Navigácia

Obsah

Územný plán mesta Stupava október 2005

Textová časť:

 

Výkresová časť:

 

VZN č.1/2006 ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územno-planovacej dokumentácie pdf.

 

Zmena a doplnok č. 1/2007

 

Textová časť:

 • Zmena a doplnok č.1/2007  ktorým sa mení a dopĺňa ÚPN mesta Stupava pdf.

 

Výkresová časť:

 • Regulačný výkres pdf.

Regula

 • Funkčné využitie územia pdf.

funk

zadanie

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Stupava  č. 2/2010,
ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územnoplánovacej dokumentácie ÚPN
mesta Stupava – zmena a doplnok č.1/2007. pdf.

 

Zmena a doplnok č. 2/2007

 

Textová časť:

 • Zmena č.. 2/2007 ktorou sa mení ÚPN mesta Stupava pdf.

 

Výkresová časť:

 • Regulačný výkres pdf.

regulacny

 • Funkčné využitie územia pdf.

funk

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Stupava č. 8/2008 pdf.

 

Zmeny územného plánu mesta Stupava - Apríl 2007

 

Textová časť:

 

 • Textová časť prvá strana pdf. 
 • Textová časť celé znenie pdf.
 • Regulačné listy pdf.
 • Tabuľka PPF pdf.

 

Výkresová časť:

 

 • Zmeny apríl 2007 pdf.
 • Funkčné využitie územia ZaD 1 pdf.
 • Funkčné využitie územia ZaD 2 pdf.
 • Funkčné využitie územia ZaD 3 a 5 pdf.
 • Funkčné využitie územia ZaD 4 pdf.
 • Legenda pdf.
 • Regulačný výkres ZaD 1 pdf.
 • Regulačný výkres ZaD 2 pdf.
 • Regulačný výkres ZaD 3 a 5 pdf.
 • Regulačný výkres ZaD 4 pdf.
 • Legenda pdf. 
 • Doprava ZaD 4 pdf.
 • Použitie poľnohospodárskej pôdy ZaD 1 pdf.

 

VZN č. 2/2007 ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územného plánu mesta Stupava pdf.

 

Územný plán zóny - Stupava Kopce - Február 2010

 

Textová časť: 

 

 • Textová časť pdf.

 

Výkresová časť:

 

 • Širšie vzťahy pdf.
 • Urbanizmus pdf.
 • Regulácia pdf.
 • Parcelácia pdf.
 • Riešenie dopravy pdf.
 • Pozdĺžne profily pdf.
 • Vzorové priečne rezy pdf.
 • Zásobovanie vodou pdf.
 • Zásobovanie plynom pdf.
 • Odkanalizovanie pdf.
 • Rozvody NN pdf.
 • Vonkajšie osvetlenie pdf.
 • Telekomunikácie pdf. 
 • Požiarná ochrana pdf.

 

VZN č. 5/2010 zmena územného plánu pdf.

 

Zmeny územného plánu mesta Stupava - júl 2010

 

Textová časť:

 • Textová časť pdf.
 • Regulačné listy pdf.

 

Výkresová časť:

 • Širšie vzťahy pdf.
 • ZaD 2010 3a Legenda pdf.
 • ZaD 2010 3b Legenda pdf.
 • Funkčné využitie územia Kúpelná pdf.
 • Funkčné využitie územia Žabáreň pdf.
 • Funkčné využitie územia Lesná pdf.
 • Regulačný výkres Kúpelná pdf.
 • Regulačný výkres Žabáreň pdf.
 • Regulačný výkres Lesná pdf.
 • Zákres v katastrálnom podklade Kúpelná pdf.
 • Zákres v katastrálnom podklade Žabáreň pdf.
 • Zákres v katastrálnom podklade Lesná pdf.

 

VZN 4/2011 zmena územného plánu pdf.

VZN 9/2011 zmena územného plánu pdf.

 

Zmeny a doplnky 1a /2012

 

Textová časť:

 

 • Textová časť  pdf.
 • Záväzná časť  pdf.
 • Regulačné listy  pdf.

 

Výkresová časť:

 • Grafika ZaD 1a/2012  pdf.
 • Komplexný urbanistický návrh náložka  pdf.
 • Komplexný urbanistický návrh podklad  pdf.
 • Funkčné využitie územia náložka  pdf.
 • Funkčné využitie územia podklad  pdf.
 • Regulačný výkres náložka  pdf.
 • Regulačný výkres podklad  pdf.
 • Voda náložka  pdf
 • Voda podklad  pdf.
 • Zábery náložka  pdf.
 • Zábery podklad  pdf.

 

VZN ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2006 o vyhlásení záväzných častí územného plánu v znení neskorších zmien a doplnkov pdf.

 

Zmeny a doplnky 1b /2012

 

Textová časť:

 

 • Textová časť  pdf.
 • Záväzná časť  pdf.
 • Regulačné listy  pdf.

 

Výkresová časť:

 

 • Komplexný urbanistický návrh 10000  pdf.
 • Komplexný urbanistický návrh 5000  pdf.
 • Regulačný výkres 5000  pdf.
 • Doprava 10000  pdf.
 • Doprava 5000  pdf.
 • Elektro 10000  pdf.
 • Elektro 5000  pdf.
 • Zábery PPF  pdf.
 • Výkresy - náložky  pdf.

 

VZN č. 6/2018 ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2006 o vyhlásení záväzných častí územného plánu v znení neskorších zmien a doplnkov pdf.

 

Zmeny a doplnky č. 9  2021

Textová časť:

Zmeny a doplnky č. 9 2021 textová časť pdf. (5.78 MB)

 

Výkresová časť:

Výkres č. 2 Komplexný urbanistický návrh pdf. (3.78 MB)

Výkres č. 3a  Komplexný urbanistický návrh - Funkčné využitie územia pdf. (3.32 MB)

Výkres č. 3b Komplexný urbanistický návrh - regulačný výkres pdf. (2.56 MB)

Výkres č. 4 Verejné a dopravné napojenie pdf. (3.01 MB)

Výkres č. 5 Verejné a dopravné vybavenie pdf. (2.55 MB)

 

 

VZN č. 4-2022 Zmeny a doplnky UPN č. 9 pdf. (145.34 kB)