Navigácia

Obsah

Postup mesta Stupava pri vybavovaní žiadostí,
návrhov a iných podaní

Mesto Stupava vybavuje žiadosti, návrhy a iné podania vždy tak, aby bolo zabezpečené objektívne zistenie skutočného stavu pri zachovaní zásad hospodárnosti a primeranej rýchlosti.
O žiadostiach, návrhoch a iných podaniach rozhodujú orgány mesta – mestské zastupiteľstvo a primátor mesta v súlade s platnou právnou úpravou a vnútroorganizačnými právnymi predpismi (najmä Štatútom mesta Stupava a Zásadami hospodárenia s majetkom mesta Stupava).
Pri vybavovaní všetkých žiadostí, návrhov a iných podaní sa postupuje v súlade so základnými pravidlami správneho konania
– § 3 zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní a primerane sa použijú aj jeho ustanovenia.


Stanovujú sa nasledujúce pravidlá a postup vybavovania:

  • o vybavovaní sa vedú samostatné spisy, 
  • lehota na vybavenie je do 30 dní od doručenia podania na mestský úrad. Primátor mesta môže túto lehotu predĺžiť o ďalšie 2 mesiace, keď je to potrebné na objektívne zisťovanie a preverovanie právne významných skutočností.
  • mesto (poverení zamestnanci mesta) je oprávnené vyzvať žiadateľa, resp. toho, kto podal podanie, aby v lehote do 15 dní od doručenia výzvy doplnil údaje, príp. poskytol vysvetlenie. Zároveň je oprávnené požiadať o poskytnutie súčinnosti pri vybavovaní. Ak súčinnosť, resp. údaje nebudú doplnené, mesto môže vec vybaviť alebo odložiť. 
  • o výsledku vybavenia mesto upovedomí subjekt písomne,
  • anonymné žiadosti, návrhy a podnety mesto vybavuje podľa vlastnej úvahy v závislosti od konkrétnych okolností, v tomto prípade lehoty neplynú.