Navigácia

Obsah

Monitorovací kamerový systém MsP Stupava

Monitorovací kamerový systém mesta Stupava, je dôležitou súčasťou zabezpečenia ochrany verejného poriadku, ochrany zdravia a majetku občanov v najfrekventovanejších a významných častiach nášho mesta. Jedným z najdôležitejších faktorov je ich preventívny účinok – upustenie od protiprávneho konania páchateľa, kedy si je tento vedomý, že je monitorovaný a z protiprávneho konania môže byť usvedčený. V prípade páchania Trestného činu , alebo priestupku je možný okamžitý zásah hliadky MsP na základe pokynu pracovníka kamerového systému. Spracovaný záznam obrazu je účinným prostriedkom pri usvedčení páchateľov proti právneho konania, dáva možnosť aj na monitorovanie samotného výkonu hliadky MsP, ale aj dokumentovanie dopravných priestupkov. Za účelom zefektívnenia práce MsP bolo zriadené chránené pracovisko pre občanov s telesným postihnutím, ktorí vykonávajú obsluhu kamier mestského kamerového systému v nepretržitej 24 hodinovej prevádzke. Títo absolvovali interné školenie v oblasti úloh, kompetencií a povinností MsP v oblasti komunikácie, priestupkového a trestného zákona tak, aby boli schopní identifikovať hroziacu, alebo už prebiehajúcu proti spoločenskú činnosť.

 

Rozvoj kamerového systému 

V apríli roku 2009 bola odovzdaná do užívania I. časť kamerového systému, ktorá sa skladala z 5 analógových kamier a monitorovacieho centra. Kamery boli umiestnené na základe analýzy bezpečnostnej situácie a počtu spáchaných trestných činov a priestupkov nasledovne: 

 • Námestie sv. Trojice 
 • Stĺp hanby
 • Tatra banka
 • križovatka Hlavná – Mlýnská ( OD Billa)
 • MsÚ 
 • V roku 2011 mesto Stupava požiadalo o dotáciu zo štátneho rozpočtu na financovanie projektu v oblasti prevencie kriminality a to rozšírenie kamerového systému o 4 IP (Internet protokol) kamery a dobudovanie optickej trasy. Kamery boli umiestnené:
 • Križovatka Školská – Hlavná
 • parkovisko – pri Vyhnálkovej uličke
 • DM drogéria
 • Hlavná – Námestie sv. trojice
   

V roku 2013 opätovne mesto Stupava požiadalo o dotáciu zo štátneho rozpočtu na financovanie projektu v oblasti prevencie kriminality na rozšírenie kamerového systému o 3 IP (Internet protokol) kamery, ktoré budú umiestnené v okolí Mestského kultúrneho a informačného centra. V týchto priestoroch napomôžu monitorovať bezpečnostnú situáciu nielen vo všedné dni, ale aj pri kultúrno-spoločenských akciách. V súčasnosti prebieha napojenie 2 ks IP (internet protokol) kamier pri novovybudovanom OD Billa, kde kamery budú umiestnené pri vjazde na parkovisko a z ulice J. Kráľa. Tieto kamery zabezpečil investor stavby. 
V budúcnosti chceme zabezpečiť rozširovanie kamerového systému aj do iných častí mesta a to smerom na mestskú časť Mást, do priestorov námestia SNP, taktiež na ulicu Dlhá a podobne.

3.etapa rozšírenia kamerového systému

V decembri 2017 uzatvorilo mesto Stupava s Ministerstvom vnútra SR Zmluvu o poskytnutí dotácie v oblasti prevencie kriminality, na základe ktorej je cieľom mesta rozšíriť kamerový systém a zabezpečiť pre občanov a návštevníkov mesta bezpečnosť, zníženie pouličnej a celkovej kriminality v meste.

V rámci 3. etapy bolo v októbri 2018 realizované rozšírenie kamerového systému o dve kamery - na Námestí Sv. Trojice a na križovatke ulíc Zdravotnícka - Ružová.

Projekt bol finančne podporený Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky.

Logo MINV