Navigácia

Obsah

AREÁL MATERSKEJ ŠKOLY ZVONČEKOVÁ

 

Všeobecné informácie o projekte:

 

Názov projektu:  AREÁL MATERSKEJ ŠKOLY ZVONČEKOVÁ

Kód Výzvy : IROP-PO2-SC221-2018-35

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program

Prioritná os:  2. Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám

Špecifický cieľ: 2.2.1 Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí materských škôl

Fond: Európsky fond regionálneho rozvoja

Poskytovateľ:  Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program

 

Stručný popis projektu:

 

Kritérium nedostatočnej kapacity materských škôl je jedným z najdôležitejších v súvislosti s cieľom, ktorým je zvyšovanie zaškolenosti detí. Nedostatok kapacít materských škôl je v súčasnosti mimoriadne závažný problém, ktorý predstavuje bariéru pre zamestnanosť žien a tým má vplyv na mladé rodiny, ktoré nemôžu naplno využívať svoj pracovný potenciál a tým zvyšovať príjem do domácnosti. Zároveň je veľmi dôležitou potreba poskytnúť deťom v predškolskom veku možnosť navštevovať materské školy, ktoré svojou vysokou kvalitou výchovy a vzdelávania pripravujú deti na vstup do základnej školy a do života ako takého. Je nepochybné, že dieťa v predškolskom veku má potrebu získavať vedomosti, nadväzovať sociálne kontakty, rozvíjať svoj intelekt v kolektíve, a preto sú práve materské školy nenahraditeľné. V ostatnom období mesto Stupava rieši problematiku zvýšenia kapacity materských škôl v meste z dôvodu veľkého počtu neumiestnených, resp. neprijatých detí do predškolských zariadení. Hlavný dôvod je nedostatočná kapacita jestvujúcich materských škôl. Každým rokom sa zvyšujú nevybavené žiadosti o prijatie detí do materských škôl, na ktoré vplýva hlavne rastúci počet detí v predškolskom veku, postupné rozrastanie mesta a prisťahovanie mladých rodín do Stupavy. Aj napriek rozšíreniu existujúcich kapacít objektov materských škôl v posledných štyroch rokoch formami prístavby, nadstavby alebo rekonštrukcie, sa nepodarilo dostatočne pokryť potreby na umiestnenie detí v Stupave. Čiastočným riešením tohto problému je navrhovaná výstavba materskej školy na ul. Zvončeková s počtom 4 tried s celkovou kapacitou 92 detí.

Predmetom projektu je výstavba a zriadenie novej Materskej školy Zvončeková, zameranej na inkluzívne vzdelávanie. Inkluzívne vzdelávanie zahŕňa nutnosť orientovať materskú školu,  učebné osnovy, spôsoby hodnotenia, pedagogické metódy a podporné programy tak, aby boli deti ich plnohodnotnými členmi. Cieľom je vytvoriť také výchovno-vzdelávacie prostredie, v ktorom sa deti, učitelia i rodičia detí budú cítiť dobre, ktoré bude maximálne ústretové z hľadiska ich individuálnych potrieb a problémov.

Význam navrhovaného projektu predstavuje súlad s globálnym cieľom a prispieva k zlepšeniu kvality života a zabezpečuje udržateľné poskytovanie verejných služieb s dopadom na vyvážený a udržateľný územný rozvoj, hospodársku, územnú a sociálnu súdržnosť regiónov, miest a obcí. Tento projekt  nadväzuje na špecifický cieľ príslušnej prioritnej osi  2 - ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám a investičnú prioritu 2.2 investovanie do vzdelania, školení a odbornej prípravy, zručností a celoživotného vzdelávania prostredníctvom vývoja vzdelávacej a výcvikovej infraštruktúry. Navrhovaný projekt je v súlade so špecifickým cieľom 2.2.1  Zvýšenie hrubej za školenosti detí materských škôl, ktorý nadväzuje na tematický cieľ č. 10 zameraný na rozvoj vzdelávania na každom stupni, teda aj predprimárne vzdelávanie. Hlavným cieľom  je vytvoriť podmienky pre dostupné kvalitné vzdelávanie, a tým zlepšiť kvalitu života obyvateľstva.

 

Cieľová skupina:

Cieľovou skupinou projektu sú deti od 3 do 6 rokov.

 

Hlavné aktivity projektu:

• Hlavná aktivita č.1  Výstavba novej MŠ Zvončeková

• Hlavná aktivita č. 2 Úprava areálu MŠ

 

Harmonogram projektu:

Celková dĺžka realizácie hlavnej aktivity projektu (v mesiacoch): 19

Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu: 04/2021

Ukončenie realizácie hlavnej aktivity projektu: 10/2022

 

Financovanie projektu:

Forma financovania: Nenávratný grant

Celková výška oprávnených výdavkov: 616 400,00 €

Výška nenávratného finančného príspevku: 585 580,00 €

Výška spolufinancovania z vlastných zdrojov prijímateľa: 30 820,00 €

 

EU

op

Mp

 

 

 

Projekt Prevencia, znižovanie a predchádzanie kriminality v meste Stupava

V decembri 2017 uzatvorilo Mesto Stupava s Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky Zmluvu o poskytnutí dotácie na projekt v oblasti prevencie kriminality „Prevencia, znižovanie a predchádzanie kriminality v meste Stupava“.

