Navigácia

Obsah

Mesto Stupava

PREHLÁSENIE O PRÍSTUPNOSTI

Tvorca týchto internetových stránok (Galileo Corporation s.r.o.) prehlasuje, že boli vytvorené s ohľadom na dnes dostupné metodiky zaoberajúce sa prístupnosťou na web (Best practices – Pravidlá pre tvorbu prístupného webu - táto metodika vhodne kombinuje ostatné známe celky pravidiel – Blind Friendly Web a WCAG 1.0). Užívateľom nie sú teda zámerne kladené žiadne prekážky, ktoré by mohli prehliadanie stránok znemožniť. Pokiaľ i napriek tomu na takúto prekážku narazíte, kontaktujte nás a my sa ju pokúsime odstrániť.

Pri vytváraní stránok bol dodržaný zákon č. 55/2014: VÝNOS Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 4. marca 2014, o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy.

Štruktúra informácií na stránkach bola vytvorená podľa špecifikácie W3C HTML 4.01 Transitional a vizuálne naformátovaná kaskádovými štýlmi (CSS 2.1) - vzhľad stránok a ich funkčnosť sú podriadené možnostiam handicapovaných užívateľov. Dodržanie vyššie zmienených noriem by malo zaistiť správne zobrazenie obsahu stránok vo väčšine dnes používaných prehliadačov a na väčšine zobrazovacích zariadeniach.

VÝNIMKY

Mesto Stupava si je vedomé nedodržania štandardov v časti Povinne zverejňované zmluvy pri niektorých ďalších zmluvách, ktoré sú zverejnené v nesprávnom formáte. Mesto tieto zmluvy zverejnilo v jedinom dostupnom formáte, keďže druhá zmluvná strana elektronickú verziu zmluvy v čitateľnej forme neposkytla.

Mesto Stupava si je vedomé nedodržania štandardov v niektorých častiach stránky, kde zverejňuje dokumenty, doručené mestu výlučne klasickou poštou (Verejné vyhlášky).

Ide o dokumenty, ktoré mesto netvorí ani nepripomienkuje a nemá k dispozícii zdroj príslušných textov v elektronickej forme, preto zverejňuje informáciu v jedinej dostupnej forme ako naskenované texty.

AUTORSKÉ PRÁVA

Spoločnosť Galileo Corporation, s.r.o. vyhlasuje v súlade so zákonom č. 618/2003 Z.z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom v znení neskorších predpisov, že  je duševným vlastníkom, výrobcom a distribútorom programového vybavenia nesúceho obchodné označenie.

HOVORENÉ SLOVO

Tieto stránky využívajú technológiu firmy SpeechTech s.r.o. pre prevod textu na reč. Spoločnosť SpeechTech s.r.o. na svojich produktoch úzko spolupracuje zo Západočeskou univerzitou v Plzni.

 

WEBOVÉ SÍDLO

Webové sídlo bolo spustené dňa 2.2.2018.

 


KONTAKT NA SPRÁVCU OBSAHU

Mestský úrad Stupava                                                    
Hlavná 1/24, 900 31 Stupava

Tel.: 02 / 6020 0910
Fax: 02 / 6593 4773
e-mail: info@stupava.sk
web: www.stupava.sk

KONTAKT NA TECHNICKÉHO PREVÁDZKOVATEĽA

Galileo Corporation s.r.o.
Čierna Voda 468, 925 06

Tel.: +420 778 492 492
e-mail: podpora@igalileo.sk
web: www.igalileo.sk


Prehlásenie o ochrane súkromia

 

Navštívili ste webové stránky prevádzkované mestom Stupava. S účelom zlepšenia obsahu a použiteľnosti webových stránok mesto Stupava automaticky zhromažďuje od svojich užívateľov niekoľko kategórií informácií. Tieto informácie obsahujú:

    •       IP (Internet Protocol) adresu užívateľov a poskytovateľa internetového pripojenia, alebo užívateľovho počítača, pokiaľ má priamo pridelenú IP adresu

            •           Plné doménové meno užívateľovho poskytovateľa internetového pripojenia, alebo užívateľovho počítača, pokiaľ má priamo pridelené doménové meno.

            •           Dátum a čas, kedy užívateľ navštívil stránky.

            •           Webové stránky, ktoré boli navštívené v rámci portálu, rovnako ako aj použité aplikácie, formuláre a údaje o formulároch.

Mesto Stupava používa spomínané informácie, aby identifikovalo výkonné potreby webového portálu, zaistilo kompatibilitu s technológiou používanou návštevníkmi stupava.sk a všeobecne doplnilo a vylepšilo služby, ktoré sa poskytujú oficiálnej internetovej stránke mesta.

