Navigácia

Obsah

OPRAVNÉ PROSTRIEDKY PROTI ROZHODNUTIAM MESTA

Miesto, spôsob a lehota na podanie opravného prostriedku

Riadny opravný prostriedok (odvolanie):

 1. Z odvolania by malo byť  zrejmé:
 • kto ho podáva
 • číslo rozhodnutia a dátum vydania rozhodnutia proti ktorému smeruje
 • čoho sa odvolávatel domáha
 • návrh, ako má odvolací orgán rozhodnúť
 1. Spôsob:
 • písomne
 • ústne do zápisnice
 • telegraficky (faxom) ktoré treba najneskôr do troch dní potvrdiť písomne, alebo ústne do zápisnice
 1. Lehota:
 • Vo veciach preneseného výkonu štátnej správy do 15 dní odo dňa oznámenia (doručenia) rozhodnutia, ak inú lehotu neustanovuje osobitný zákon. Odvolanie sa podáva na Mestský úrad, Hlavná 1/24, 930 01 Stupava.
 • Vo veciach originálnej kompetencie do 30 dní od doručenia rozhodnutia, pokiaľ osobitný zákon neustanovuje niečo iné, návrh sa podáva na príslušnom súde alebo na Mestskom úrade, HHlavná 1/24, 930 01 Stupava, ktorý napadnuté rozhodnutie vydal.
 1. Mimoriadne opravné prostriedky

Okrem riadnych opravných prostriedkov, možno podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) podať mimoriadne opravné prostriedky, ktorými sú:

 • obnova konania
 • preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania
 • protest prokurátora.
 1. Obnova konania
 • účastník sa môže sám a priamo domáhať obnovenia konania, ktoré bolo ukončené právoplatným rozhodnutím a len z dôvodov v zákone taxatívne určených
 • miesto podania - podáva sa na správnom orgáne, ktorý rozhodol vo veci v poslednom stupni
 • lehota -  tri mesiace odo dňa, keď sa účastník dozvedel o dôvodoch obnovy, najneskôr do troch rokov od právoplatnosti rozhodnutia
 • spôsob - podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní.
 1. Preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania
 • správny orgán  najbližšie vyššieho stupňa nadriadený správnemu orgánu, ktorý  rozhodnutie vydal, môže z vlastného alebo iného podnetu  preskúmať rozhodnutie, ktoré je právoplatné.
 1. Protest prokurátora
 • podáva prokurátor

Možnosti súdneho preskúmania právoplatného rozhodnutia
(§248 Občianskeho súdneho poriadku)

Ak žiadateľovi nebolo vyhovené v odvolacom konaní, môže do dvoch mesiacov od doručenia rozhodnutia, pokiaľ osobitný predpis neustanovuje inak podať žalobu  (okrem prípadov uvedených v prílohe A Občianskeho súdneho poriadku, v ktorých je vylúčené, aby rozhodnutie správneho orgánu preskúmal súd) na príslušný súd.

 1. Podmienky podania návrhu (žaloby):
 • rozhodnutie po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov nadobudlo právoplatnosť,
 • návrh môže podať len účastník konania, ktorý musí byť zastúpený advokátom, alebo komerčným právnikom, pokiaľ nemá právnické vzdelanie buď sám, alebo jeho zamestnanec (člen), ktorý zaňho na súde koná,
 1. Návrh na preskúmanie musí mať tieto náležitosti:
 • ktorému súdu je návrh určený
 • kto návrh podáva
 • označenie rozhodnutia mesta, ktoré napadá
 • vyjadrenie v akom rozsahu toto rozhodnutie napadá
 • uvedenie dôvodov, v čom žalobca vidí nezákonnosť rozhodnutia mesta
 • konečný návrh rozhodnutia.
 1. Mesto Stupava vybavuje žiadosti, návrhy a iné podania vždy tak, aby bolo zabezpečené objektívne zistenie skutočného stavu pri zachovaní zásady hospodárnosti a primeranej rýchlosti.
 2. Pri  vybavovaní  všetkých  žiadostí, návrhov a iných podaniach sa postupuje v súlade so základnými pravidlami správneho konania - § 3  zák.č.71/1967 Zb. o správnom  konaní v znení neskorších zmien a doplnkov a  primerane sa použijú aj jeho ďalšie ustanovenia, ak osobitný predpis neustanovuje inak.
 3. Na konanie, v ktorom o právach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach fyzických osôb a právnických osôb rozhoduje pri prenesenom výkone štátnej správy mesto, sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní ak osobitný zákon neustanovuje inak..
 4. Na konanie v ktorom o právach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach fyzických osôb a právnických osôb rozhoduje pri výkone samosprávy mesto, sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní; o opravnom prostriedku proti rozhodnutiu mesta rozhoduje súd, ak osobitný predpis neustanovuje inak.