Navigácia

Obsah

POZVÁNKA NA ZASADNUTIE MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA

Typ: ostatné
POZVÁNKA  NA  ZASADNUTIE  MESTSKÉHO  ZASTUPITEĽSTVA  V  STUPAVE 1Pozývame vás na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Stupave, ktoré sa uskutoční dňa 22. októbra 2020 o 14:00 hod. v Kultúrnom dome na Agátovej ul. č. 9 v Stupave.

Návrh programu:

1. Otvorenie
2. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľa zápisnice
3. Schválenie programu
4. Informácia o dianí v meste Stupava (ústna)
5. Informácia o kontrole plnenia uznesení
6. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Stupava č. .../2020 o zákaze prevádzkovania hazardných hier na území mesta Stupava v určených dňoch v kalendárnom roku 2021
7. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Stupava č. .../2020, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Stupava č. 3/2013 o miestnych daniach
8. Východiská rozpočtu 2021
9. Voľba prísediaceho na Okresnom súde Malacky
10. Vzdanie sa členstva v Stálej komisii pre koordináciu činností súvisiacich sprevádzkovaním TEZ mesta Stupava
11. Majetkové veci
11.1. Návrh na udelenie súhlasu s umiestnením nízko napäťovej prípojky a SO-11 Vonkajšie osvetlenie a schválenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena k stavbe „Polyfunkčný objekt Majer - Stupava“ na stavebný objekt SO-10 Rekonštrukcia nízkonapäťovej prípojky na časti2/3
parcely reg. „C“ KN č. 457/3 v k. ú. Stupava, pre Západoslovenskú distribučnú, a. s., v zastúpení stavebníka a žiadateľa Margita Hollenová s manželom.
11.2. Návrh na udelenie súhlasu s umiestnením vodovodnej a plynovej prípojky a schválenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena k stavbe „Polyfunkčný objekt Majer - Stupava“ na časti parcely reg. „C“ KN č. 449/13 v k. ú. Stupava, v zastúpení stavebníka a žiadateľa Margita Hollenová s manželom.
11.3. Návrh na udelenie súhlasu s umiestnením káblovej nízko napäťovej prípojky a schválenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena k stavbe „HALA MOLIGRUNTY“ na časti parcely reg. „C“ KN č. 2009/217 v k. ú. Stupava, pre stavebníka spoločnosť XIPRA, s. r. o., Dunajská 8, 811 08 Bratislava, IČO: 50 621 165 v zastúpení žiadateľa Ing. Igor Doka.
11.4. Návrh na uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena práva prechodu a prejazdu na časti parcely reg. „C“ KN č. 1961/1 v k. ú. Stupava pre budúceho oprávneného z vecného bremena a žiadateľa Pavla Bubniča.
11.5. Návrh na udelenie súhlasu na umiestnenie vodovodnej šachty a vodovodnej prípojky a schválenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena k stavbe „Vodovodná prípojka“ na časti parcely reg. „C“ KN č. 4127/69 v k. ú. Stupava, v zastúpení stavebníka a žiadateľa SiteINVEST, s.r.o. Hlavná 70, 900 31 Stupava, IČO: 36 845 701.
11.6. Návrh na uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného bremena pre oprávnených z vecného bremena Ing. Ivana Sirotku s manželkou a o prevode nehnuteľnosti - garáže - vo vlastníctve Ing. Ivana Sirotku s manželkou, súpisné číslo 7421, postavenej na pozemku parcely reg. „C“ KN č. 917/4 v k. ú. Stupava, ktorý je vo vlastníctve mesta Stupava.
11.7. Návrh zámeru odkúpenia prípadne dlhodobého nájmu pozemku parcely reg. „C“ KN č. 4132/159 v k. ú. Stupava o celkovej výmere 185 m2 a dlhodobého nájmu pozemku parcely reg. „C“ KN č. 4231/493 v k. ú. Stupava o celkovej výmere 130 m2 pre žiadateľa Michala Gbelského s manželkou z dôvodu hodného osobitného zreteľa.
11.8. Návrh zámeru týkajúceho sa odkúpenia časti o výmere 102 m2 z pozemku parcely reg. „C“ KN č. 981/11 o celkovej výmere 1547 m2 v k. ú. Stupava pre žiadateľa Martinu Lachkovičovú z dôvodu hodného osobitného zreteľa
11.9. Návrh na udelenie súhlasu Tomášovi Tobolákovi s premiestnením stĺpu verejného osvetlenia nachádzajúceho sa na pozemku parcely reg. „C“ KN č. 850/171 o výmere 685 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, v k. ú. Stupava.
11.10. Návrh na prenájom pozemku pod garážou parcely reg. „C“ KN č. 293/11, k. ú. Stupava o výmere 22 m2 p. Marekovi Konrádymu z dôvodu hodného osobitného zreteľa.
11.11. Návrh na prenájom pozemku pod garážou reg. „C“ KN č. 4103/14, k. ú. Stupava o výmere 22 m2 p. Milanovi Kavickému z dôvodu hodného osobitného zreteľa.
11.12. Návrh zámeru nájmu pozemku pod garážou reg. „C“ KN č. 4103/10 o celkovej výmere 22 m2 katastrálne územie Stupava pre žiadateľa 3/3 spoločnosť CEVASERVIS, a. s., Cementárenská 15, 900 31 Stupava, IČO:31 412 670 z dôvodu hodného osobitného zreteľa.
11.13. Návrh na uzatvorenie Dodatkov č. 1 k Nájomným zmluvám uzatvoreným medzi Mestským kultúrnym a informačným centrom Stupava a OZ Pour art, ZUŠ v Stupave a KINOX.SK, s. r. o., ktorých predmetom bude rozšírenie predmetu nájmu, z dôvodu hodného osobitného zreteľa.
11.14. Návrh na opravu uznesenia č. 126/2020 zo dňa 17. septembra 2020.
12. Návrh na revitalizáciu pozemku v lokalite Noviny na uliciach Lesná – Liesková.
13. Revitalizácia ihriska na Budovateľskej ulici
14. Zámer pamiatkovej obnovy náhrobníka z roku 1706
15. Kontrola účinnosti zabezpečenia stravovania dôchodcov a návrh riešení
16. Správa o výsledku kontroly plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov zistených pri kontrolách v rôznych subjektoch mesta Stupava
17. Správa o výsledku kontroly hospodárenia v príspevkovej organizácii mesta Stupava Mestské kultúrne a informačné centrum za rok 2019
18. Petícia za „zablokovanie akéjkoľvek výstavby a zmeny nového územného plánu v Háji (Vachalkov rybník) ...“ a návrh spoločnosti BEL-HOUSE, a. s., v súvislosti novým územným plánom mesta Stupava
19. Interpelácie
20. Rôzne
21. Záver


Mgr. Peter Novisedlák, MBA
primátor


Vytvorené: 15. 10. 2020
Posledná aktualizácia: 20. 10. 2020 08:54
Autor: Róbert Bubnič