Navigácia

Obsah

Projekt Prevencia, znižovanie a predchádzanie kriminality v meste Stupava

V decembri 2017 uzatvorilo Mesto Stupava s Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky Zmluvu o poskytnutí dotácie na projekt v oblasti prevencie kriminality „Prevencia, znižovanie a predchádzanie kriminality v meste Stupava“.

Cieľom projektu je prevencia, znižovanie a predchádzanie kriminality v meste Stupava prostredníctvom rozšírenia kamerového systému a navrhnutých aktivít pre rizikové skupiny – deti, mládež, ženy a seniori.

Projekt je rozdelený do 4 hlavných aktivít:

  1. Rozšírenie kamerového systému – 3. etapa
  2. Dokážem sa brániť! – kurz sebaobrany
  3. Život bez strachu! – preventívne aktivity vo forme prednášok, besied a prezentácií
  4. Nebudem obeťou! – prednášky pre seniorov a kurzy prvej pomoci.

Rozšírenie kamerového systému bolo realizované v októbri 2018 o 2 kamery – na námestí Svätej Trojice a na križovatke ulíc Zdravotnícka – Ružová.

Záverečná správa o realizácii projektu v oblasti situačnej prevencie je dostupná na stiahnutie tu: Záverečná správa o realizáciiLogo MINV

Projekt bol finančne podporený Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky.

 

 

1 2 3

 

Mesto Stupava realizuje projekt:  

Podpora  opatrovateľskej služby v Stupave

Typ projektu:           dopytovo orientovaný projekt

Trvanie projektu:     január 2019 - február 2021

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

www.esf.gov.sk

www.employment.gov.sk

www.ia.gov.sk

 

KOMPOSTOVANIE BRKO V  MESTE STUPAVA

Mesto Stupava získalo nenávratný finančný príspevok z operačného programu „Kvalita životného prostredia“ vo výške 183.217 eur.

Príspevok je poskytnutý z európskych štrukturálnych a investičných fondov.

Cieľ projektu:

Obstaranie záhradných kompostérov na predchádzanie vzniku BRKO produkovaného v domácnostiach v meste Stupava

Hlavná aktivita projektu:

Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov prostredníctvom obstarania kompostérov

Zavedenie systému nakladania s BRKO v meste Stupava predstavuje najefektívnejšiu technológiu umožňujúcu spracovať veľký objem vznikajúcich bioodpadov v pomerne krátkom čase.

Kompostovanie je človekom riadený a kontrolovaný proces za prístupu vzduchu, pri ktorom z biologických odpadov vplyvom živých organizmov vzniká kompost t.j organické hnojivo ideálne pre pestovanie rastlín.

https://europa.eu/european-union/index_sk

https://www.op-kzp.sk/

 

Opreračný program kvalita životného prostredia EU

Kompostovanie