Navigácia

Obsah

PROFIL VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA

Mesto Stupava je podľa § 6 ods. 1 písm. b) zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov verejným obstarávateľom a pri zadávaní zákaziek na dodanie tovarov, uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb je povinná používať postupy podľa tohto zákona.

Verejný obstarávateľ: Mesto Stupava
Sídlo: Hlavná 1/24, 900 31 Stupava
Štatutárny zástupca: Mgr. Peter Novisedlá, MBA  primátor
E-mail: primator@stupava.sk
Telefón: +421 2 6020 0912
Fax: +421 2 6593 4773

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko a.s. 
Číslo účtu: 3320644001/5600
IČO: 305081 
DIČ: 2020643724

Zadávanie zákaziek zabezpečuje mesto Stupava v zmysle zákona č.25/2006Z.z. o verejnom obstarávaní a v znení neskorších predpisov, respektíve odborne spôsobilej osoby. Podľa § 4 zákona o verejnom obstarávaní podľa finančných limitov sú:

  1. zákazky nadlimitné, zverejňované v Úradnom vestníku Európskej únie, ktorý je dostupný online na webovej stránke simap.europa.eu a vo Vestníku verejného obstarávania, ktorý je dostupný aj on-line na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávania v sekcii Vestník - www.uvo.gov.sk.
  2. zákazky podlimitné, zverejňované on-line na web stránke obce Stupava, resp. vo Vestníku verejného obstarávania, ktorý je dostupný aj online na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie v sekcii Vestník - www.uvo.gov.sk.
  3. Podľa § 24 zákona o verejnom obstarávaní verejný obstarávateľ používa postupy vo verejnom obstarávaní:

  • verejná súťaž
  • užšia súťaž
  • rokovacie konanie
  • súťažný dialóg