Navigácia

Obsah

PRÍPRAVA PROGRAMU HOSPODÁRSKEHO ROZVOJA A SOCIÁLNEHO ROZVOJA  MESTA STUPAVA NA  ROKY 2024 -2030

Baner dotazník k PHRSR          DOTAZNÍK TU          

On-line dotazník na zistenie Vašich názorov a návrhov na budúci celkový rozvoj nášho mesta. 

           

Mesto Stupava pracuje na tvorbe nového Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Stupava na roky 2024 – 2030 (ďalej ako „PHRSR“) v zmysle § 8 zákona č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja v znení neskorších predpisov a v súlade s cieľmi a prioritami ustanovenými Národnou stratégiou regionálneho rozvoja Slovenskej republiky a s ohľadom na miestne špecifiká a potreby.

PHRSR je strednodobý programový a výkonný dokument rozvoja obce, spracovaný za účelom stratégie rozvoja obce pri zohľadnení jej vnútorných špecifík a určenia hlavných smerov, priorít a cieľov rozvoja obce rešpektovaním princípov regionálnej politiky s cieľom dosiahnutia vyváženého udržateľného rozvoja územia.

Existencia PHRSR je podmienkou pre získanie zdrojov zo štátneho rozpočtu a doplnkových zdrojov pre rozvojové projekty obce.

Z dôvodu zmeny implementačného mechanizmu v novom programovom období na čerpanie zdrojov financovania z eurofondov, z ktorých by sa mohli realizovať plánované projektové zámery mesta Stupava, je nevyhnutné dôkladné spracovanie PHRSR. Časť projektov bude schvaľovaná prostredníctvom Rád partnerstva, ktoré sú zriadené v každom samosprávnom kraji. Systém schvaľovania cez Rady partnerstva bude pre potenciálnych žiadateľov (medzi ktorých patria aj obce a mestá) jednoduchší v tom, že najprv Rada partnerstva schváli daný projektový zámer (žiadateľ teda bude mať istotu v tom, že jeho projektový zámer dostane financie na realizáciu) a následne dostane žiadateľ čas na to, aby dodal celú potrebnú dokumentáciu (Žiadosť o NFP, projektová dokumentácia, stavebné povolenie a pod.).

PHRSR ako aj všetky jeho prípadné následné zmeny schvaľuje mestské zastupiteľstvo. Ešte pred schválením tohto dokumentu v zastupiteľstve sa odporúča predložiť ho na verejnú diskusiu.

Príprava PHRSR bude prebiehať podľa nasledovného harmonogramu pdf. (234.75 kB)

V rámci prípravy PHRSR mesto Stupava vytvorilo riadiacu skupinu a šesť pracovných skupín:

1. Životné prostredie a energetika

2. Územný rozvoj a doprava

3. Školstvo a vzdelávanie

4. Kultúra a umenie

5. Šport, voľnočasové aktivity a turizmus

6. Inštitucionálna spolupráca a digitalizácia & smart riešenia.

V prípade, že sa počas tvorby strategického dokumentu vyskytne nejaká špecifická téma, ktorej sa bude mesto Stupava chcieť špeciálne venovať, operatívne sa vytvorí ďalšia pracovná skupina, prípadne sa niektoré témy zlúčia do jednej pracovnej skupiny a naopak.

Členmi pracovných skupín sú okrem zamestnancov mesta, príspevkových organizácii mesta a poslancov, aj občania, zástupcovia rôznych organizácií, združení, spolkov, či spoločností, ktorí pracujú v niektorej z vyššie uvedenej oblasti, ktorých mesto priamo oslovilo o členstvo v pracovnej skupine alebo sa prihlásili na základe výzvy o členstvo.

Primátor vymenoval dňa 11.04.2023 riadiacu skupinu: pdf. (135.84 kB)

 a 12.04.2023 zriadil šesť pracovných skupín s vybranými členmi:

pracovná skupina Životné prostredie a energetika: pdf. (223.73 kB)

pracovná skupina Územný rozvoj a doprava: pdf. (221.69 kB)

pracovná skupina Školstvo a vzdelávanie: pdf. (220.57 kB)

pracovná skupina Kultúra a umenie: pdf. (219.12 kB)

pracovná skupina Šport, voľnočasové aktivity a turizmus: pdf. (220.09 kB)

pracovná skupina Inštitucionálna spolupráca a digitalizácia & smart riešenia: pdf. (217.81 kB)

 

V 17. týždni začali riadiaca skupina  a pracovné skupiny 1. zasadaním podľa nasledovného harmonogramu.

 

Harmonogram zasadnutí

 

 
   

Termín

Názov skupiny

Čas

Miesto

   

17.4. 

pondelok

riadiaca skupina PHRSR

15,00 h

Mestský úrad

   

pracovná skupina PHRSR - kultúra a umenie

16,00 h

Mestský úrad

   

pracovná skupina PHRSR - školstvo a vzdelávanie

18,00 h

Mestský úrad

   

18.4. 

utorok

pracovná skupina PHRSR - životné prostredie a energetika

16,00 h

Ekocentrum

   

20.4. 

štvrtok

pracovná skupina PHRSR - inštitucionálna spolupráca, digitalizácia a smart-riešenia

17,00 h

Mestský úrad

   

  25.4. 

utorok

pracovná skupina PHRSR - územný rozvoj a doprava

16,00 h

Mestský úrad

   

27.4. 

