Obsah

Spôsob podania žiadosti

1. Každý má právo na prístup k informáciám, ktoré majú povinné osoby k dispozícii.

2. Žiadosť možno podať písomne, ústne, faxom, elektronickou poštou alebo iným technicky
    vykonateľným spôsobom.

3. Žiadosť musí obsahovať:

 • identifikáciu povinnej osoby,
 • identifikáciu žiadateľa – meno, priezvisko, názov alebo obchodné meno, adresa pobytu alebo sídllo,
 • akých informácií sa žiadosť týka,
 • aký spôsob sprístupnenia informácií žiadateľ navrhuje (forma sprístupnenia napr. mailom, poštou, a pod.)

 

Spôsob podania žiadosti o poskytnutie informácií

 • ústne: V pracovných dňoch počas úradných hodín  na sekretariáte MsÚ 1. poschodie, kancelária č. 2.01.
 • písomne Mesto Stupava, Hlavná 1/24, 900 31  Stupava
 • telefonicky 02 / 6020 0912
 • elektronickou poštou info@stupava.sk

 

Lehota vybavenia žiadosti

1. Žiadosť o sprístupnenie informácií povinná osoba vybaví bez zbytočného odkladu, najneskôr do ôsmich pracovných dní odo dňa podania žiadosti alebo odo dňa odstránenia nedostatkov žiadosti a do 15 pracovných dní, ak sa sprístupňuje informácia nevidiacej osobe.

2. Zo závažných dôvodov môže povinná osoba predĺžiť lehotu najviac však o osem pracovných dní, pričom závažnými dôvodmi sú:

 • vyhľadávanie a zber požadovaných informácií na inom mieste, ako je sídlo Mesta,
 • vyhľadávanie a zber väčšieho počtu oddelených alebo odlišných informácií požadovaných na sprístupnenie v jednej žiadosti, 
 • preukázateľné technické problémy spojené s vyhľadávaním a sprístupňovaním informácie, o ktorých možno predpokladať, že ich možno odstrániť v rámci predĺženej lehoty.

3. Predĺženie lehoty povinná osoba oznámi žiadateľovi bezodkladne, najneskôr pred uplynutím lehoty na vybavenie žiadosti. V oznámení uvedie dôvody, ktoré viedli k predĺženiu lehoty