Všeobecné dáta (iné než osobné) sú zoskupované pre účely sledovania použiteľnosti, výkonu a účinnosti stránok. Prieskumy slúžia k zlepšeniu služieb zákazníkov, použiteľnosti a obsahu webových stránok.

Mesto Stupava nezhromažďuje údaje pre komerčné alebo obchodné účely. Mesto nepredáva, neprenajíma a ani žiadnym spôsobom neposkytuje zhromaždené údaje nikomu inému pre komerčné alebo obchodné účely.

Informácie poskytované webovému portálu stupava.sk

Pri návšteve, používaní a práci na webovej stránke stupava.sk, môže užívateľ dobrovoľne podať mestu informácie, okrem iného elektronickou poštou (e-mailom), vyplnením a podaním elektronického formulára, alebo používaním portálu. Takto dobrovoľne podané informácie sú uložené v bezpečnom prostredí a budú použité mestom pri plnení povinností a/alebo záväzkov ku svojim občanom.

 

Účely, pre ktoré môžu byť použité dobrovoľne podané informácie, zahŕňajú napríklad nasledovné:

    •       Uľahčujú zodpovedanie žiadosti o informácie, ktoré nie sú dostupné na stupava.sk

            •           Uľahčujú riešenie problému, ktorý bol ohlásený mestu prostredníctvom stupava.sk.

            •           Vedenie zoznamu strán zainteresovaných v určitej problematike a aspektu života v meste, pri ktorých mesto v budúcnosti predpokladá zverejňovanie ďalších informácií.

            •           Zverejnenie takejto informácie na základe žiadosti vznesenej podľa práva o slobode informácií alebo súdneho príkazu, pokiaľ táto informácia nie je právne chránená.

Mesto tretej strane neprenajme, nepredá, ani si s treťou stranou nevymení osobné údaje užívateľov (t.j. údaje ako meno, adresu, telefónne číslo, e-mail atď., ktoré identifikujú užívateľa ako konkrétnu osobu) bez výslovného súhlasu užívateľa. Mesto neposkytuje informácie o kreditných kartách alebo iné osobné finančné a platobné údaje, okrem informácií nutných pre prevedenie transakcií kreditnou kartou či inou formou v prípade doplnenia elektronického platobného terminálu, alebo za výslovného súhlasu príslušného užívateľa. Pokiaľ si užívateľ stupava.sk zvolil zasielanie bližších informácií od mesta, stupava.sk mu bude zasielať iba informácie z vybraných kategórií. Pokiaľ stupava.sk pošle užívateľovi elektronický e-mail, taký e-mail nie je dôverný, a je vo svojej podstate identický s informáciami všeobecne dostupnými verejnosti.

 

Bezpečnosť údajov

V určitých prípadoch má užívateľ možnosť získať či vytvoriť si heslo pre prístup alebo podanie osobných informácií. Heslo by nemalo byť nikomu poskytnuté a mesto Stupava nikdy nepožiada užívateľa o heslo v telefonickom rozhovore, faxom, e-mailom alebo v inej neštandardnej forme komunikácie. Hneď ako užívateľ ukončí aplikáciu alebo aplikáciu chránenú heslom, mal by príslušnú stránku opustiť. Ak je pre prístup k spomenutým, heslom chráneným stránkam, používaný verejne prístupným prehliadačom, užívatelia by mali zavrieť celú svoju prácu, a pokiaľ je to možné, prečistiť všetky dočasné vyrovnávajúce pamäte alebo iné miesta, kde by toto heslo mohlo byť uložené.

S cieľom zabrániť neoprávnenému prístupu či prezradeniu, v snahe udržať dôvernosť a integritu údajov, boli mestom Stupava prijaté odpovedajúce technické, organizačné a personálne opatrenia, ktoré chránia a zabezpečujú zhromažďované osobné údaje v súlade s platnou legislatívou.

 

Cookie

Webové stránky mesta vo všeobecnosti nepoužívajú „trvalé“ súbory cookie. „Cookies“ sú malé dátové súbory alebo položky vo väčších súboroch, ktoré sa využívajú pre rozlíšenie návštevníkov webových stránok a zisteniu informácií pri viacnásobných návštevách stránok. Mesto používa „Dočasné“ súbory cookie na niektorých častiach stupava.sk a tieto dočasné súbory cookies po ukončení práce a uzavretí prehliadača nezostávajú uložené na disku počítača. Pokiaľ sa užívateľ zaregistruje na portále stupava.sk, mesto použije trvalý súbor cookie pre uľahčenie vytvorenia takéhoto zaregistrovaného prístupu.

