poverené orgánom štátnej správy výkonom kontroly. Príjemcom osobných údajov môže byť aj dodávateľ  vykonávajúci montáž, servis a opravy kamerového systému.

Prenos Vašich osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii sa neuskutočňuje.

Osobné údaje nebudú použité na automatizované individuálne rozhodovanie, vrátane profilovania.

 

V súlade s čl. 21 GDPR máte v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov na tento účel (ktoré  sa uskutočňuje na základe ustanovenia čl. 6 ods. 1 písm. e) GDPR) právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa Vašej konkrétnej situácie proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa Vás týka. Prevádzkovateľ v takomto prípade nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, pokiaľ nepreukáže nevyhnutné oprávnené dôvody, ktoré prevažujú nad záujmami, právami a slobodami dotknutej osoby, alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

Ako dotknutá osoba máte nasledovné ďalšie práva:

 • právo na prístup k osobným údajom podľa čl. 15 GDPR
 • právo na vymazanie (právo na „zabudnutie“) podľa čl. 17 GDPR

Dotknutá osoba má právo dosiahnuť u prevádzkovateľa bez zbytočného odkladu vymazanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, a to v prípade ak je splnený niektorý z dôvodov stanovených právnym predpisom. Toto právo dotknutej osoby posúdi prevádzkovateľ z pohľadu všetkých relevantných okolností v súlade s čl. 17 GDPR.

 • právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov podľa čl. 18 GDPR

Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie jej osobných údajov, pokiaľ nastane niektorý z prípadov uvedených v čl. 18 ods. 1 GDPR.

 

Môžete kedykoľvek podať podnet alebo sťažnosť vo veci spracúvania Vašich osobných údajov dozornému orgánu, t. j. Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava, tel.: +421 2 3231 3214, www.dataprotection.gov.sk.

 

Monitorované priestory 

 

 • Námestie sv. Trojice
 • Hlavná 2x
 • Námestie SP
 • Ružová
 • Zdravotnícka
 • Budovateľska
 • Kúpelna
 • Agátova
 • križovatka Hlavná – Mlýnská ( OD Billa)
 • MsÚ 
 • Pracovisko MsP Stupava

Mesto Stupava využíva pri monitorovaní verejného priestranstva aj fotopasce.