Navigácia

Obsah

Informácie o ochrane osobných údajov

 

Z dôvodu, že dňa 25. mája 2018 nadobudlo účinnosť nariadenie Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej ako „GDPR“), nasledujúcimi informáciami by sme Vám chceli poskytnúť prehľad o spracúvaní Vašich osobných údajov našou spoločnosťou a o Vašich právach na ochranu údajov.

 

 1. Kto je zodpovedný za spracúvanie údajov a na koho sa môžete obrátiť?

 

Prevádzkovateľom je:

Názov:                            Mesto Stupava

Sídlo:                              Hlavná 1/24, 900 31 Stupava

IČO:                               00 305 081

Telefonický kontakt:        02/6020 0910

E-mail:                            info@stupava.sk

 

Zodpovedná osoba podľa článku 37 GDPR:

Meno a priezvisko:          Ing. Miroslav Ilavský

Kontakt:                          zodpovednaosoba@stupava.sk 

 

V prípade akýchkoľvek otázok alebo ak si chcete uplatniť svoje práva v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov, kontaktuje prevádzkovateľa alebo zodpovednú osobu na vyššie uvedených kontaktných údajoch.

 

 1. Aké osobné údaje prevádzkovateľ spracúva?

 

Prevádzkovateľ spracúva spravidla bežné osobné údaje. Osobné údaje prevádzkovateľ spracúva iba v nevyhnutnom rozsahu.  Pokiaľ  nie je daná výnimka v zmysle čl. 9 ods. 2 GDPR, nespracúva osobitné kategórie osobných údajov.

 

 1. Na aké účely a na akých právnych základoch prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje?

 

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje vždy na základe legitímneho právneho základu, ktorým môže byť:

 • udelenie súhlasu dotknutou osobou;
 • spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy;
 • spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonných povinností prevádzkovateľa;
 • spracúvanie je nevyhnutné, aby sa ochránili životne dôležití záujmy dotknutej osoby alebo inej fyzickej osoby;
 • spracúvanie je nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi; alebo
 • spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov prevádzkovateľa alebo tretej strany.

 

Súhlas dotknutej osoby sa v podmienkach Prevádzkovateľa získava len vtedy, ak sa neuplatňuje iný právny dôvod na spracúvanie osobných údajov. Poskytnutie osobných údajov a udelenie súhlasu je v takomto prípade dobrovoľné. Ak sa osobné údaje spracúvajú na základe súhlasu, máte právo kedykoľvek svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov odvolať. Odvolanie súhlasu však nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov vychádzajúceho  zo súhlasu pred jeho odvolaním.

 

Osobné údaje prevádzkovateľ spracúva na rôzne účely pri výkone svojich úloh, avšak vždy iba v minimálnom rozsahu tak, aby bola dodržaná zásada minimalizácie účelu spracúvania osobných údajov zakotvená v GDPR, v zmysle ktorej môže prevádzkovateľ spracúvať osobné údaje iba na konkrétne určené, výslovne uvedené a legitímne účely.


Osobné údaje prevádzkovateľ spracúva na účely uvedené v  Záznamoch o spracovateľských činnostiach.

 

Spracúvanie súborov „cookies“

 

Na webovej stránke prevádzkovateľa www.stupava.sk prevádzkovateľ využíva tzv. súbory cookies, a to za účelom zabezpečenia riadneho fungovania tejto webovej lokality. Súbor cookie je malý textový súbor, ktorý webová lokalita ukladá vo Vašom počítači alebo mobilnom zariadení pri jej prehliadaní. Vďaka tomuto súboru si webová lokalita na určitý čas uchováva informácie o vašich krokoch a preferenciách (ako sú prihlasovacie meno, jazyk, veľkosť písma a iné nastavenia zobrazovania), takže ich pri ďalšej návšteve lokality alebo prehliadaní jej jednotlivých stránok nemusíte opätovne uvádzať.

