Navigácia

Obsah

Projekt Prevencia, znižovanie a predchádzanie kriminality v meste Stupava

V decembri 2017 uzatvorilo Mesto Stupava s Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky Zmluvu o poskytnutí dotácie na projekt v oblasti prevencie kriminality „Prevencia, znižovanie a predchádzanie kriminality v meste Stupava“.

Cieľom projektu je prevencia, znižovanie a predchádzanie kriminality v meste Stupava prostredníctvom rozšírenia kamerového systému a navrhnutých aktivít pre rizikové skupiny – deti, mládež, ženy a seniori.

Projekt je rozdelený do 4 hlavných aktivít:

  1. Rozšírenie kamerového systému – 3. etapa
  2. Dokážem sa brániť! – kurz sebaobrany
  3. Život bez strachu! – preventívne aktivity vo forme prednášok, besied a prezentácií
  4. Nebudem obeťou! – prednášky pre seniorov a kurzy prvej pomoci.

Rozšírenie kamerového systému bolo realizované v októbri 2018 o 2 kamery – na námestí Svätej Trojice a na križovatke ulíc Zdravotnícka – Ružová.

Záverečná správa o realizácii projektu v oblasti situačnej prevencie je dostupná na stiahnutie tu: Záverečná správa o realizáciiLogo MINV

Projekt bol finančne podporený Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky.

 

 

1 2 3

 

Mesto Stupava realizuje projekt:  

Podpora  opatrovateľskej služby v Stupave

Typ projektu:           dopytovo orientovaný projekt

Trvanie projektu:     január 2019 - február 2021

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

www.esf.gov.sk

www.employment.gov.sk

www.ia.gov.sk

 

KOMPOSTOVANIE BRKO V  MESTE STUPAVA

Mesto Stupava získalo nenávratný finančný príspevok z operačného programu „Kvalita životného prostredia“ vo výške 183.217 eur.

Príspevok je poskytnutý z európskych štrukturálnych a investičných fondov.

Cieľ projektu:

Obstaranie záhradných kompostérov na predchádzanie vzniku BRKO produkovaného v domácnostiach v meste Stupava

Hlavná aktivita projektu:

Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov prostredníctvom obstarania kompostérov

Zavedenie systému nakladania s BRKO v meste Stupava predstavuje najefektívnejšiu technológiu umožňujúcu spracovať veľký objem vznikajúcich bioodpadov v pomerne krátkom čase.

Kompostovanie je človekom riadený a kontrolovaný proces za prístupu vzduchu, pri ktorom z biologických odpadov vplyvom živých organizmov vzniká kompost t.j organické hnojivo ideálne pre pestovanie rastlín.

https://europa.eu/european-union/index_sk

https://www.op-kzp.sk/

 

Opreračný program kvalita životného prostredia EU

Kompostovanie

OBSTARANIE VYBAVENIA ODBORNÝCH UČEBNÍ A STAVEBNO-TECHNICKÉ ÚPRAVY NA ZŠ V STUPAVE

 

Kód projektu : 302021M637

Miesto realizácie: ZŠ kpt. J. Nálepku Stupava

Celkové náklady: 99864,03 EUR

Výška NFP: 94870,83 EUR

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program

Spolufinancovaný z: Európsky fond regionálneho rozvoja

Prioritná os: 302020 - 2. Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám

Konkrétny cieľ: 302020052 - 2.2.2 Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základných škôl

Ukončenie projektu: 5/2021

 

 

Hlavným cieľom projektu je vytvorenie podmienok pre kvalitné vzdelávanie a zlepšenie výsledkov žiakov základnej školy. Zámerom je vybudovať modernú a atraktívnu školu nielen pre žiakov a rodičov, ale aj pre učiteľov, ktorí sú naklonení rôznym inováciám a moderným formám vyučovania. Jedným z krokov, ako sa posunúť bližšie práve k tejto modernej škole je budovanie odborných učební, ktoré budú vybavené modernými vyučovacími pomôckami a didaktickou technikou.

 

Aktivity projektu:   

1. Obstaranie vybavenia do učebne techniky

2. Stavebno-technické úpravy učebne technika

3. Obstaranie vybavenia do učebne informatiky

4. Obstaranie vybavenia do učebne biológie

5. Stavebno-technické úpravy učebne biológie

6. Obstaranie vybavenia do učebne fyziky

7. Stavebno-technické úpravy učebne fyziky

8. Obstaranie vybavenia do jazykovej učebne

9. Stavebno-technické úpravy jazykovej učebne

 

https://www.mpsr.sk/index.php?navID=47&sID=67&navID2=1036

https://www.partnerskadohoda.gov.sk/

https://ec.europa.eu/regional_policy/archive/funds/feder/index_sk.htm

EU

op

Mp​​​​​​​