Navigácia

Obsah

Poplatok za komunálny odpad

Čo vybavíte

Poplatok za zvoz, zber a likvidáciu tuhého komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu je vyrubovaný na základe aktuálne platného všeobecne záväzného nariadenia. Toto VZN bolo prijaté v súlade s ustanovením § 83 zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov a §§ 80 a 81 zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Mesto z miestneho poplatku za komunálne odpady a drobný stavebný odpad hradí výdavky na činnosti nakladania so zmesovým komunálnym odpadom a biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom, výdavky separovaného zberu zložiek komunálneho odpadu, na ktoré sa nevzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov, výdavky spôsobené nedôsledným triedením oddelene zbieraných zložiek komunálneho odpadu, na ktoré sa vzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov, výdavky na likvidáciu a zneškodnenie komunálneho odpadu, ktoré vznikajú pri čistení verejných komunikácií, ktoré sú majetkom mesta alebo v správe mesta, pri údržbe verejnej zelene vrátane parkov a cintorínov, ktoré sú majetkom mesta alebo v správe mesta a ďalšej zelene na pozemkoch fyzických osôb.
Poplatok sa vyrubuje každoročne, pričom daňovým obdobím je kalendárny rok. Poplatok sa vyrubuje rozhodnutím a po splnení si oznamovacej povinnosti poplatníka o vzniku povinnosti úhrady poplatku. Poplatok sa vyberá počas roka v alikvotnej časti.


Čo potrebujete

 

U koho vybavíte

Denisa Belošičová referát daní, poplatkov
prízemie, kancelária č. 1.14
Tel.: 02 / 6020 0911
e-mail: denisa.belosicova@stupava.sk

Zuzana Jánošíková referát daní, poplatkov
prízemie, kancelária č. 1.14
Tel.: 02 / 6020 0915
e-mail: zuzana.janosikova@stupava.sk