Navigácia

Obsah

Centrálna Mestská zóna- juh

CMZ Stupava - Juh tvorí južnú časť centrálneho verejného priestoru mesta Stupava. Jej úpravy nadväzujú na už rekonštruované CMZ sever a stred. Spevnené plochy v riešenom území sú vo veľmi zlom stave. Nachádzajú sa tu plochy starého asfaltového povrchu veľakrát poškodeného, plochy novšie - zámkové betónové dlažby, prašné plochy bez upraveného povrchu. Jestvujúce chodníky a spevnené plochy v priestoroch Hlavnej ulice je potrebné asanovať. Plochy zelene sa nachádzajú najmä na oboch stranách Hlavnej ulice, okrem toho sa tu nachádza viacero drobných zelených plôch. Plochy zelene nie sú koncepčne sadovnícky upravené a vysadené stromy a kry nemajú vysokú sadovnícku ani spoločenskú hodnotu. Hodnotná je len založená gaštanová alej na východnej strane Hlavnej ulice a gaštany a lipy v parčíku na západnej strane Hlavnej ulice. Na území sa v dotyku s CMZ nachádza nefunkčné detské ihrisko. V riešenom území sa nachádzajú okrem iného vzdušné silnoprúdové a slaboprúdové vedenia. Mestský mobiliár je v zlom stave a na viacerých miestach úplne absentuje. Fotodokumentácia tvorí prílohu projektu. Užívateľmi výsledkov projektu budú obyvatelia, návšetvníci mesta a miestni podnikatelia.

Obnovené bude dláždenie peších plôch, vytvorené dostatočne dimenzované chodníky a verejné plochy. Kompletne vymenený a doplnený mestský mobiliár dotvorí prostredie CMZ. Vymenené budú celé telesá verejného osvetlenia, niektoré svietidlá budú premiestnené tak, aby funkčne osvetľovali plochy pre vozidlá aj peších. Vzdušné silnoprúdové a slaboprúdové vedenia budú kabelizované . Sadové úpravy budú riešené koncepčne, tak aby esteticky aj funkčne dotvárali verejné priestranstvá. Zachová a doplní sa gaštanová alej. Vybudované bude verejné bezplatné parkovisko pre 25 vozidiel, čím sa sprístupní centrum mesta návštevníkom, ako aj obyvateľom zo vzdialenejších častí mesta. Detské ihrisko bude prispôsobené najmä deťom predškolského veku. Riešenie zosúladí CMZ - juh s už zrealizovanými etapami obnovy CMZ - sever a stred. Pre cieľové skupiny vznikne bezpečný priestor s vylúčením bariér obmedzujúcich prístup k miestam a službám v riešenom území. Vznikne nový priestor pre deti.

 

Zdôvodnenie vhodnosti realizácie projektu

Modernizácia CMZ je navrhnutá tak, aby sa prostredníctvom nej odstránili všetky bariéry obmedzujúce pohyb chodcov v celom riešenom území. Budú realizované aj opatrenia uľahčujúce pohyb nevidiacich. Riešenie nadväzuje na už zrealizované etapy obnovy CMZ sever a stred tak, aby po ukončení realizácie tvorilo centrum mesta jednoliaty estetický a funkčný celok. Pre obyvateľov aj návštevníkov mesta bude v bezprostrednej blízkosti Hlavnej ulice vybudované detské ihrisko, ktoré vytvorí bezpečný priestor pre deti a doplní tak funkciu centra ako oddychovej zóny. Prevádzky v danej oblasti budú dostupnejšie pre obyvateľov aj návštevníkov mesta. Do stavby sa zahŕňajú nevyhnutné úpravy na systémoch technickej infraštruktúry. Pôjde najmä o úpravu vedení verejného osvetlenia, odstránenie nadbytočných stĺpov a vedení, úpravu výškového osadenia šácht a uzáverov, odvedenie dažďových vôd. Stavebné práce sa nebudú týkať jazdných pásov cesty I/2 ( Hlavná ulica).

 

Realizačný projekt - etapa 1 - tu ku stiahnutiu .pdf, 8,4 MB