Navigácia

Obsah

Opatrovateľská služba

Čo vybavíte

Opatrovateľská služba je terénna sociálna služba, ktorá sa spravidla poskytuje v prirodzenom prostredí klienta – v jeho domácnosti. Je záujmom mesta Stupava, aby jeho obyvatelia mohli žiť čo najdlhšie vo svojom prirodzenom prostredí. Mesto Stupava sa takto v spolupráci s príbuznými poberateľov opatrovateľskej služby snaží vytvárať primerané predpoklady pre dôstojný život našich obyvateľov.

Mesto Stupava poskytuje svojim obyvateľom opatrovateľskú službu, ktorá sa vykonáva v domácnosti žiadateľa s cieľom umožniť žiadateľovi bezpečný a dôstojný život v jeho prirodzenom prostredí.


Čo potrebujete

  • Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu
  • K tejto žiadosti je potrebné priložiť vyplnený formulár Lekársky nález na účely posúdenia odkázanosti (formulár vyplní a podpíše praktický lekár) alebo lekársku správu (prepúšťaciu) od odborného lekára.
    Lekársky nález na účely posúdenia odkázanosti
  • Na základe vyplnenej žiadosti s potrebnými prílohami sa vykoná šetrenie v domácnosti žiadateľa, kde sa prediskutuje predbežný rozsah a úkony opatrovateľskej služby, počet poskytnutých hodín opatrovateľskej služby za deň a výška úhrady.
  • Posudzujúci zdravotný pracovník vykoná hodnotenie a posúdenie zdravotného stavu a zmien zdravotného stavu žiadateľa. Na základe tohto hodnotenia mesto Stupava vyhotoví posudok o odkázanosti na opatrovateľskú službu a vydá rozhodnutie o odkázanosti žiadateľa na poskytnutie opatrovateľskej služby.
  • Následne žiadateľ podá Žiadosť o uzavretie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby.
    Žiadosť o uzavretie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby
  • K uzatvoreniu zmluvy o poskytovaní opatrovateľskej služby budete ďalej potrebovať, fotokópiu karty poistenca, rozhodnutie o dôchodku, prípadne aj ZŤP preukaz. Po zabezpečení kapacít na požadovanú opatrovateľskú službu mesto Stupava s Vami uzatvorí zmluvu o poskytnutí opatrovateľskej služby.


U koho vybavíte

Bc. Ivana Nechybová – koordinátorka opatrovateľskej služby
Tel.:  02 / 6020 0914
Mobil:  0905 405 232
e-mail: ivana.nechybova@stupava.sk