Navigácia

Obsah

Triedenie a zber odpadov

KOMUNÁLNY ODPAD

Vývoz komunálneho odpadu podľa dní a ulíc.pdf

ilustračná fotoAk sa vám z rôznych dôvodov nezmestí komunálny odpad do smetnej nádoby, podľa platného  VZN č. 7/2023 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady si môžete zakúpiť potrebný počet plastových vriec s potlačou „Odpadové hospodárstvo Stupava“. Vrece s komunálnym odpadom je potrebné priložiť k odpadovej nádobe. Jeden kus vreca s potlačou stojí 4,20 eura, zakúpiť si ho môžu len tí, ktorí majú nádobu na komunálny odpad. Predajné miesto je v zbernom dvore na Mierovej ulici. 

V cene plastového vreca na komunálny odpad sú zahrnuté náklady na manipuláciu s odpadom a jeho uloženie na skládku komunálneho odpadu. K odpadovým nádobám neukladajte iné vrecia s komunálnym odpadom, smetiari vám ich neodoberú.

ZBER TRIEDENÉHO ODPADU V STUPAVE

ilustračná foto

 

 

 

 

 

 

 

Kalendár zberu triedeného odpadu 2024 pdf. Typ: PDF dokument, Velkosť: 218.59 kB

Triedenie odpadu, ktorý sa odoberá z kontajnerov na zberných stojiskách pri bytových domoch a v plastových vreciach od rodinných domov. Základné komodity, ktoré sa odvážajú od bytových domov a od rodinných domov, sú: papier, sklo, plasty, tetrapaky a drobný kovový odpad. Plastové vrecia na triedený odpad si môžete vyzdvihnúť na zbernom dvore v Stupave na Mierovej ulici.

Triedený odpad zbierame do týchto zberných nádob:

 • Modrá – papier a lepenka
 • Zelená – sklo
 • Žltá– plasty, tetrapaky, kovové obaly na potraviny a nápoje (konzervy, plechovky)

 

PAPIER A LEPENKA(MODRÉ VRECIA/MODRÁ ZBERNÁ NÁDOBA)

noviny, časopisy, knihy bez dosiek, baliaci papier, stlačené kartóny, škatule a obaly, papier musí byť čistý a stlačený

Nepatria sem: voskový, mastný papier, alobal, kopírovací, samoprepisovací papier, spisové dosky, znečistený papier, knihy s doskami

Pre správne zaradenie odpadu pomôže znak na obale:

 • PAP (20) vlnitá lepenka
 • PAP (21) hladká lepenka
 • PAP (22) papier

Zberná nádoba na papier je plechová s modrým vekom, alebo modrá plastová s príslušným nápisom. V rodinných domoch sa papier zbiera do plastových vriec, ktoré občania môžu vyložiť v určený deň pred dom do 7.00 hod. ráno.
 

Papier

 
SKLO (ZELENÉ VRECIA/ZELENÁ ZBERNÁ NÁDOBA) 

prázdne sklenené fľaše bez kovových uzáverov, sklené poháre, črepy, tabuľové sklo a úlomky skla rôznej farby

Nepatria sem: zrkadlá, bezpečnostné lepené sklo, autosklo, drôtené sklo, žiarovky a žiarivky, keramika, porcelán, obaly znečistené farbami, televízne obrazovky, sklobetónové tvárnice, varné a mliečne sklo, termoskové vložky

Pre správne zaradenie odpadu pomôže znak na obale:

 • GL (70) bezfarebné sklo
 • GL (71) zelené sklo
 • GL (72) hnedé sklo

Zberná nádoba na sklo je sklolaminátová alebo plastová v zelenej farbe, v rodinných domoch sa sklo triedi do plastových vriec.
 

 

Sklo

 
PLASTY, KOVY, TETRAPAKY (ŽLTÉ VRECIA/ ŽLTÁ ZBERNÁ NÁDOBA)

plastové PET fľaše od minerálky, octu, malinoviek, nádoby od kozmetických, čistiacich a pracích prípravkov, fólie. Všetko musí byť vypláchnuté a stlačené.

TETRAPAKY A KOVOVÉ OBALY – viacvrstvové obaly z džúsov a mlieka (musia byť umyté, bez zvyškov tekutín). Odovzdávať stlačené hliníkové misky, konzervy, príbory, hrnce, riad a náradie, plechovky od nápojov, sprejové nádoby

Nepatria sem: znečistené plastové obaly, linoleum, plastové fľaše od oleja, celofán, obaly od čipsov, plastový záhradný nábytok, bandasky, sudy, črepníky, jednorazové obaly z jedla, hračky, novodurové

Pre správne zaradenie odpadu pomôže znak na obale:

 • PET       (1) Polyetylén tereftalát (PET fľaše od nápojov, saponátových výrobkov)
 • HDPE    (2) Polyetylén vysokej hustoty (obaly z čistiacich prostriedkov, tašky)
 • PVC       (3) Polyvinylchlorid (obaly pre jogurtové nápoje, čistiace prostriedky, škrob, kelímky pre škvarenú masť)
 • LDPE     (4)  Polyetylén nízkej hustoty (fólie, vrecia na odpad, vrecúška, obaly na časopisy)
 • PP         (5)  Polypropylén (obaly na rastlinné maslá, šampóny, čistiace prostriedky, súčiastky do čerpadiel)
 • PS         (6)  Polystyrén (tepelné izolácie, obalový materiál na potraviny, ochranné obaly)

Zberná nádoba na plasty je plastová v žltej farbe, v rodinných domoch sa používa na zber plastové vrece.

Plasty, kovy, tetrapaky
ŠATSTVO A OBUV

Do označených kontajnerov bielej farby (nie sú súčasťou interiéru kontajnerových stojísk) môžete uložiť vyprané a poskladané šatstvo aj čistú obuv v páre. 

Dovoz triedeného odpadu a jeho ukladanie na zbernom dvore
Zberný dvor sa nachádza na konci Mierovej ulice v Stupave, kam je možné počas celého roka privážať vlastnou dopravou okrem uvedeného triedeného odpadu aj nasledujúce iné druhy odpadov:

OBJEMNÝ ODPAD

Za objemný odpad sa považuje ten, ktorý sa pre svoje rozmery nezmestí do nádob na komunálny odpad. Zaraďujme sem napríklad nábytok, koberce, sanitu – umývadlá, WC  misy. Tento druh odpadu prineste na zberný dvor, jeho uloženie nie je spoplatnené.
 

DROBNÝ  STAVEBNÝ  ODPAD

Ide o odpad z bežných udržiavacích prác vykonávaných fyzickou osobou. Stavebný odpad je odovzdavaný na zbernom dvore za poplatok. Aktuálna cena za drobný stavebný odpad je určená vo výške 0,090 €/kg podľa platného VZN č.7/2023.
Za  drobný stavebný odpad je považovaná čistá stavebná suť – tehly, tvárnice, dlažba, obkladačky.

ELEKTRONICKÝ ODPAD

Medzi elektronický odpad patria veľké a malé domáce spotrebiče – chladničky, práčky, mrazničky, televízory, rádiá, počítače, vysávače, fény, kalkulačky, žehličky, varné kanvice, mobilné telefóny, kávovary a podobne.

KUCHYNSKÝ A REŠTAURAČNÝ ODPAD

kuchynský odpadNa kontajnerových stojiskách pri bytových domoch sú umiestnené hnedé nádoby s priedušnými 120-litrovými vrecami určenými na kuchynský odpad.

ČO PATRÍ DO NÁDOBY NA ROZLOŽITEĽNÝ KUCHYNSKÝ ODPAD:

starý chlieb a pečivo, zvyšky jedla, kávy a čaju, mäso, ryby, mliečne výrobky, vajcia, škrupiny od vajec, potraviny po záručnej lehote bez obalov,  orechové škrupiny, bioodpad z kuchyne (napr. zvyšky ovocia a zeleniny), kosti z hydiny a rýb

Do nádoby na kuchynský odpad nepatria:

potraviny vo vrecúškach a obaloch, použitý jedlý olej a tuk, zelený odpad zo záhrad (je ho možné bezplatne doviezť do zberného dvora), triedený odpad (patrí do nádob na to určených), cigaretové ohorky, stavebný odpad, uhynuté zvieratá, veľké kosti, plienky, vrecká z vysávača, kávové kapsule,

Obyvatelia rodinných domov a záhradkári majú možnosť spracovávať kuchynský a bio odpad v kompostéroch. Tiež majú možnosť tento odpad odovzdať v zbernom dvore.

JEDLÉ OLEJE A TUKY

zber použitých olejovV zbernom dvore je umiestnená nádoba na zber jedlých olejov a tukov z domácností. Tie treba nosiť v plastových fľašiach (PET) alebo v iných obaloch, s ktorými sa odovzdajú.

Na kontajnerových stojiskách pri bytových domoch sú rozmiestnené nádoby šedej farby slúžiace na zber kuchynského oleja.

Na zber je vhodný akýkoľvek kuchynský olej a živočíšny tuk po vyprážaní, z fritéz, ale aj taký, ktorý slúžil ako nálev potravín (zelenina, ryby, syry). Dôležité je zbierať čistý olej. Najlepšie je ho zliať cez sitko do čistej a suchej PET fľaše alebo originálneho obalu.

Do nádoby na zberný olej nepatrí: iný kuchynský odpad, drogéria, nápojové kartóny od mlieka či smotany a ani akékoľvek obaly so zvyškami potravín, aj keď tukovej konzistencie. ­

POLYSTYRÉN

Na zbernom dvore môžete odovzdať čisté kusy polystyrénu bez znečistenia  stavebným lepidlom. Ďalej polystyrénové výplne z prepravných obalov na televízory, chladničky a podobne.
 

AUTOBATÉRIE

Autobatérie z osobných automobilov patriacich fyzickým osobám môžete bezplatne odovzdať na zbernom dvore.
 

NEBEZPEČNÝ  ODPAD

Medzi nebezpečné odpady sú zaradené farby, lepidlá, agresívne čistiace prostriedky, riedidlá, pesticídy, oleje z áut, žiarivky. Tento druh odpadu môžete bezplatne odovzdať na zbernom v deň zberu, ktorý je vyznačený v kalendári zberu triedeného odpadu.
 

BIOLOGICKÝ ROZLOŽITEĽNÝ ODPAD ZO ZELENE

tráva, konáre, lístie, štiepka...

Ako odovzdávať zelený odpad?

Tento odpad je potrebné pred odvozom vytriediť takto:

 1. Odpad na drvenie: haluzovina a konáre v hrúbke viac ako 1 cm.
 2. Odpad do kompostárne: tráva, listy, kvety, drvená štiepka, piliny, odpad z ovocia a zo zeleniny, konáriky do hrúbky 1 cm.  

Nepatrí sem:  Korene zo stromov, netriedený zelený odpad, prípadne zmiešaný odpad v zbernom dvore neodoberáme.


PREVÁDZKOVÉ  HODINY  NA ZBERNOM  DVORE

PO – PIA: 7.00 – 11.30 hod., 12.30 – 15.30 hod.
SO: 9.00 - 14.00 hod. bez prestávky
Obedňajšia prestávka: 11.30 – 12.30 hod.