Cieľom projektu je prevencia, znižovanie a predchádzanie kriminality v meste Stupava prostredníctvom rozšírenia kamerového systému a navrhnutých aktivít pre rizikové skupiny – deti, mládež, ženy a seniori.

Projekt je rozdelený do 4 hlavných aktivít:

  1. Rozšírenie kamerového systému – 3. etapa
  2. Dokážem sa brániť! – kurz sebaobrany
  3. Život bez strachu! – preventívne aktivity vo forme prednášok, besied a prezentácií
  4. Nebudem obeťou! – prednášky pre seniorov a kurzy prvej pomoci.

Rozšírenie kamerového systému bolo realizované v októbri 2018 o 2 kamery – na námestí Svätej Trojice a na križovatke ulíc Zdravotnícka – Ružová.

Záverečná správa o realizácii projektu v oblasti situačnej prevencie je dostupná na stiahnutie tu: Záverečná správa o realizáciiLogo MINV

Projekt bol finančne podporený Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky.

 

 

1 2 3

 

Mesto Stupava realizuje projekt:  

Podpora  opatrovateľskej služby v Stupave

Typ projektu:           dopytovo orientovaný projekt

Trvanie projektu:     január 2019 - február 2021

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

www.esf.gov.sk

www.employment.gov.sk

www.ia.gov.sk

 

KOMPOSTOVANIE BRKO V  MESTE STUPAVA

Mesto Stupava získalo nenávratný finančný príspevok z operačného programu „Kvalita životného prostredia“ vo výške 183.217 eur.

Príspevok je poskytnutý z európskych štrukturálnych a investičných fondov.

Cieľ projektu:

Obstaranie záhradných kompostérov na predchádzanie vzniku BRKO produkovaného v domácnostiach v meste Stupava

Hlavná aktivita projektu:

Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov prostredníctvom obstarania kompostérov

Zavedenie systému nakladania s BRKO v meste Stupava predstavuje najefektívnejšiu technológiu umožňujúcu spracovať veľký objem vznikajúcich bioodpadov v pomerne krátkom čase.

Kompostovanie je človekom riadený a kontrolovaný proces za prístupu vzduchu, pri ktorom z biologických odpadov vplyvom živých organizmov vzniká kompost t.j organické hnojivo ideálne pre pestovanie rastlín.

https://europa.eu/european-union/index_sk

https://www.op-kzp.sk/

 

Opreračný program kvalita životného prostredia EU

Kompostovanie

OBSTARANIE VYBAVENIA ODBORNÝCH UČEBNÍ A STAVEBNO-TECHNICKÉ ÚPRAVY NA ZŠ V STUPAVE

 

Kód projektu : 302021M637

Miesto realizácie: ZŠ kpt. J. Nálepku Stupava

Celkové náklady: 99864,03 EUR

Výška NFP: 94870,83 EUR

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program

Spolufinancovaný z: Európsky fond regionálneho rozvoja

Prioritná os: 302020 - 2. Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám

Konkrétny cieľ: 302020052 - 2.2.2 Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základných škôl

Ukončenie projektu: 5/2021

 

 

Hlavným cieľom projektu je vytvorenie podmienok pre kvalitné vzdelávanie a zlepšenie výsledkov žiakov základnej školy. Zámerom je vybudovať modernú a atraktívnu školu nielen pre žiakov a rodičov, ale aj pre učiteľov, ktorí sú naklonení rôznym inováciám a moderným formám vyučovania. Jedným z krokov, ako sa posunúť bližšie práve k tejto modernej škole je budovanie odborných učební, ktoré budú vybavené modernými vyučovacími pomôckami a didaktickou technikou.

 

Aktivity projektu:   

1. Obstaranie vybavenia do učebne techniky

2. Stavebno-technické úpravy učebne technika

3. Obstaranie vybavenia do učebne informatiky

4. Obstaranie vybavenia do učebne biológie

5. Stavebno-technické úpravy učebne biológie

6. Obstaranie vybavenia do učebne fyziky

7. Stavebno-technické úpravy učebne fyziky

8. Obstaranie vybavenia do jazykovej učebne

9. Stavebno-technické úpravy jazykovej učebne

 

https://www.mpsr.sk/index.php?navID=47&sID=67&navID2=1036

https://www.partnerskadohoda.gov.sk/

https://ec.europa.eu/regional_policy/archive/funds/feder/index_sk.htm

EU

op

Mp​​​​​​​