 

Prevádzkovateľ následné súbory cookies využíva, aby uchoval:

 • Vaše preferencie zobrazenia, napríklad nastavenia kontrastu farieb alebo veľkosti písma,
 • skutočnosti, že ste už odpovedali na prieskum zobrazujúci sa v samostatnom okne (pop-up), prostredníctvom ktorého môžete vyjadriť svoj názor na obsah stránky (nebude sa opätovne zobrazovať);
 • skutočnosť, či ste súhlasili (alebo nesúhlasili) s tým, aby sme využívali súbory cookies na tejto webovej lokalite.

 

Rovnako niektoré videá, ktoré sú súčasťou webovej stránky prevádzkovateľa, používajú súbory cookies na anonymný zber štatistických údajov o tom, ako ste sa tam dostali a ktoré videoklipy ste si pozreli.

 

Povolenie použitia súborov cookies nie je nevyhnutne potrebné na správne fungovanie webovej stránky prevádzkovateľa, ale poskytne Vám to lepší používateľský komfort pri práci s ňou. Súbory cookies môžete vymazať alebo zablokovať. V takomto prípade sa však môže stať, že určité funkcionality webovej lokality nebudú fungovať tak, ako by mali.

 

Informácie ukladané v súboroch cookies sa nepoužijú na vašu osobnú identifikáciu a štruktúra údajov je plne pod našou kontrolou. Súbory cookies sa nepoužívajú na iné účely ako tie, ktoré sú uvedené v tomto texte.

 

 1. Ste povinný poskytnúť prevádzkovateľovi Vaše osobné údaje?

 

Poskytnutie Vašich osobných údajov je Vašou povinnosťou v prípadoch, ak ide o spracúvanie osobných údajov, ktoré je nevyhnutné na plnenie zákonných povinností prevádzkovateľa. Rovnako je poskytnutie osobných údajov dotknutou osobou potrebné v prípade uzatvárania zmluvného vzťahu. Dotknutá osoba je povinná poskytnúť osobné údaje v prípadoch kedy je ich poskytnutie zmluvnou požiadavkou vyplývajúcou zo zmluvy uzatvorenej medzi prevádzkovateľom a dotknutou osobou (teda je to nevyhnutné na plnenie zmluvy).

V prípade, ak spracúvame osobné údaje na základe oprávnených záujmov (čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR) alebo je spracúvanie nevyhnutné na splnenie úlohy vo verejnom záujme či pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi (čl. 6 ods. 1 písm. e) GDPR), dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie proti spracúvaniu jej osobných údajov vykonávanom na tomto právnom základe. V takomto prípade nesmieme ďalej spracúvať osobné údaje, pokiaľ nepreukážeme nevyhnutné oprávnené dôvody, ktoré prevažujú nad záujmami, právami a slobodami dotknutej osoby, alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

 

 1. Kto má prístup k osobným údajom?

 

K Vašim osobným údajom majú v prvom rade prístup tí zamestnanci prevádzkovateľa, ktorí ich potrebujú na plnenie vymedzených účelov.

 

Prevádzkovateľovi však môže vyplývať povinnosť sprístupnenia Vašich osobných údajov z platných právnych predpisov Slovenskej republiky alebo Európskej únie. V takom prípade sú príjemcami najmä rôzne orgány verejnej moci – napríklad súdy alebo orgány činné v trestnom konaní.

 

Prevádzkovateľ tiež môže osobné údaje poskytnúť nasledovným subjektom:

 • advokátska kancelária,
 • exekútorský úrad,
 • externí poskytovatelia, vykonávajúci technickú podporu k zakúpeným softvérom,
 • návštevníci webových stránok prevádzkovateľa.

 

 1. Prenáša prevádzkovateľ osobné údaje do tretích krajín alebo medzinárodným organizáciám?

 

Prevádzkovateľ neuskutočňuje prenos osobných údajov príjemcom do tretích krajín alebo medzinárodným organizáciám, nevyplýva mu to z osobitných predpisov a ani takýto prenos nezamýšľa vykonávať.

