Obsah

Predpisy

Prehľad predpisov, pokynov, inštrukcií, výkladových stanovísk, podľa ktorých povinná osoba koná a rozhoduje alebo ktoré upravujú práva a povinnosti fyzických osôb a právnických osôb vo vzťahu k Mestu Stupava.

 1. Úplné znenie zákona č. 460/1992 Zb. Ústava Slovenskej republiky
 2. Úplné znenie zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
 3. Úplné znenie zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
 4. Úplné znenie zákona č. 221/1996 Z. z. o územnom a správnom usporiadaní Slovenskej republiky
 5. Úplné znenie zákona č. 515/2003 Z. z. o krajských úradoch a obvodných úradoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 6. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí SR č. 336/2000 Z. z. o podpísaní Európskej charty miestnej samosprávy
 7. Úplné znenie zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch)
 8. Úplné znenie zákona č. 303/2001 Z. z. o voľbách do orgánov samosprávnych krajov a o doplnení Občianskeho súdneho poriadku
 9. Úplné znenie zákona č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky
 10. Úplné znenie zákona č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja
 11. Úplné znenie zákona č. 453/2003 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 12. Ústavný zákon č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov
 13. Zákon č. 528/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja
 14. Úplné znenie zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 15. Úplné znenie zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest
 16. Úplné znenie zákona č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii
 17. Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 590/2003 Z. z. o skúškach odbornej spôsobilosti príslušníkov obecnej polície a o odbornej príprave príslušníkov obecnej polície
 18. Úplné znenie zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (Správny poriadok)
 19. Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 31/2003 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a o číslovaní stavieb
 20. Úplné znenie zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch
 21. Úplné znenie zákona č. 564/1992 Zb. o spôsobe vykonania referenda
 22. Úplné znenie zákona č. 63/1993 Z. z. o štátnych symboloch Slovenskej republiky a ich používaní
 23. Úplné znenie zákona č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 24. Úplné znenie zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon)
 25. Úplné znenie vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 436/2000 Z. z., ktorou sa upravujú podrobnosti o obsahu žiadosti o overenie odbornej spôsobilosti na obstarávanie územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie
 26. Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 55/2001 Z. z. o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii
 27. Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie
 28. Úplné znenie zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 29. Úplné znenie zákona SNR č. 608/2003 Z. z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov
 30. Úplné znenie zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zák.č.455/1991 o živnostenskom podnikaní
 31. Úplné znenie zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 32. Úplné znenie zákona č. 96/1991 Zb. o verejných kultúrnych podujatiach
 33. Zákon č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 34. Úplné znenie zákona č. 607/2003 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania
 35. Úplné znenie zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 154/1994 Z. z. o matrikách
 36. Zákon č. 534/2003 Z. z. o organizácii štátnej správy na úseku cestnej dopravy a pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 37. Úplné znenie zákona č. 514/2003 Z. z. o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci a o zmene niektorých zákonov
 38. Úplné znenie zákona č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 39. Úplné znenie zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky
 40. Zákon č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 41. Úplné znenie zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 42. Vyhláška Úradu pre verejné obstarávanie č. 35/2006 Z. z. o oznámeniach používaných vo verejnom obstarávaní
 43. Zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
 44. Úplné znenie zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov
 45. Úplné znenie nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve
 46. Úplné znenie zákona SNR č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov
 47. Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 450/2005 Z. z. o zániku daňového nedoplatku zodpovedajúceho nezaplatenej sankcii prislúchajúcej k zaplatenej dani
 48. Zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 49. Úplné znenie zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 50. Úplné znenie zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch
 51. Úplné znenie zákona č. 17/2004 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov
 52. Úplné znenie zákona č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia
 53. Úplné znenie zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 54. Úplné znenie zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch
