Obsah

Sadzobník úhrad  

Podľa § 5 ods. 1 zákona 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhláškou MF SR č. 481/2000 Z.z. o podrobnostiach úhrady nákladov za sprístupnenie informácií sa určujú úhrady materiálnych nákladov pre žiadateľa nasledujúco: 

Materiálne náklady 

A) Kopírovanie:

1) čiernobiela kópia z kopírovacieho stroja alebo počítačovej tlačiarne:

a) formátu A4 jednostranne                                                                                          0,10 €

b) formátu A4 obojstranne                                                                                            0,20 €

c) formátu A3 jednostranne                                                                                          0,15 €

d) formátu A3 obojstranne                                                                                            0,25 € 

 

2) farebná kópia z kopírovacieho stroja alebo počítačovej tlačiarne:

a) formátu A4 jednostranne                                                                                          0,39 €

b) formátu A4 obojstranne                                                                                            0,79 €

c) formátu A3 jednostranneé                                                                                          0,43 €

d) formátu A3 obojstranne                                                                                            0,86 €

e) scanovanie dokumentov                                                                        0,33€ /1strana A4

f) scanovanie obrázkov                                                                                           A4 0,33 € 

B) Faxovanie:

a) Faxové tuzemské                                                                                                                             0,70 €/1 strana

b) Faxové zahraničné                                                                                                                            1,40 €/strana

C) Technické nosiče dát

CD ROM                                                                                                                                           0,33 €

 

D) Obálky (doporučene a doporučene do vlastných rúk)

Veľkosť obálky – C4                                                                                                                                     0,09 €

Veľkosť obálky – D5                                                                                                                                     0,06 € 

Veľkosť obálky – C6                                                                                                                                     0,03 €

 

E) Odoslanie informácií

Do 50 g poštovné doporučene                                                                                                                1,00 €

Od 50 g do 100 g poštovné doporučene                                                                                                              1,10 €

Od 100 g do 500 g poštovné doporučene                                                                                            1,20 € 

 

Žiadateľ realizuje úhrady nákladov za sprístupnenie informácií nasledujúcim spôsobom: 

a)            v hotovosti do pokladne mestského úradu, Hlavná 1, Stupava, 900 31

b)           bezhotovostným prevodom na účet mesta Stupava IBAN: SK28 0200 0000 0000 0472 1112

                VS 223001

c)            poštovou poukážkou