 

 1. Ako dlho prevádzkovateľ uchováva osobné údaje?

 

Vaše osobné údaje bude prevádzkovateľ spracúvať a uchovávať dovtedy, kým je to nevyhnutné na dosiahnutie účelov, na ktoré sa osobné údaje spracúvajú  a počas doby, ktorá je určená príslušnými právnymi predpismi na ich archiváciu. V prípade, že Vaše osobné údaje nebudú potrebné na vyššie uvedené účely, zabezpečíme ich bezpečnú likvidáciu.

 

Prevádzkovateľ vypracoval v súlade so zákonom č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach, v znení neskorších predpisov Registratúrny poriadok a registratúrny plán. Doby uchovávania jednotlivých registratúrnych záznamov sa riadia Registratúrnym poriadkom mesta.

 

Po uplynutí lehoty uloženia osobných údajov (registratúrnych záznamov) v registratúre prevádzkovateľa, je zabezpečené ich vyraďovanie v rámci vyraďovacieho konania len so súhlasom Ministerstva vnútra Slovenskej republiky. Výsledkom vyraďovacieho konania je rozhodnutie o vyradení registratúrnych záznamov po uplynutí ich lehoty uloženia, rozhodnutie o ich trvalej dokumentárnej hodnote a odovzdaní do archívu alebo o tom, že nemajú trvalú dokumentárnu hodnotu a môžu byť zničené. Ich likvidáciu, prípadne anonymizáciu a využitie na štatistické účely, alebo výmaz (elektronické registratúrne záznamy), prevádzkovateľ vykonáva výlučne v súlade s GDPR.

 

 1. Aké máte práva v súvislosti s ochranou osobných údajov?

 

Každá dotknutá osoba má:

 

 • právo na prístup k osobným údajom podľa článku 15 GDPR – právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či spracúva osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú, a ak tomu tak je, máte právo získať prístup k týmto osobným údajom ako aj právo na základné informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov;

 

 • právo na opravu podľa článku 16 GDPR – právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil Vaše nesprávne osobné údaje, resp. právo na doplnenie neúplných osobných údajov;

 

 • právo na vymazanie podľa článku 17 GDPR – právo požadovať bezodkladné vymazanie Vašich osobných údajov; toto právo však môžete uplatniť iba z nasledovných dôvodov:
 1. osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré a získavali alebo inak spracúvali;
 2. odvoláte súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva a zároveň ak neexistuje iný právny základ pre spracúvanie;
 3. namietate voči spracúvaniu osobných údajov a zároveň neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie;
 4. osobné údaje sa spracúvali nezákonne;
 5. osobné údaje musia byť vymazané, ak sa splnila zákonná povinnosť podľa práva Európskej únie alebo slovenského právneho poriadku;
 6. osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti podľa článku 8 ods. 1 GDPR;

Toto právo dotknutej osoby posúdi prevádzkovateľ z pohľadu všetkých relevantných okolností v súlade s čl. 17 GDPR (napr. prevádzkovateľ žiadosti nevyhovie, ak je spracúvanie potrebné - na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa alebo na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov).

 

 • právo na obmedzenie spracúvania podľa článku 18 GDPR – právo na to, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie, pokiaľ ide o jeden z týchto prípadov:
 1. napadnete správnosť osobných údajov;
 2. spracúvanie je protizákonné a Vy namietate proti vymazaniu osobných údajov a namiesto toho žiadate obmedzenie ich použitia;
 3. prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebujete ich Vy na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov;
 4. namietate voči spracúvaniu;

Ak sa spracúvanie obmedzilo v súlade s čl. 18 ods. 1 GDPR, takéto osobné údaje sa s výnimkou uchovávania spracúvajú: a) len so súhlasom dotknutej osoby, alebo b) na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov, alebo c) na ochranu práv inej fyzickej alebo právnickej osoby, alebo d) z dôvodov dôležitého verejného záujmu Únie alebo členského štátu.