 55. Úplné znenie vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch
 56. Úplné znenie zákona č. 529/2002 Z. z. o obaloch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 57. Úplné znenie zákona č. 478/2002 Z. z. o ochrane ovzdušia a ktorým sa dopĺňa zákon č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov (zákon o ovzduší)
 58. Úplné znenie zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny
 59. Úplné znenie zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 37/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon)
 60. Úplné znenie zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie
 61. Úplné 61. Úplné znenie zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 62. Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 499/2008 Z. z. o podmienkach poskytovania podpory podľa programu rozvoja vidieka
 63. Úplné znenie zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon)
 64. Úplné znenie zákona č. 250/2007 Zb. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zák. o priestupkoch
 65. Úplné znenie zákona č. 108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji
 66. Úplné znenie zákona č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach
 67. Úplné znenie zákona č. 193/2001 Z. z. o podpore na zriadenie priemyselných parkov a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov
 68. Úplné znenie zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi
 69. Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii
 70. Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 71. Úplné znenie zákona č. 183/2000 Z. z. o knižniciach, o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 27/1987 Zb. o štátnej pamiatkovej starostlivosti a o zmene a doplnení zákona č. 68/1997 Z. z. o Matici slovenskej
 72. Úplné znenie zákona č. 189/2015 Z. z. o kultúrno - osvetovej činnosti
 73. Úplné znenie zákona č. 384/1997 Z. z. o divadelnej činnosti
 74. Úplné znenie zákona č. 206/2009 Z. z. o múzeách a galériách a o ochrane predmetov múzejnej hodnoty a galerijnej hodnoty
 75. Úplné znenie zákona č. 440/2015 Z.z. o športe
 76. Úplne znenie zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve
 77. Zákon FZ č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
 78. Zákon NZ č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v z. n. p.
 79. Zákon NZ č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
 80. Zákon NR SR č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach
 81. Zákon FZ č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov
 82. Zákon NR č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov
 83. Zákon SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov
 84. Zákon NR SR č. 470/2005 o pohrebníctve a o zmene a doplnení zák. č. 455/1991 Zb.
 85. Zákon NR SR č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v z. n. p.
 86. Zákon NR SR č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov z. n. p.
 87. Zákon NR SR č. 122/2013 Z. z. – o ochrane osobných údajov v z n. p.
 88. Zákon NR SR č. 416/2001 Z. z. – o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky
 89. Zákon č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v z. n. p.
 90. Zákon č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohosp. majetku
 91. Zákon č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách
 92. Zákon č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom
 93. Zákon č. 64/1997 Z. z. o užívaní pozemkov v zriadených záhradkových osadách a vysporiadaní vlastníctva k nim
 94. Vyhláška Úradu geodézie, kartografie a katastra SR č. 461/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákona)
 95. Vyhláška Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 157/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom
 96. Zákon č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekútorský poriadok) a o zmenách a doplnení ďalších zákonov, v z. n. p.
 97. Zákon č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 98. Ústavný zákon č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v z. n. p.
 99. Zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch
 100. Zákon NR SR č. 300/2005 Z. z. trestný zákon
 101. Zákon NR SR č. 301/2005 Z. z. trestný poriadok
 102. Vyhláška MŽP SR č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch
 103. Vyhláška MŽP SR  č. 372/2015 Z. z. o skládkovaní odpadov a dočasnom uskladnení kovovej ortuti
 104. Vyhláška MŽP SR č. 373/2015 Z. z. o rozšírenej zodpovednosti výrobcov vyhradených výrobkov a o nakladaní s vyhradenými prúdmi odpadov
 105. Oznámenie č. 368/2015 Z. z. ako výnos č. 1/2015 o jednotných metódach analytickej kontroly odpadov
 106. Vyhláška MŽP SR č. 370/2015 Z. z. o sadzbách pre výpočet príspevkov do Recyklačného fondu, o zozname výrobkov, materiálov a zariadení, za ktoré sa platí príspevok do Recyklačného fondu, a o podrobnostiach o obsahu žiadosti o poskytnutie prostriedkov z Recyklačného fondu
 107. Vyhláška MŽP SR č. 366/2015 Z. z. o evidenčnej  povinnosti a ohlasovacej povinnosti


Ďalšie právne predpisy právneho poriadku Slovenskej republiky publikované v Zbierke zákonov. Záväzné znenia právnych predpisov publikovaných v Zbierke zákonov Slovenskej republiky, a to v elektronickej podobe sú na adrese: www.slov-lex.sk.