Navigácia

Obsah

Opravné prostriedky a možnosť súdneho preskúmania

  1. Proti rozhodnutiu povinnej osoby o odmietnutí požadovanej informácie možno podať odvolanie v lehote 15 dní od doručenia rozhodnutia alebo márneho uplynutia lehoty na rozhodnutie o žiadosti podľa § 17 zákona.
  2. Odvolanie sa podáva povinnej osobe, ktorá rozhodnutie vydala alebo mala vydať.
  3. O odvolaní proti rozhodnutiu povinnej osoby – mestského úradu, rozhoduje primátor.
  4. Primátor rozhodne o odvolaní do 15 dní od doručenia odvolania mestským úradom. Ak primátor v tejto lehote nerozhodne, predpokladá sa, že vydal rozhodnutie, ktorým odvolanie zamietol a napadnuté rozhodnutie potvrdil; za deň doručenia tohto rozhodnutia sa považuje druhý deň po uplynutí lehoty na vydanie rozhodnutia.
  5. Proti rozhodnutiu o odvolaní nie je  možné  podať odvolanie. Dňom oznámenia tohto rozhodnutia sa rozhodnutie stáva právoplatným.

Rozhodnutie je preskúmateľné súdom podľa osobitného zákona, ktorým je zákon č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok v znení neskorších predpisov.

V správnom súdnictve preskúmavajú zákonnosť rozhodnutia povinnej osoby  správne súdy na základe žalôb.

Správne súdy nepreskúmavajú právoplatné rozhodnutia povinnej osoby, ak účastník konania pred ich právoplatnosťou nevyčerpal všetky riadne opravné prostriedky, ktorých použitie umožňuje zákon č. 211/2000 Z. z.