Používanie cookies je štandardná prax medzi internetovými stránkami. Väčšina internetových prehliadačov súbory cookie prijíma automaticky, ale obvykle môžete nastavením preferencií prehliadača súbory cookie odmietnuť alebo môžete selektívne prijímať iba niektoré z nich. Pokiaľ užívateľ príjem súborov cookie vypne, môže sa stať, že pre neho nebudú niektoré funkcie na stránkach stupava.sk dostupné a niektoré webové stránky sa v takom prípade nemusia správne zobrazovať.

 

Deti

Žiadne aplikácie na stupava.sk špecificky nevyžadujú informácie od neplnoletých ani sa nesnažia zistiť, či je návštevník neplnoletý. Keďže takéto informácie nebudú špecificky identifikované ako informácie od neplnoletých, užívatelia stupava.sk by si mali byť vedomí, že sa s osobnými informáciami poskytnutými na stupava.sk neplnoletými bude zachádzať rovnakým spôsobom, ako s informáciami podanými dospelými osobami.

Mesto pevne verí, že dozor rodičov je dôležitý faktor pri používaní internetu neplnoletými. Preto stupava.sk žiada rodičov, aby pomáhali a radili svojím deťom, pokiaľ majú poskytnúť akékoľvek osobné informácie prostredníctvom internetu. Stupava.sk ďalej požaduje, aby deti žiadali povolenie rodičov, skôr než poskytnú akékoľvek informácie na jej webových stránkach.

 

Tretie strany

Odkazy na webové servery tretích strán, ktoré môžu byť obsiahnuté na webovom portáli stupava.sk, sú uvádzané len pre pohodlie užívateľov stránky. Ak tieto odkazy využijete, opustíte tým portál mesta Stupava. Mesto Stupava neskúma tieto webové stránky tretích strán, ani ich zásady ochrany súkromia, ktoré sa môžu líšiť od prístupu mesta Stupava. Webové stránky tretích strán nepodliehajú schváleniu mesta Stupava a mesto Stupava nerobí o týchto serveroch žiadne prehlásenia a nemôže byť zodpovedné za obsah týchto stránok. Na osobné údaje, ktoré sa rozhodnete poskytnúť prostredníctvom stránok nesúvisiacich tretích strán, sa nevzťahuje toto Prehlásenie o ochrane súkromia. Pred zadaním osobných údajov vám odporúčame prečítať si zásady ochrany súkromia prevádzkovateľa danej webovej stránky. Niektoré iné organizácie sa môžu rozhodnúť zdieľať osobné dáta s mestom Stupava, takéto zdieľanie sa riadi zásadami ochrany súkromia príslušnej organizácie.

 

Duševné vlastníctvo

Obsah webových stánok stupava.sk je chránený autorským právom a obsahuje obrázky a grafiky niektorých tretích strán, ktoré sú požívané s ich zvolením. Ich užívanie v rozpore s právnymi predpismi je zakázané. Upozorňujeme užívateľov, že v prípade záujmu o reprodukciu, či iné použitie obrázkov/grafiky z týchto webových stránok, je potrebné získať povolenie od držiteľa autorských práv.

 

POUČENIE O PRÁVACH DOTKNUTEJ OSOBY

 

Práva dotknutej osoby pri spracúvaní osobných údajov sú upravené v § 28 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov.

1.

Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti od prevádzkovateľa vyžadovať

a)

potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané,

b)

vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme prevádzkovateľa v rozsahu: identifikačné údaje prevádzkovateľa, identifikačné údaje sprostredkovateľa, účel spracúvania osobných údajov, zoznam alebo rozsah spracúvaných osobných údajov, doplňujúce informácie: poučenie o dobrovoľnosti alebo povinnosti poskytnúť osobné údaje, právny základ spracúvania osobných údajov, tretie strany, okruh príjemcov, formu zverejnenia, tretie krajiny); pri vydaní rozhodnutia podľa bodu 4. je dotknutá osoba oprávnená oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií,

c)

vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získala jej osobné údaje na spracúvanie,

d)

vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

e)

opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

f)

likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,

g)

likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,

h)

blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby.

2.

Právo dotknutej osoby podľa bodu 1. písm. f) a f) možno obmedziť, len ak takéto obmedzenie vyplýva z osobitného zákona alebo jeho uplatnením by bola porušená ochrana dotknutej osoby, alebo by boli porušené práva a slobody iných osôb.

3.

Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, má právo u prevádzkovateľa kedykoľvek namietať voči spracúvaniu jej osobných údajov na iné účely ako sú ustanovené zákonom o poisťovníctve.

4.

Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, ďalej má právo u prevádzkovateľa kedykoľvek namietať a nepodrobiť sa rozhodnutiu prevádzkovateľa, ktoré by malo pre ňu právne účinky alebo významný dosah, ak sa také rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania jej osobných údajov. Dotknutá osoba má právo žiadať poisťovňu o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od automatizovanej formy spracúvania, pričom prevádzkovateľ je povinná žiadosti dotknutej osoby vyhovieť, a to tak, že rozhodujúcu úlohu pri preskúmaní rozhodnutia bude mať oprávnená osoba; o spôsobe preskúmania a výsledku zistenia prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu v lehote do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti. Dotknutá osoba nemá toto právo iba v prípade, ak to ustanovuje osobitný zákon, v ktorom sú upravené opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov dotknutej osoby, alebo ak v rámci predzmluvných vzťahov alebo počas existencie zmluvných vzťahov prevádzkovateľ vydala rozhodnutie, ktorým vyhovela požiadavke dotknutej osoby, alebo ak prevádzkovateľ na základe zmluvy prijala iné primerané opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov dotknutej osoby.

5.

Dotknutá osoba môže uplatniť svoje právo

a)

písomne, pričom z obsahu jej žiadosti musí vyplývať, že uplatňuje svoje právo; žiadosť podanú elektronickou poštou alebo faxom musí dotknutá osoba doručiť písomne najneskôr do troch dní odo dňa jej odoslania,

b)

osobne ústnou formou do zápisnice, z ktorej musí byť zrejmé, kto právo uplatnil, čoho sa domáha a kedy a kto vyhotovil zápisnicu, jeho podpis a podpis dotknutej osoby; kópiu zápisnice je prevádzkovateľ povinná odovzdať dotknutej osobe,

c)

u sprostredkovateľa podľa písm. a) alebo písm. b) tohto bodu.

6.

Dotknutá osoba pri podozrení, že jej osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.

7.

Ak dotknutá osoba nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jej práva môže uplatniť zákonný zástupca.

8.

Ak dotknutá osoba nežije, jej práva, ktoré mala podľa zákona o ochrane osobných údajov, môže uplatniť blízka osoba.

 

Svoje prípadné otázky na spracúvanie vašich osobných údajov môžete posielať na oou@stupava.sk.

 

Podmienky pre použitie

    •       Mesto Stupava je prevádzkovateľom webových stránok https://www.stupava.sk (ďalej len stránky). Na stránkach poskytuje informácie ako verejnú službu a vyhradzuje si právo kedykoľvek ich obsah a štruktúru zmeniť alebo aktualizovať bez predchádzajúceho upozornenia.

            •   Prevádzkovateľ vyvíja maximálne úsilie, aby informácie na stránkach boli aktuálne a preto sú pravidelne upravované a kontrolované. Napriek tomu však prevádzkovateľ nemôže zaručiť nepretržitú presnosť, správnosť a aktuálnosť obsahovej stránky všetkých dokumentov. Za obsah je zodpovedný autor materiálu, ktorý je zobrazený pod každým vypublikovaným dokumentom ako kontaktná osoba aj s e-mailovou adresou.

            •           Pripomienky a námety k obsahu zasielajte prosím na kontaktnú adresu autora príspevku. Technické pripomienky na adresu: administrator@stupava.sk.

            •           Využitie informácií na stránkach mesta pre vlastnú potrebu a študijné účely je povolené bez obmedzenia. Informácie môžu byť za týmto účelom tlačené, avšak nesmú byť akokoľvek upravované a menené. Publikovať obsah stránok v tlači, na iných webových stránkach alebo akýmkoľvek iným spôsobom je dovolené iba po predchádzajúcom súhlase prevádzkovateľa stránok a s uvedením zdroja.

            •           Stránky obsahujú odkazy aj na servery tretích strán. Za obsah týchto serverov prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť.

            •           Produkty a názvy spoločností uvedené na stránke môžu byť ochrannými známkami alebo servisnými známkami príslušných vlastníkov.

            •           Podmienky použitia môžu byť podľa potreby upravované.

            •          

Prístupnosť

Webové stránky sú vytvárané v maximálne možnej miere podľa pravidiel pre tvorbu prístupových webových stránok v štátnej, verejnej správe a samospráve. Kód stránok zodpovedá norme HTML 4.01 Transitional. Pre zobrazenie stránok sú použité CSS 2 a beztabuľkový layout. Tieto stránky sú najlepšie zobrazené v prehliadačoch, ktoré uvedené normy podporujú, sú však prístupné vo všetkých prehliadačoch. Úplné zobrazenie informácií na stránkach bez ozdobnej grafiky umožňuje režim "Vypnúť grafiku", ktorý zamedzí použitie štýlov CSS (vyžaduje funkčné cookies v prehliadači).

Za prístupnosť a validitu kódu dokumentov, ktoré sú do redakčného systému vkladané priamou konverziou z textových editorov, dodávateľ technológie neručí. Externé stránky, ktorých prepojenie je súčasťou stránok mesta, nemusia byt validné - prístupne v súlade s normami o štandardoch tvorby html.