štvrtok

pracovná skupina PHRSR - šport, voľnočasové aktivity a turizmus

17,00 h

Mestský úrad

   

Členovia všetkých pracovných skupín sa na svojom 1. zasadaní oboznámili s úvodnou prezentáciou, ktorá im priblížila ich úlohu a postup prác pri tvorbe PHRSR. 

Od 20. týždňa začali druhé stretnutia pracovných skupín k PHRSR. Nižšie je uverejnený harmonogram zasadnutí. Hlavnou témou stretnutia riadiacej skupiny ako aj pracovných skupín je prediskutovanie výsledkov SWOT analýz, ktoré vzišli z 1. stretnutí a príprava 1. verzie návrhovej časti PHRSR.

 

Harmonogram 2. zasadnutí:

 

Termín                          Názov skupiny                                                                                                                     Čas                                          Miesto

  

17.5. pondelok           riadiaca skupina PHRSR                                                                                                        14,00 h                                   Mestský úrad

24.5. streda                 pracovná skupina PHRSR - životné prostredie a energetika                                               16,30 h                                   Mestský úrad

29.5. pondelok           pracovná skupina PHRSR - územný rozvoj a doprava                                                         16,30 h               Mestský úrad

30.5. streda                 pracovná skupina PHRSR - inštitucionálna spolupráca, digitalizácia a smart-riešenia            16,30 h                                  Mestský úrad

1.6. štvrtok                  pracovná skupina PHRSR - kultúra a umenie                                                                      16,00 h            Mestský úrad

6.6. utorok                  pracovná skupina PHRSR - šport, voľnočasové aktivity a turizmus                                     16,00 h                                   Mestský úrad

7.6. streda                   pracovná skupina PHRSR - školstvo a vzdelávanie                                                             16,30 h            Mestský úrad

ÚVODNÁ INFORMÁCIA K PHRSR STUPAVA NA ROKY 2024 -2030: PREZENTÁCIA (664.87 kB)

Spracovateľom PHRSR bola na základe cenovej ponuky vybraná spoločnosť Inštitút priestorového plánovania, ktorá má s tvorbou PHRSR bohaté skúsenosti. Pracovníci uvedenej spoločnosti sa zúčastňujú každého zasadania a metodicky vedú všetky skupiny.

 

 

PROGRAM HOSPODÁRSKEHO A SOCIÁLNEHO ROZVOJA MESTA STUPAVA NA ROKY 2016-2022 /

Mesto Stupava disponuje vysokým potenciálom a predpokladmi pre ďalší rozvoj. Okrem prírodných podmienok a atraktívneho prírodného prostredia, k potenciálnym predpokladom rozvoja nepochybne patrí polohový potenciál – blízkosť, dobrá komunikačná a časová dostupnosť hlavného mesta Bratislavy, hlavných miest okolitých krajín (Viedeň, Budapešť), regionálneho centra Juhomoravského kraja Brna, okresných miest Malacky, Senica a Pezinok, ďalej ľudské zdroje, podnikateľské prostredie a investičné aktivity, lokalizované priamo v meste Stupava a jeho blízkom okolí (priemyselno-technologický park Záhorie - Eurovalley, Volkswagen Slovakia, a. s. a i.). V posledných rokoch sa Stupava, ktorá je súčasťou suburbanizačnej zóny Bratislavy, stáva príťažlivým miestom pre bývanie. 

Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Stupava na roky 2016-2022, v súlade s platnou metodikou1, obsahuje úvod, harmonogram spracovania, ex-post hodnotenie realizovaných projektov v rokoch 2007-2014, stručný popis kontextu vzniku a chronológie prípravy programového dokumentu a zhrnutie východiskových koncepčných dokumentov, ktoré boli zohľadnené pri spracovaní dokumentu. Ďalšími časťami sú 2 Analýza mesta Stupava (2.1 Analýza vnútorného prostredia, 2.2 Analýza vonkajšieho prostredia, 2.3 Zhodnotenie súčasného stavu územia), 3 Stratégia rozvoja, 4 Program stratégie, 5 Realizácia a monitoring, 6 Finančný plán a Prílohy (povinné a ostatné formuláre). Súčasťou príloh je aj vyhodnotenie dotazníkového prieskumu, ktorý sa na vzorke obyvateľov mesta uskutočnil elektronickou formou2 v čase 01/2016-03/2016. Výsledky dotazníkového prieskumu boli zohľadnené pri spracovaní programového dokumentu. 

Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Stupava na roky 2016-2022 (ďalej „PHSR mesta Stupava na roky 2016-2022“) je spracovaný externými odborníkmi v spolupráci s p. primátorom, prednostkou a pracovníkmi Mestského úradu Stupava (ďalej „MsÚ Stupava“) a metodickou podporou VÚC Bratislavský samosprávny kraj, v období 09/2015-04/2016. 
Zámer spracovania PHSR mesta Stupava na roky 2016-2022 je uvedený v Prílohe 1. 

Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Stupava na roky 2016-2022, verzia 4.0, stiahnete tu:

Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Stupava na roky 2016-2022, verzia 3.0, stiahnete tu:


Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Stupava na roky 2016-2022, verzia 2.0, stiahnete tu:

Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Stupava na roky 2016-2022, verzia 1.0, stiahnete tu: