Navigácia

Obsah

PROGRAM HOSPODÁRSKEHO A SOCIÁLNEHO ROZVOJA MESTA STUPAVA NA ROKY 2016-2022 /

Mesto Stupava disponuje vysokým potenciálom a predpokladmi pre ďalší rozvoj. Okrem prírodných podmienok a atraktívneho prírodného prostredia, k potenciálnym predpokladom rozvoja nepochybne patrí polohový potenciál – blízkosť, dobrá komunikačná a časová dostupnosť hlavného mesta Bratislavy, hlavných miest okolitých krajín (Viedeň, Budapešť), regionálneho centra Juhomoravského kraja Brna, okresných miest Malacky, Senica a Pezinok, ďalej ľudské zdroje, podnikateľské prostredie a investičné aktivity, lokalizované priamo v meste Stupava a jeho blízkom okolí (priemyselno-technologický park Záhorie - Eurovalley, Volkswagen Slovakia, a. s. a i.). V posledných rokoch sa Stupava, ktorá je súčasťou suburbanizačnej zóny Bratislavy, stáva príťažlivým miestom pre bývanie. 

Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Stupava na roky 2016-2022, v súlade s platnou metodikou1, obsahuje úvod, harmonogram spracovania, ex-post hodnotenie realizovaných projektov v rokoch 2007-2014, stručný popis kontextu vzniku a chronológie prípravy programového dokumentu a zhrnutie východiskových koncepčných dokumentov, ktoré boli zohľadnené pri spracovaní dokumentu. Ďalšími časťami sú 2 Analýza mesta Stupava (2.1 Analýza vnútorného prostredia, 2.2 Analýza vonkajšieho prostredia, 2.3 Zhodnotenie súčasného stavu územia), 3 Stratégia rozvoja, 4 Program stratégie, 5 Realizácia a monitoring, 6 Finančný plán a Prílohy (povinné a ostatné formuláre). Súčasťou príloh je aj vyhodnotenie dotazníkového prieskumu, ktorý sa na vzorke obyvateľov mesta uskutočnil elektronickou formou2 v čase 01/2016-03/2016. Výsledky dotazníkového prieskumu boli zohľadnené pri spracovaní programového dokumentu. 

Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Stupava na roky 2016-2022 (ďalej „PHSR mesta Stupava na roky 2016-2022“) je spracovaný externými odborníkmi v spolupráci s p. primátorom, prednostkou a pracovníkmi Mestského úradu Stupava (ďalej „MsÚ Stupava“) a metodickou podporou VÚC Bratislavský samosprávny kraj, v období 09/2015-04/2016. 
Zámer spracovania PHSR mesta Stupava na roky 2016-2022 je uvedený v Prílohe 1. 

Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Stupava na roky 2016-2022, verzia 4.0, stiahnete tu:

Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Stupava na roky 2016-2022, verzia 3.0, stiahnete tu:


Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Stupava na roky 2016-2022, verzia 2.0, stiahnete tu:

Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Stupava na roky 2016-2022, verzia 1.0, stiahnete tu: