Obsah

Úhrada nákladov a sadzobník úhrad

  1. Informácie sa sprístupňujú bezplatne, výnimkou je úhrada vo výške, ktorá nesmie prekročiť výšku materiálnych nákladov spojených so zhotovením kópií, so zadovážením technických   nosičov a s odoslaním informácie žiadateľovi.
  2. Náklady na sprístupnenie informácie prístupnou formou osobe so zmyslovým postihnutím znáša mesto.
  3. Podrobnosti o úhrade nákladov za sprístupnenie informácií  upravuje vyhláška MFSR  č.481/2000 Z. z.

 

Sadzobník úhrad  

Podľa § 5 ods. 1 zákona 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhláškou MF SR č. 481/2000 Z. z. o podrobnostiach úhrady nákladov za sprístupnenie informácií sa určujú úhrady materiálnych nákladov pre žiadateľa nasledujúco: 

 

Materiálne náklady 

A) Kopírovanie:

1) čiernobiela kópia z kopírovacieho stroja alebo počítačovej tlačiarne:

a) formátu A4 jednostranne                                                                                          0,10 €
b) formátu A4 obojstranne                                                                                            0,20 €
c) formátu A3 jednostranne                                                                                           0,15 €
d) formátu A3 obojstranne                                                                                            0,25 €
 

2) farebná kópia z kopírovacieho stroja alebo počítačovej tlačiarne:

a) formátu A4 jednostranne                                                                                          0,39 €
b) formátu A4 obojstranne                                                                                            0,79 €
c) formátu A3 jednostranneé                                                                                        0,43 €
d) formátu A3 obojstranne                                                                                            0,86 €
e) scanovanie dokumentov A4 / 1 strana                                                                      0,33€
f) scanovanie obrázkov A4                                                                                            0,33 € 

 

B) Faxovanie:

– Faxové tuzemské 1 strana                                                                                          0,70 €
– Faxové zahraničné 1 strana                                                                                        1,40 €
 

C) Technické nosiče dát

CD ROM                                                                                                                         0,33 €

 

D) Obálky (doporučene a doporučene do vlastných rúk)

Veľkosť obálky – C4                                                                                                       0,09 €
Veľkosť obálky – D5                                                                                                       0,06 €
Veľkosť obálky – C6                                                                                                       0,03 €

 

E) Odoslanie informácií

Do 50 g poštovné doporučene                                                                                       1,00 €
Od 50 g do 100 g poštovné doporučene                                                                        1,10 €
Od 100 g do 500 g poštovné doporučene                                                                      1,20 € 

 

Žiadateľ realizuje úhrady nákladov za sprístupnenie informácií nasledujúcim spôsobom: 

a) v hotovosti do pokladne mestského úradu, Hlavná 1, Stupava, 900 31
b) bezhotovostným prevodom na účet mesta Stupava IBAN: SK28 0200 0000 0000 0472 1112, VS: 223001
c) poštovou poukážkou