 

 • právo na prenos osobných údajov podľa článku 20 GDPR – ak sa spracúvanie zakladá na súhlase alebo na zmluve a vykonáva sa automatizovanými prostriedkami, máte právo na získanie osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú a ktoré ste poskytli prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a právo na prenos týchto osobných údajov k ďalšiemu prevádzkovateľovi;

 

 • právo namietať podľa článku 21 GDPR – právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa konkrétnej situácie proti spracúvaniu Vašich osobných údajov, ak je právnym základom spracúvania Vašich osobných údajov:
 1. článok 6 ods. 1 písm. e) GDPR – spracúvanie je nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi;
 2. článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR – spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia strana;

a zároveň v prípade, ak Vaše osobné údaje prevádzkovateľ spracúva na účely priameho marketingu, máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu Vašich osobných údajov na účely takéhoto marketingu;

 

 • právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracúvaním osobných údajov podľa článku 7 ods. 3 GDPR – ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe Vášho súhlasu, máte právo kedykoľvek svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov odvolať; odvolanie súhlasu však nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním;

 

 • právo podať podnet (sťažnosť) dozornému orgánu podľa ustanovenia § 100 a nasl. zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov: Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, tel.: +421/2/3231 3214, e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk.

 

Všetky práva dotknutej osoby možno uplatniť písomnou žiadosťou na adrese sídla Prevádzkovateľa alebo u určenej Zodpovednej osoby na e-mailovej adrese uvedenej v záhlaví tohto dokumentu.

 

V žiadosti je nevyhnutné uviesť nasledovné údaje: meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého pobytu, aby bol Prevádzkovateľ schopný dotknutú osobu identifikovať. Prevádzkovateľ môže požiadať o poskytnutie dodatočných informácií potrebných na potvrdenie totožnosti dotknutej osoby, ak má oprávnené pochybnosti o totožnosti fyzickej osoby. Prevádzkovateľ je povinný poskytnúť dotknutej osobe informácie o opatreniach, ktoré sa prijali na základe jej žiadosti do jedného mesiaca odo dňa doručenia žiadosti. Uvedenú lehotu môže Prevádzkovateľ v odôvodnených prípadoch s ohľadom na komplexnosť a počet žiadosti predĺžiť o ďalšie dva mesiace, a to aj opakovane. Prevádzkovateľ je povinný informovať o každom takom predĺžení dotknutú osobu do jedného mesiaca od doručenia žiadosti spolu s dôvodmi zmeškania lehoty. Ak dotknutá osoba podala žiadosť elektronickými prostriedkami, Prevádzkovateľ poskytne dotknutej osobe informácie v elektronickej podobe, ak dotknutá osoba nepožiadala o poskytnutie informácie iným spôsobom.

 

V prípade, ak Prevádzkovateľ neprijme opatrenia na základe žiadosti dotknutej osoby, je povinný do jedného mesiaca od doručenia žiadosti informovať dotknutú osobu o dôvodoch nekonania a o možnosti podať návrh na začatie konania na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky v súlade s ustanovením § 100 Zákona.

 

Oznámenia o prijatých opatreniach sa poskytujú bezodplatne.

 

Ak je žiadosť dotknutej osoby zjavne neopodstatnená alebo neprimeraná najmä pre jej opakujúcu sa povahu, Prevádzkovateľ môže požadovať primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady na poskytnutie informácií alebo primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady na oznámenie alebo primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady na uskutočnenie požadovaného opatrenia, alebo odmietnuť konať na základe žiadosti. Zjavnú neopodstatnenosť žiadosti alebo neprimeranosť žiadosti preukazuje Prevádzkovateľ.

 

 1. Do akej miery sa uplatňuje automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania?

 

Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania prevádzkovateľ nevyužíva.

 

 1. Bezpečnosť osobných údajov

 

Pri spracúvaní osobných údajov prevádzkovateľ dbá na bezpečnosť osobných údajov. Nakladanie s osobnými údajmi prebieha v súlade platnými právnymi predpismi, najmä v súlade s GDPR a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Prevádzkovateľ kladie veľký dôraz na technické, organizačné a personálne opatrenia na zabezpečenie ochrany osobných údajov, ktoré prijal na základe Analýzy rizík a Posúdenia vplyvu na spracúvanie osobných údajov.

Základné časti dohody spoločných prevádzkovateľov pdf.

Informácia o podmienkach spracúvania osobných údajov pdf.